Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

dr hab. Damian Gaweł

Doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Dorobek naukowy obejmują prace nad mechanizmami kontrolującymi stabilność genomu, patogenezą E. coli oraz onkogenezą. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z listy JRC. Odbył staże naukowe w NIEHS USA i Duke University, USA. Stypendysta Kosciuszko Foundation. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Dorobek dydaktyczny obejmuje przygotowanie i kierowanie kursami naukowymi z zakresu mikrobiologii, biologii komórki oraz biologii molekularnej.

dr hab. Tomasz Wasilewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Od 2015 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Towaroznawcze Problemy Jakości”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, promotor licznych prac dyplomowych, jak również autor wielu publikacji naukowych. Zdobywca wielu nagród w zakresie technologii wytwarzania oraz receptur, m.in. Złotego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu (w 2014 r.) czy Brązowego Medalu na Wystawie IENA 2013 w Norymberdze.

dr n. ekon. Agnieszka Chabowska-Litka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Specjalizuje się  w tematyce ekonomii, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, bankowości,  form finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstw  w Polsce oraz w zarządzaniu ryzykiem. Ekspert Ministerstwa Rozwoju, NCBiR, PARP w zakresie oceny wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia 2014-2020. Współpracuje z instytucjami finansowymi (bankami, spółkami leasingowymi), posiada również bogaty dorobek publicystyczny  z tego zakresu. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenie zawodowe jako przedsiębiorca i doradca finansowy.

dr Łukasz Czekański

Doktor nauk chemicznych ze specjalizacją w syntetycznej chemii organicznej, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu syntezy i modyfikacji pochodnych N-metylo(benz)imidazolu oraz ich właściwości spektroskopowych, strukturalnych i biobójczych. Doświadczony w pracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi: Wydział Chemii i Biochemii Uniwersytetu w Lizbonie / Portugalia; Uniwersytet w Genui / Włochy; polskiej instytucji budżetowej - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jak również w przemyśle chemii gospodarczej - Procter&Gamble w Brukseli / Belgia oraz jako specjalista ds syntezy Selvita / Kraków. Obecnie związany z działem zarządzania projektem w badaniach klinicznych.

dr n. rol. Piotr Grzegory

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Doktoranckich Na Wydziale Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Autor publikacji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: chemia analityczna, polimery w kosmetyce, dietetyka. Z zawodu nauczyciel chemii.

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząc badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które są stosowane w medycynie i farmakologii w terapii fotodynamicznej-skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia. Wykładowca, nauczyciel i autor projektów edukacyjnych i naukowych z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych.

dr n. rol. Marek Jakubowski

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Biotechnologia Farmaceutyczna oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Analityka Chemiczna. Stopień doktora uzyskał pracując w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, prowadząc badania naukowe nad remediacją gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz rozwojem metod analitycznych w celu oznaczania tych pierwiastków. Posiada wieloletnie doświadczenie w przemyśle farmaceutycznym, gdzie pracował w działach badawczo-rozwojowych oraz zapewnienia jakości. Aktualnie zatrudniony jako audytor GMP w nadzorze farmaceutycznym.

dr Joanna Klonowska

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

dr n. farm. Piotr Koziej

Doktor nauk farmaceutycznych nadany 13 września 1978 roku. Posiada ugruntowaną wiedzę toksykologiczną o surowcach zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Zna oraz tworzy receptury, procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym. Członek Mazowieckiego Klastra Peptydowego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN, grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego praz Stowarzyszenia European Cosmetics Responsible Person Association. Lista zgłoszeń patentowych: PL140328, PL390148, PL390147, PL376989, PL367949, PL311552, PL148342.

dr n. hum. Sylwia Krukowska

Sylwia Krukowska jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie oraz obroniła pracę doktorską z zakresu językoznawstwa ogólnego. W obszarze jej zainteresowań znajdują się jednak nie tylko zagadnienia związane z rozwojem języków współczesnych, ale również komunikacja interpersonalna, szczególnie zaś relacje międzyludzkie w środowisku medycznym. Dr Krukowska jest autorką wielu prac naukowych poświęconych wyżej wymienionym zagadnieniom. Kilka razy w roku bierze również udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach jako prelegentka oraz organizatorka. Jest nauczycielem akademickim.

