Biotechnologia w kosmetologii

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Według ONZ biotechnologia to: używanie układów biologicznych, organizmów żywych lub ich składników w celu wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w określonym zastosowaniu [Konwencja o różnorodności biologicznej – 5 czerwca 1992]. Sama biotechnologia towarzyszy człowiekowi już od dawna. Poszczególne metody z zakresu biotechnologii miały i mają zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym również w branży kosmetycznej. Najważniejszymi zaletami wdrożenia metod biotechnologicznych są: niższe koszty, zwiększona wydajność, a dodatkowo fakt, że nie są one tak energochłonne, jak procesy chemiczne. Ponadto charakteryzują się niskim, bądź zerowym wskaźnikiem odpadowości.

Słuchacze studiów podyplomowych na kierunku Biotechnologia w kosmetologii nabędą  ugruntowaną wiedzę z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym. Posiądą wiedzę o surowcach pochodzenia biotechnologicznego oraz ich wpływie na funkcje użytkowe gotowego produktu, a przy tym na efektywność całego procesu produkcyjnego. Słuchacze poznają wszystkie zalety i wady zastosowania metod biotechnologicznych w produkcji kosmetyków oraz prawne podstawy ich użycia. Słuchacze poznając najnowocześniejsze metody biotechnologiczne, nabędą umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Zrozumienie wpływu surowców pochodzenia biotechnologicznego na skórę człowieka, pozwoli Słuchaczom na ich zastosowanie w produktach o określonych cechach użytkowych. Zdobyta wiedza o interdyscyplinarności biotechnologii wykorzystującej procesy biologiczne na skalę przemysłową, przełoży się na ugruntowanie pozycji Absolwentów studiów podyplomowych na rynku pracy.

 

PARTNER MERYTORYCZNY PROJEKTU

 

Bio-Tech Media Sp. z o.o.. To firma działająca w sektorze mediów LifeScience. Prowadzi m.in. największy branżowy portal Biotechnologia.pl, ale także inne: CodziennikKosmetyczny.pl, Labnews.pl, CEbiotech.pl.

Kwartalnik Biotechnologia.pl jest źródłem wiedzy z zakresu finansowania branżowych badań naukowych, newsów branżowych, informacji na temat innowacyjnych rozwiązań dla biosektora.

Grupą docelową kwartalnika są naukowcy, managerowie, pracownicy działów badawczo-rozwojowych (R&D) oraz marketingu, przedstawiciele firm biosektora, przedsiębiorcy, kadra naukowa uczelni wyższych, a także studenci i doktoranci.

  

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oprócz zaliczeń i egzaminów.

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • tradycyjna forma lub kształcenie wspomagane procesem online

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Biotechnologia w kosmetologii:
 • ma wiedzę w zakresie zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym,
 • zna metody biotechnologiczne pozyskiwania surowców będących podstawą recepturowania produktów kosmetycznych o wybranych funkcjach użytkowych,
 • zna mechanizmy działania surowców pochodzenia biotechnologicznego oraz ich wpływ na skórę człowieka,
 • potrafi właściwie dobrać surowce pochodzenia biotechnologicznego do receptury preparatu o określonych cechach,
 • prezentuje i opisuje zastosowanie metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym,
 • dokonuje analizy i krytycznej oceny dostępnych metod biotechnologicznych pozyskiwania surowców mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym,
 • posiada umiejętność korzystania z literatury fachowej i innych dostępnych [wiarygodnych] źródeł, w tym anglojęzycznych w zakresie zastosowania biotechnologii w procesie produkcji kosmetyków,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, co pozwala mu na ugruntowanie jego pozycji na rynku pracy,
 • identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z zastosowaniem metod biotechnologicznych w przemyśle kosmetycznym.

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Biotechnologia w kosmetologii - ujęcie tradycyjne i nowoczesne

Z

3

 2.

 Biotechnologia mikrobiologiczna

E

5

 3.

 Biochemia i biologia molekularna

E

4

 4.

 Metody biotechnologiczne pozyskiwania składników produktów kosmetycznych

E

5

 5.

 Pozyskiwanie substancji stosowanych w kosmetologii z wykorzystaniem kultur in vitro

Z

5

 6.

 Rola i znaczenie białek i peptydów stosowanych w kosmetologii

Z

3

 7.

 Enzymy i komórki drobnoustrojów stosowane w przemyśle kosmetycznym

Z

3

 8.

 Budowa i biologia skóry

Z

2

 9.

 BHP

Z/BO

0

 Łączna liczba godzin realizowanych w semestrze: 202

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Inżynieria genetyczna

Z

4

 2.

 Inżynieria tkankowa

Z

4

 3.

 Komórki macierzyste w kosmetyce

E

5

 4.

 Składniki aktywne w produktach kosmetycznych pochodzenia biotechnologicznego

E

6

 5.

 Substancje zapachowe uzyskiwane w procesach biotechnologicznych

E

6

 6.

 Nanobiotechnologia: nano- i mikrostruktury stosowane w produktach kosmetycznych

Z

3

 7.

 Prawo w biotechnologii - aspekty prawne wprowadzenia produktów kosmetycznych pochodzenia biotechnologicznego

Z

2

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 194

 

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online]  2 500 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8h/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty