Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierii Zdrowia w Warszawie

 

I. Przepisy ogólne

§1

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki WSIiZ w Warszawie, zwanej dalej biblioteką, opiera się na podstawowych dokumentach regulujących działalność bibliotek naukowych. Są to: Ustawa o Wyższych Szkołach Zawodowych z dnia 26.06.1997 r. (Dz. U. nr 96, poz. 590) oraz Ustawa o Bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. nr 85, poz. 539). Regulamin został także sporządzony w zgodności ze Statutem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Regulaminem Pracy, Regulaminem Studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

§2

1. Godziny otwarcia wypożyczalni ustala Kanclerz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

2. O czasowym zawieszeniu działalności biblioteki, bądź o zmianie godzin udostępniania zbiorów, pracownicy biblioteki uprzedzą czytelników osobnym zawiadomieniem, publicznie uwidocznionym.

II. Uprawnienia do korzystania ze zbiorów biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

§3

1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki posiadają trzy grupy czytelników:

 • Studenci wszystkich trybów i kierunków studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 • Pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i osoby współpracujące w zakresie dydaktyki z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 • Pracownicy administracyjni Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

W uzasadnionych przypadkach pracownicy biblioteki, za uprzednią zgodą Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, mogą dopuścić do korzystania ze zbiorów osoby nie spełniające wymogów określonych w p.1.

 

§4

1. Prawo korzystania ze zbiorów biblioteki w wypożyczalni nabywa się po uprzednim wypełnieniu przez czytelnika stosownej deklaracji i założeniu przez pracowników biblioteki konta czytelnika w komputerowym systemie LIBRA 2000.

2. Konto czytelnika pracowników dydaktycznych i administracyjnych jest ważne w okresie obowiązywania umowy o pracę.

3. Konto czytelnika - studenta jest ważne od chwili jego założenia do momentu złożenia przez Dziekana lub Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wniosku do Rektora Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie o skreślenie z listy studentów.

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni, przed rozwiązaniem stosunku służbowego z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, a studenci przed odejściem z uczelni, są zobowiązani do całkowitego uregulowania zobowiązań wobec biblioteki.

III. Odpowiedzialność i zobowiązania czytelników

§5

1. Czytelnicy obowiązani są zachowywać się w bibliotece w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej, jaką jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. W bibliotece należy zachowywać ciszę, nie wolno spożywać posiłków i wnosić napojów w otwartych opakowaniach. Obowiązuje również całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

2. Pracownicy biblioteki w porozumieniu z Kanclerzem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą odmówić prawa do przebywania na terenie gmachu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie i korzystania ze zbiorów biblioteki osobom zagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz wyłamującym się z ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego.

 

§6

1. Czytelnicy zobowiązani są troskliwie obchodzić się z obiektami bibliotecznymi, które zostały im udostępnione, szanować zbiory biblioteczne i wyposażenie biblioteczne, które stanowią integralną własność Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

2. Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia dzieł, nieujawnione w chwili wypożyczenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

3. W razie zniszczenia lub zagubienia udostępnionego obiektu bibliotecznego czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz i ponieść koszty oprawy, jeśli dzieło było oprawione. W przypadku, gdy jest to niemożliwe, pracownicy biblioteki w porozumieniu z Kanclerzem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie ustalają sposób uregulowania zobowiązań wobec biblioteki, tj. wyznaczają do odkupienia inne dzieło, które w ich ocenie zrekompensuje stratę poniesioną przez bibliotekę w wyniku zagubienia.

4. Czytelnik nie nabywa prawa własności do zniszczonego lub zagubionego, a odnalezionego po czasie, obiektu bibliotecznego; z chwilą uregulowania zobowiązań jest nadal zobowiązany zwrócić go bibliotece.

5. Wynoszenie z biblioteki obiektów nie wypożyczonych lub nie udostępnionych w czytelni traktowane jest jako kradzież i powoduje – decyzją pracowników biblioteki, po uprzedniej konsultacji z Kanclerzem Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – czasowe pozbawienie uprawnień wynikających z posiadania konta bibliotecznego, jak w §7 p.3.

6. Kradzież związana z umyślnym zniszczeniem dzieła (np. wyrwanie części kartek z książki lub czasopisma) powoduje niezależnie od obowiązku odkupienia pozycji, zastosowanie sankcji, jak w §7 p.4.

 

§7

Naruszenia regulaminu powodują:

 • Zwrócenie uwagi i zagrożenie pozbawieniem uprawnień wynikających z posiadania konta bibliotecznego.
 • Jednorazowe usunięcie z biblioteki.
 • Czasowe pozbawienie uprawnień, wynikających z posiadania konta bibliotecznego na okres od jednego tygodnia do końca semestru.
 • Wniosek o ukaranie skierowany do Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 • Naliczenie kary pieniężnej, w wysokości określonej zarządzeniem Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, wynoszącej 1 złoty za każdy dzień zwłoki po upływie regulaminowego terminu zwrotu każdego dzieła.
 • Powyższe sankcje, wymienione w §6 i §7, nie wykluczają się wzajemnie, a odkupienie zagubionej książki po wyznaczonym terminie zwrotu wypożyczonego egzemplarza nie zwalnia z obowiązku uiszczenia kary, przewidzianej w §7 pkt. 5, a niniejszy Regulamin nie zastępuje i nie wyklucza możliwości stosowania ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

§8

O każdej zmianie danych osobowych, a zwłaszcza adresu domowego i statusu czytelnika należy bezzwłocznie powiadomić pracowników biblioteki. Konsekwencje powstałe na skutek zaniedbania owego obowiązku obciążają posiadacza konta bibliotecznego.

IV. Udostępnianie prezencyjne zbiorów bibliotecznych na miejscu

§9

Zbiory biblioteki są udostępniane prezencyjnie, tj. na miejscu.

 

§10

Pracownicy dydaktyczni są obsługiwani w pierwszej kolejności.

 

§11

Czytelnicy korzystający na miejscu ze zbiorów biblioteki obowiązani są:

 • Pozostawić w szatni okrycia wierzchnie, teczki, torby, plecaki, parasole, itp. przedmioty.
 • Zgłosić dyżurnemu pracownikowi biblioteki wnoszone dzieła.
 • Pozostawić dyżurnemu pracownikowi biblioteki dowód tożsamości uprawniający do korzystania ze zbiorów.

 

§12

Zasoby udostępnione na miejscu można na krótki czas wynieść z pomieszczenia (np. w celu wykonania kserokopii fragmentu dzieła), pod warunkiem zgłoszenia tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi.

V. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni

§13

Poza bibliotekę nie wypożycza się:

 • Zbiorów specjalnych, dzieł rzadkich i kosztownych.
 • Dzieł znajdujących się w księgozbiorze podręcznym, tj. słowników, encyklopedii, informatorów ogólnych, wydawnictw bibliograficznych itp.
 • Wydawnictw albumowych oraz z luźnymi tablicami, tabelami, mapami itp.
 • Gazet i czasopism.
 • Pozycji wpisanych w Księdze Materiałowej.
 • Dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji.

 

§14

Biblioteka WSIiZ w Warszawie wypożycza zbiory biblioteczne na następujących zasadach:

Książki:

 • Do 3 vol. do 30 dni – pracownikom dydaktycznym Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 • Do 2 vol. do 14 dni – studentom wszystkich trybów i kierunków studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 • Do 1 vol. do 7 dni – pracownikom administracyjnym Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

§15

Biblioteka ma prawo, w uzasadnionych przypadkach (np. dzieła szczególnie poszukiwane), żądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu.

 

§16

Czytelnik może zwrócić się do bibliotekarza o prolongatę terminu zwrotu pożyczonego dzieła. Bibliotekarz ma prawo jej odmówić, jeśli oznaczałaby ona działanie na niekorzyść innych czytelników. Nowy termin zwrotu książki ustala bibliotekarz, w oparciu o własne rozeznanie co do zainteresowania innych czytelników daną publikacją. Warunkiem uzyskania prolongaty jest zgłoszenie się do wypożyczalni (osobiste, telefoniczne bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej) przed upływem terminu zwrotu.

 

§17

Niedotrzymanie terminu zwrotu dzieła pociąga za sobą karę pieniężną przewidzianą w §7 p. 5. Kara pieniężna za niedotrzymanie terminu zwrotu jest naliczana wobec każdego dzieła z osobna.

VI. Udostępnianie prac dyplomowych WSIiZ w wypożyczalni

§18

 

1.Biblioteka WSIiZ na wniosek czytelnika udostępnia  w czytelni prace dyplomowe absolwentów Uczelni.

2.W celu uzyskania wglądu do pracy dyplomowej czytelnik ma obowiązek złożyć pisemny wniosek o udostępnienie (załącznik nr 1).  Wniosek ten należy przesłać na adres: biblioteka@wsiiz.pl. Wybrana pozycja będzie dostępna w ciągu trzech dni roboczych od momentu przyjęcia wniosku. 

3.Biblioteka WSIiZ prowadzi Wykaz prac dyplomowych, który jest na bieżąco aktualizowany, na podstawie którego czytelnik wybiera pracę, a następnie wypełnia wniosek o  jej udostępnienie.

 

§19

 

1. Biblioteka WSIiZ może odmówić udostępnienia wybranej przez czytelnika pracy dyplomowej, jeżeli autor nie wyraził na to zgody.

2. Zakazuje się kopiowania oraz fotografowania prac dyplomowych.

 

 

VII. Przepisy końcowe

§20

Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kanclerz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

§21

Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

§22

Regulamin otrzymuje moc obowiązującą z dniem podpisania przez Kanclerza Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

end faq

Warszawa, dnia 01 października 2015 r.

Kanclerz Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

O uczelni

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 studentów.