dr n. ekon. Joanna Płocica

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, który uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Działalność naukowa od początku koncentrowała się w zakresie układów dyspersyjnych, ich właściwości oraz metodach otrzymywania. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce właściwości oraz metod otrzymywania emulsji kosmetycznych

dr n. fiz. Bożena Sikora

Specjalista w dziedzinie nanochemii i chemii reaktywnych form tlenu, dodatkowo starający się łączyć w swoich badaniach dziedziny chemii, fizyki i biologii. Doktorat realizowała w Zespole Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2014 roku pracuje zawodowo w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN. Autorka licznych publikacji oraz współautorka patentu „Sposób wytwarzania nanoproszków o własnościach luminescencyjno-magnetycznych oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem”.

dr n. biol. Tadeusz Walczyński

Doktor nauk biologicznych w specjalności biochemia. Absolwent Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista w zakresie adsorpcji oraz enzymologii. Autor publikacji z zakresu syntezy i badania właściwości mezoporowatych materiałów węglowych, naturalnych inhibitorów proteaz, związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego i grzybowego. Popularyzator nauki w dziedzinie biochemii, chemii i biologii.

dr n. med. Andrzej Zabielski

Doktor nauk medycznych Wojskowej Akademii Medycznej. Ukończył specjalizację w zakresie: organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii, higieny oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Członek-założyciel Fundacji Ochrony Środowiska w Wojsku „MONEKO”. Od 2011 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Promotor prac magisterskich i inżynierskich.

mgr Magdalena Owczarek

Dyplomowany kosmetolog - podolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz WSZKiPZ w Warszawie studia podyplomowe na kierunku podologia. Jest współpromotorem wielu prac magisterskich i licencjackich z dziedziny podologii i kosmetologii. Od 2005 roku prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii leczniczej i podologii kosmetycznej oraz zajęcia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej i podologii na studiach magisterskich, licencjackich oraz na kursach zawodowych. Jest szkoleniowcem firm: Yonelle i Secret Lashes. Ma w swoim dorobku publikacje w pismach branżowych tj. „Beauty Forum” oraz na blogu firmy Noble Healt. Od trzech lat jest członkiem jury konkursu Beauty Premium.

mgr Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Zakładu Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

mgr Agnieszka Sokół

Ukończyłam Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie na kierunku Matematyka Stosowana o specjalności Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych. Od 10 lat uczę matematyki w ZSLiT nr 1 w Warszawie; od 9 lat zajmuję się realizacją staży zagranicznych w mojej szkole a od września tego roku dodatkowo pełnię funkcję kierownika szkolenia praktycznego.

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

mgr inż. Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

mgr Anna Taraba

Z wykształcenia chemik i fizyk. Absolwentka Wydziału Chemii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorantka w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych UMCS. W pracy naukowej specjalizuje się fizykochemią surfaktantów i biosurfaktantów oraz procesami solubilizacji związków biologicznie aktywnych w micelach surfaktantów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. Autorka wielu publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

mgr inż. Sebastian Tatarek

Konsultant branży beauty & health, wykładowca, właściciel firmy COSMED Consulting. Wykształcenie wyższe zdobył jako absolwent Wydziału Żywienia Człowieka i Nauk Konsumenckich Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W ramach Agencji Rozwoju Gospodarczego - Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich w 2004 roku ukończył  Podyplomowe Studium Marketingowego Zarządzania Przedsiębiorstwem. W 2007 roku podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim oraz w 2010 r. w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia, podyplomowe studia w zakresie Stosowania, Wytwarzania i Oceny Wyrobów Kosmetycznych.

