Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury

prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman

Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2000-2003). Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości. Posiada uprawnienia państwowe w zakresie szacowania oraz w zakresie geodezji i kartografii. Autor lub współautor około 250 artykułów. Autor lub współautor 15 podręczników lub skryptów akademickich.

 

 

 

 

dr inż. Krystyna Kurowska

Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii. Działalność naukowa: gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, odnawialne źródła energii, analiza rynku nieruchomości rolnych, absorpcja środków unijnych, rozwój obszarów wiejskich, narzędzia GIS. Autor i współautor wielu oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i zagranicą. Współautor prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych, w tym indeksowanych na WoS. Współautor kilkunastu  monografii, redaktor jednej z nich. Kierownik i wykonawca grantów finansowanych ze środków KBN, MNiSW, NCBiR i NCN oraz współfinansowanych ze środków UE.

 

 

 

dr Grzegorz Maśloch

Doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 70 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.

 

 

dr inż. Tomasz Stanisław Podciborski

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia nadany przez Radę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł rozprawy doktorskiej „Opracowanie metody oceny ładu przestrzennego do analizy stanu zagospodarowania obszarów wiejskich". Od 1 stycznia 2004 r. adiunkt w Katedrze Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2009 r. posiada uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Współautor licznych artykułów oraz uczestnik wielu konferencji i seminariów naukowych.

 

 

 

 

dr inż. Robert Zubkowicz

Architekt krajobrazu, zootechnik. Autor Strategii Rozwoju Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi przyjętej jednogłośnie przez Radę Miasta. Naukowo interesuję się projektowaniem ogrodów zoologicznych i ekspozycji dla zwierząt. Celem analiz jest poprawa warunków życia zwierząt, ich lepsze poznanie, a zarazem stworzenie przyjaznego i pięknego miejsca dla ludzi. Uczestnik ponad 30 konferencji krajowych i zagranicznych między innymi we Francji, Niemczech i Australii. Autor ponad 40 publikacji w tym 14 publikacji recenzowanych w języku angielskim. Recenzent w 5 periodykach naukowych jak amerykański np.: Journal of Agricultural Science and Technology (Illinois), czy: Architecture and Urban Design (Los Angeles). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne zrealizowane w pięciu uczelniach w kraju (np. SGGW). Prywatnie pasjonat podroży dalekich i bliskich. Czynnie uprawia koszykówkę, trekking i kajakarstwo (300 km samotnie kajakiem po Bajkale)

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!