Program

Od 1 czerwca 2014 r. ruszył Nowy Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020. Zastąpił on siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń i wprowadził wiele uproszczeń w procesie wnioskowania o fundusze.

Na czas trwania programu Erasmus+, Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie Kartę Szkolnictwa Wyższego Erasmus (tzw. ECHE). Karta uprawnia do korzystania z funduszy europejskich przeznaczonych na wymianę studentów i nauczycieli akademickich a także na praktyki studenckie oraz szkolenia pracowników, w tym administracji.
W ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe możliwe będą wyjazdy studentów:

 • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
 • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Warunkiem rozpoczęcia wymiany jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest uczelniany koordynator.

Więcej informacji na stronie http://erasmusplus.org.pl

Terminy rekrutacji

Zachęcamy studentów studiów I i II stopnia do zgłaszania się na wyjazdy na studia i praktyki w roku akademickim 2020/2021.

W przypadku studiów w momencie wyjazdu należy mieć ukończony I rok studiów (bez długu punktów ECTS), natomiast w przypadku praktyk  wyjazdy są możliwe po ukończeniu pierwszego semestru studiów. Z wyjazdu na praktykę w ramach programu Erasmus+ mogą skorzystać również absolwenci. Taka praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrony).

Nabór na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 trwa do 10 grudnia 2021 r.

Osoby, które chciałyby skorzystać z programu ERASMUS+ proszone są o pobranie, wypełnienie i wysłanie skanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej).

Zgłoszenia na wyjazd na praktyki przyjmowane są w systemie ciągłym (dotyczą studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie). W tym przypadku również prosimy o pobranie, wypełnienie i wysłanie skanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej).

Zgłoszenia na wyjazd kadry naukowo-dydaktycznej i pracowników administracyjnych przyjmowane są w systemie ciągłym. W tym przypadku również prosimy o pobranie, wypełnienie i wysłanie skanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego (dostępny poniżej).

Dodatkowe informacje dostępne w Biurze Koordynatora Programu Erasmus + (Kampus nr 1, III piętro).

Sposób rekrutacji

Szczegółowe informacje o rekrutacji i realizacji mobilności znajdują się w poniższych podręcznikach:

Dokumenty do pobrania:

Zasady finansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2020/2021

Wyjazdy studentów i absolwentów na studia i praktyki

 1. Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+  jest oparta o „Zasady alokacji środków finansowych przeznaczonych na realizację działań zdecentralizowanych „Mobilność” Programu ERASMUS+” na dany rok akademicki.
 2. Ostateczna kwota wypłaconych środków uzależniona jest od długości pobytu studenta w instytucji przyjmującej. Okres pobytu w uczelni przyjmującej stanowiący podstawę rozliczenia stypendium będzie określany z dokładnością do 1 dnia (miesiąc = 30 dni).
 3. Ostateczne rozliczenie finansowe wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających długość pobytu.
 4. W przypadku zrealizowania krótszego okresu pobytu niż pierwotnie określony w umowie z Uczelnią, ostateczna kwota stypendium zostanie proporcjonalnie zmniejszona i student zostanie zobowiązany do zwrotu nadwyżki stypendium.
 5. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ stanowią dodatkowe wsparcie dla osób wyjeżdżających na wymianę. Oznacza to, że nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej, są jednak przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za granicą.
 6. Podczas pobytu w uczelni partnerskiej student jest zobowiązany do kontynuacji opłat za studiowanie w uczelni macierzystej. Student może ubiegać się o zmniejszenie opłaty czesnego, składając pisemną prośbę do Kanclerza WSZ.
 7. Uczelnia przyjmująca nie może pobierać od studenta opłat za studiowanie (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne itp.). Dopuszczalne jest pobieranie opłat za dodatkowe usługi takie jak: ubezpieczenia, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z płatnego sprzętu np.: ksero).
 8. Student zachowuje prawo do pobierania stypendiów krajowych (np.: socjalne, za wyniki w nauce itp.), do których nabył prawo przed wyjazdem.
 9. W terminie 30 dni od podpisania umowy przez obie strony, jednak nie później niż w pierwszym tygodniu mobilności, zostanie wypłacona uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 90% kwoty przyznanej na okres mobilności. W sytuacji, gdy uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna. Jeżeli płatność wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania, złożenie przez uczestnika raportu z wyjazdu (ankiety stypendysty Erasmusa) w systemie Mobility Tool oraz rozwiązanie testu jezykowego (undefined) będzie traktowane jako wniosek uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Uczelnia ma 30 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty (10% kwoty dofinansowania) lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
 10. Przelew należnego stypendium dokonywany jest na konto studenta obsługiwane w walucie EURO
 11. Po powrocie student jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanego stypendium zgodnie z zasadami określonymi w umowie z Uczelnią podpisywanej przed wyjazdem. Uczestnik zobowiązuje się dostarczyć Uczelni w terminie 30 dni od daty zakończenia mobilności zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające okres pobytu w uczelni partnerskiej oraz zatwierdzony wykaz zaliczeń (Transcript of Records) potwierdzający uzyskane zaliczenia. Ponadto student zobowiązany jest do wypełnienia ankiety stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool oraz testu językowego w systemie OLS (undefined).
 12. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie może dofinansować wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ z innych źródeł, w zależności od możliwości formalno-prawnych i finansowych.