Od ponad 16 lat związany z branżą kosmetyczno-farmaceutyczną. Kwintesencją długoletniego doświadczenia w tej branży było założenie w 2010 roku własnej firmy konsultingowej pod nazwą COSMED Consulting, która dostarcza szeroki wachlarz usług adresowanych do firm działających w szeroko rozumianej branży beauty & health. Klientami oraz partnerami firmy są między innymi przedsiębiorstwa kosmetyczne i farmaceutyczno-medyczne, salony kosmetyczne i Spa, szkoły kosmetyczne, czy sieci aptek i drogerii. W ramach firmy COSMED Consulting realizowane są takie projekty jak m. in. otwieranie salonów kosmetycznych, klinik i Spa; wprowadzanie kosmetyków i parafarmaceutyków na rynek, tworzenie kampanii edukacyjnych i reklamowych dla firm z branży kosmetycznej oraz medycznej; organizacja szkoleń dedykowanych dla firm oraz właścicieli i specjalistów szeroko pojętej branży beauty.

W 2015 roku w ramach firmy COSMED Consulting, Sebastian Tatarek wprowadził na rynek własną profesjonalną markę kosmetyków EsthiCell PROFESSIONAL. Marka ta to dermoestetyczna odpowiedź na współczesne potrzeby pielęgnacyjne w gabinetach dermoestetycznych, salonach kosmetycznych i Spa. Filozofia marki łączy wiele istotnych elementów, wśród których najważniejsze to ograniczenie w formułach produktów do minimum substancji mogących oddziaływać negatywnie, w tym substancji zapachowych.

Dzięki szerokiemu profilowi prowadzonej działalności, ma możliwość współpracować z wieloma firmami i ekspertami, uczestniczyć w ciekawych przedsięwzięciach i projektach, które często inicjują i wprowadzają na rynek nowatorskie rozwiązania.

mgr inż. Anna Turek

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, specjalizacja: Technologia Tworzyw Sztucznych.  Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Chemii Kosmetycznej na Politechnice Warszawskiej oraz Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu m.in. REACH i CLP.  Czynny uczestnik grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego tj. Legislacja, Składniki, Ocena Bezpieczeństwa, Zrównoważony rozwój, Claimsy. Obecnie pracuje jako Starszy specjalista ds. prawa kosmetycznego i oceny surowców w prężnie działającej firmie zajmującej się kontraktową produkcją kosmetyków na rynek globalny, gdzie nadzoruje wymagania prawne dotyczące zarówno produktów gotowych jak też surowców tj. substancji chemicznych i mieszanin oraz przepisy poza sektorowe i horyzontalne. Przeprowadziła firmę m.in przez proces certyfikacji RSPO. Prowadzi certyfikacje kosmetyków pod NaTrue oraz Cosmos Standard. Obecnie szkoli pracowników z zakresów certyfikacji kosmetyków naturalnych i organicznych, weryfikuje składy nowych produktów  oraz przygotowuje dokumentację.

mgr Marta Walasińska-Nowocin

Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu Look Food SA – spółki będącej właścicielem wiodących marek rynku ekologicznego. Absolwentka Wydziału Chemii (kierunek: chemia kosmetyczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Towaroznawstwa (kierunek: menadżer produktu kosmetycznego) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczona specjalistka branży kosmetycznej i ekologicznej. Szczególnie bliskimi zagadnieniami dla Marty Walasińskiej-Nowocin są marketing produktowy, kreacja nowych produktów oraz wdrażanie ich na rynek. Główne zainteresowania to kosmetyki oparte na naturalnych składnikach oraz holistyczne podejście do tematu urody.

mgr inż. Małgorzata Wodecka

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej oraz Studiów Podyplomowych - Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych w WSZKiPZ w Warszawie. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wieloletnie doświadczenie w technologii oraz recepturowaniu kosmetyków (kosmetyka pielęgnacyjna, zapachowa oraz kolorowa), projektowanie produktów zapachowych do wnętrz. Tworzenie dokumentacji kosmetyków (dossier), rejestracja produktów kosmetycznych - notyfikacja w CNPN. Specjalista ds. badań i jakości w laboratoriach kosmetycznych i chemicznych.