Gospodarka przestrzenna
Kapitał Ludzki

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Gospodarka Przestrzenna

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 

Gospodarka Przestrzenna ukierunkowana jest na organizację przestrzeni otaczającej człowieka. Kierunek skupia się na połączniu wartości nauk technicznych, ekonomicznych i społecznych. Priorytetem jest uwzględnienie ochrony wartości przestrzeni i jej racjonalnego wykorzystania w zgodzie z utrzymaniem równowagi pomiędzy działalnością ludzką a zasobami naturalnymi. Przekształcenie przestrzeni społecznej jest możliwe dzięki pobudzaniu i stymulowaniu procesów gospodarczych.

Rola Gospodarki Przestrzennej, jako interdyscyplinarnej nauki, polega na świadomym i racjonalnym porządkowaniu przestrzeni mającym na celu osiągniecie ładu przestrzennego, w którym każdy element pełni dobrze przemyślaną rolę.

 

STUDIA INŻYNIERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

Organizacja:

 • Czas trwania: 4 lata
 • Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna (doskonała dla osób czynnych zawodowo)
 • Poziom kształcenia: studia I stopnia
 • Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

 

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki wiedzy technicznej, ekonomicznej, stanowić będą konkurencyjną kadrę inżynierską na europejskim rynku pracy. Nastawienie na rozwój i zaznajomienie z najnowszymi trendami gospodarowania przestrzenią,  wraz z silną podstawą i umiejętnościami poruszania się w przestrzeni administracji samorządowej, a dalej na rynku nieruchomości pozwoli absolwentowi odnaleźć się w konkretnym zawodzie: planisty, zarządcy i administratora nieruchomości, doradcy na rynku nieruchomości, specjalisty ds. technicznych itp. Program kształcenia pozwala na wykształcenie umiejętności i kompetencji inżynierskich

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA 

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych;
 • pracowniach urbanistycznych;
 • instytucjach nadzoru architektoniczno – budowlanego;
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • jednostkach administracji państwowej między innymi w wydziałach: architektury, infrastruktury, nadzoru budowlanego, nadzoru prawno – właścicielskiego. 
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkalnej, w jednostkach współtworzących plany rozwojowe i projekty przebudowy;
 • firmach specjalizujących się zarządzaniem nieruchomością komercyjną; 
 • spółkach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi;
 • agencjach nieruchomości;
 • firmach konsultingowych;
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
 • spółkach developerskich;
 • sektorze bankowym, w jednostkach skupiających się na rynku nieruchomości; 
 • firmach audytorskich;
 • wydziałach finansowego planowania zagospodarowania przestrzennego w jednostkach administracji publicznej;

 

Uruchomienie konkretnej specjalizacji uzależnione jest od liczby zdeklarowanych studentów.
Minimalna liczba konieczna do uruchomienia specjalizacji to 30 osób. 

 
Specjalność: Wycena Nieruchomości

Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności w funkcjonowaniu rynku nieruchomościami. Szczegółową wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom z zakresu ekonomii, prawa, technicznego gospodarowania nieruchomościami oraz administrowania. Studenci zapoznają się również ze szczegółowymi procedurami związanymi z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, a także zakresu wyceny nieruchomości oraz istoty i celu zarządzania nieruchomościami.

Wykaz przedmiotów

 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce;
 • Zarządzanie nieruchomościami;
 • Procesy pomocnicze w zarządzaniu nieruchomościami i infrastrukturą - Facility Management;
 • Geodezyjna obsługa nieruchomości
 • Wycena nieruchomości
 • Rzeczowznawstwo majątkowe
 • Kataster
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Gospodarka i wycena nieruchomości rolnych, leśnych i zadrzewionych
 • Eksploatacja budynków i budowli logistycznych
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Wady i usterki nieruchomości mające realny wpływ na jej wartość
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Modele w gospodarce przestrzennej
 • Procesy inwestycyjne w budownictwie
 • Analiza rynku i źródeł informacji o nieruchomościach
 • Sztuka zarządzania relacjami i obsługa klienta na rynku nieruchomości
Specjalność: Zarządzanie przestrzenią lokalną i środowiskiem

Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu przestrzennej organizacji społeczno-gospodarczej. Szczegółową wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom z wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej oraz organizacji i zarządzania w planowaniu przestrzennym potrzebnym do kształtowania gospodarki przestrzennej. Mają możliwość poznania zasad programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania infrastrukturą czy też zarządzania ochroną środowiska, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykaz przedmiotów

 • Zarządzanie przestrzenią
 • Gospodarka terenami zieleni
 • Teoria rozwoju społeczno - ekonomicznego i polityka regionalna
 • Zarządzenie i monitoring ochrony środowiska
 • Opłaty za korzystanie z przestrzeni
 • Finansowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Teledetekcja
 • Nowoczesne metody zarządzania miastem i regionem
 • Urządzanie terenów rolnych i leśnych
 • Zagospodarowanie turystyczne
 • Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów zdegradowanych
 • Organizacja i zarządzanie w planowaniu przestrzennym
 • Zasady przygotowania i realizacji projektów Unijnych
 • Strategia rozwoju lokalnego
 • Zarządzanie projektami Unijnymi
 • Ekorozwój
 • Negocjacje w zarządzaniu środowiskiem
Specjalność: Planowanie Przestrzenne i Urbanistyka

Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do poznania mechanizmów procesu planowania i zarządzania przestrzenią w tym gospodarki przestrzennej Unii Europejskiej. Szczegółową wiedzę studenci zdobywają dzięki przedmiotom obejmującym m.in. kreatywne projektowanie dla potrzeb planowania przestrzennego, programowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej, planowanie rozwoju społeczno - gospodarczego miast i obszarów wiejskich, współdziałania z administracją samorządową wszystkich szczebli oraz z administracją rządową w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Wykaz przedmiotów

 • System planowania i zagospodarowania przestrzeni w Polsce;
 • Ocena i waloryzacja przestrzenni;
 • Teoria urbanistyki;
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
 • Metody inwentaryzacji urbanistycznej
 • Geologiczne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Taksonomia numeryczna
 • Kartografia tematyczna
 • Architektura krajobrazu
 • Ruralistyka
 • Ocena przydatności terenów do zabudowy
 • Realizacja projektów urbanistycznych i planistycznych
 • Rozwój społeczno - gospodarczy obszarów wiejskich
 • Studium rozwoju i rewitalizacji miast
 • Gospodarka przestrzenna Unii Europejskiej
 • Ekologistyka obszarów zurbanizowanych
 • Rozwój i rewitalizacja miast
end faq

 

Uznawalność efektów uczelnia się 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!