Wysokość stawek stypendialnych w programie Erasmus+

w roku akademickim 2020/2021

Wyjazdy na studia – SMS

I grupa państw: kwota: 520 euro
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

II grupa państw: kwota: 500 euro
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa państw: kwota: 450 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Wyjazdy na praktyki SMP

I grupa państw: kwota 620 euro
Dania, Finlandia,  Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

II grupa państw: kwota: 600 euro
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa państw: kwota: 550 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa,  Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć oraz wyjazdy szkoleniowe pracowników administracyjnych

 1. Uprawnieni do wyjazdów w ramach programu Erasmus+ są nauczyciele oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni w WSIiZ na podstawie umowy o pracę.
 2. Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego/ pracownika administracyjnego jest prowadzenie zajęć/odbycie szkolenia w uczelni partnerskiej zgodnie z zatwierdzonym wcześniej porozumieniem o programie nauczania/szkolenia.
 3. Pobyt nauczyciela akademickiego w uczelni przyjmującej musi trwać 5 dni roboczych (nie licząc dni podróży). W tym okresie nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej. W uzasadnionym przypadku dopuszczalny jest wyjazd trwający minimum 2 dni robocze, pod warunkiem przeprowadzenia 8 godzin zajęć dydaktycznych.
 4. Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny może ubiegać się wyłącznie o 1 wyjazd w danym roku akademickim. Pierwszeństwo wyjazdu posiadają kandydaci, którzy dotychczas nie wyjechali na wymianę.
 5. Kwota dziennego stypendium określonego dla wyjazdów nauczycieli oraz pracowników administracyjnych jest jednakowa dla wyjazdów do wszystkich krajów docelowych znajdujących się w danej grupie.
 6. Stypendia przyznawane w programie Erasmus+ stanowią dodatkowe wsparcie dla osób wyjeżdżających na wymianę. Oznacza to, że nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z pobytem w uczelni przyjmującej, są jednak przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i utrzymaniem za granicą.
 7. Stypendium będzie wypłacone na podstawie umowy pomiędzy beneficjentem a Uczelnią, w formie ryczałtu, nie uwzględniając dni podróży.
 8. Nauczyciel akademicki/ pracownik administracyjny może również ubiegać się o dofinansowanie podróży.
 9. Przelew należnego stypendium dokonywany jest na konto nauczyciela akademickiego / pracownika administracyjnego obsługiwane w walucie EURO.
 10. Ostateczne rozliczenie wyjazdu następuje po powrocie z wymiany i dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających rzeczywistą długość pobytu.
 11. Nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do dostarczenia do uczelni pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu w uczelni przyjmującej (zgodnego z okresem pobytu ustalonym w porozumieniu o programie nauczania / szkolenia oraz w umowie podpisanej między uczelnią, a nauczycielem / pracownikiem administracyjnym). Zaświadczenie musi zawierać informację o liczbie godzin oraz tematyce przeprowadzonych wykładów / szkoleń.
  Ponadto nauczyciel akademicki / pracownik administracyjny zobowiązany jest do wypełnienia ankiety stypendysty Erasmusa w systemie Mobility Tool.

Wysokość stawek stypendialnych w programie Erasmus+

Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

I grupa państw: kwota: 180 euro
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

II grupa państw: kwota: 160 euro
Austria, Belgia, Cypr,  Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

III grupa państw: kwota: 140 euro
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

Kwota stypendium  = dzienna wartość przy wyjazdach trwających do 14 dni, wyrażona w euro.

Podane wartości stypendiów odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15 dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników

Kwota ewentualnego wypłaconego ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym. Obliczanie odległości odbywa się przy użyciu kalkulatora odległości opracowanego przez KE i udostępnionego na stronie programu Erasmus+ (undefined).

Odległość od 100 do 499 km: kwota: 180 euro na uczestnika

Odległość od 500 do 1 999 km: kwota: 275 euro na uczestnika

Odległość od 2 000 do 2 999 km: kwota: 360 euro na uczestnika

Odległość od 3 000 do 3 999 km: kwota: 530 euro na uczestnika

Odległość od 4 000 do 7 999 km: kwota: 820 euro na uczestnika

Odległość 8 000 km lub więcej: kwota 1500 euro na uczestnika

KIERUNEK: CHEMIA KOSMETYCZNA

NAZWA UCZELNI

KRAJ

MIASTO

STRONA

ILOŚĆ STUDENTÓW

ILOŚĆ PRACOWNIKÓW

Tomas Beta University in Zlin

CZECHY

Zlin

www.utb.cz

2

1

Universite de Rouen Normandie

FRANCJA

Rouen

www.univ-rouen.fr

2

1

Université de Rouen Normandie

FRANCJA

Mont Saint Aignan

www.univ-rouen.fr

University of West Attica

GRECJA

Ateny

www.uniwa.gr

2

2

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

GRUZJA

Tbilisi

www.tsu.ge

2

2

Universidad Complutense de Madrid

HISZPANIA

Madryt

www.ucm.es

2 1

University of Bucharest

RUMUNIA

Bucharest

unibuc.ro

2 1

Cankiri Karatekin University

TURCJA

Cankiri

www.karatekin.edu.tr

2

2

Odessa National Academy of Food Technologies

UKRAINA

Odessa

www.onaft.edu.ua/en/

2 [staż]

1

Lviv Polytechnic National University

UKRAINA

Lviv

lp.edu.ua

 2

Universita degli Studi di Torino

WŁOCHY

Torino

www.unito.it

4

2

Università di Pisa

WŁOCHY

Pisa

www.unipi.it

2

1

 

KIERUNEK: DIETETYKA

NAZWA UCZELNI

KRAJ

MIASTO

STRONA

ILOŚĆ STUDENTÓW

ILOŚĆ PRACOWNIKÓW

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

CHORWACJA

Osijek

www.unios.hr

2

2

Universidad de Murcia

HISZPANIA

Murcia

www.um.es

2

1

Universidad Rey Juan Carlos 

HISZPANIA

Madrid

www.urjc.es

4

2

Klaipeda State University of Applied Sciences

LITWA

Klaipeda

www.kvk.lt

2

1

Odessa National Academy of Food Technologies

UKRAINA

Odessa

www.onaft.edu.ua/en/

2 [staż]

1

Universidade do Porto

PORTUGALIA

Porto

www.up.pt

3

2

Republic of Macedonia Goce Delcev State University Stip

MACEDONIA

Stip

www.ugd.edu.mk

3

3

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

RUMUNIA

Sybin

www.ulbsibiu.ro

4

2

Kastamonu University

TURCJA

Kastamonu

 www.kastamonu.edu.tr

3

2

Università degli studi di Bari Aldo Moro WŁOCHY Bari www.uniba.it 3 2

Universita degli Studi di Messina

WŁOCHY

Messyna

www.unime.it

2

1

 

KIERUNEK: KOSMETOLOGIA

NAZWA UCZELNI

KRAJ

MIASTO

STRONA

ILOŚĆ STUDENTÓW

ILOŚĆ PRACOWNIKÓW

Tomas Beta University in Zlin

CZECHY

Zlin

www.utb.cz

2

1

University of West Attica

GRECJA

Ateny

www.uniwa.gr

2

2

Alexandres Technological Instutute

GRECJA

Thessaloniki

 www.teithe.gr

2

1

Penevezys College

LITWA

Panavezys

 www.panko.lt

1

1

Klaipeda State University of Applied Sciences

LITWA

Klaipeda

www.kvk.lt

2

1

International College of Cosmetology

Łotwa

 Ryga

wwwskk.lv

5

3

 

KIERUNEK: CHEMIA ŻYWNOŚCI

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

GRUZJA

Tbilisi

www.tsu.ge

2

2

Universidad de Murcia

HISZPANIA

 Murcia

www.um.es

2

1

Universidad Rey Juan Carlos  s

HISZPANIA

Madrid

www.urjc.es

4

2

Klaipeda State University of Applied Sciences

LITWA

Klaipeda

www.kvk.lt

2

1

Cankiri Karatekin University

TURCJA

 Cankiri

www.karatekin.edu.tr

2

2

Odessa National Academy of Food Technologies

UKRAINA

 Odessa

www.onaft.edu.ua/en/

2 [staż]

1

Universita degli Studi di Torino

 WŁOCHY Torino  www.unito.it 

 

ZAGRANICZNE PRAKTYKI

erasmusintern.org

INTERNSHIP - M.E.P. EUROPROJECTS GRANADA®, S.L.