Chemia kosmetyczna

Chemia kosmetyczna

prof. dr hab. Krzysztof Krzystyniak

Biochemik i toksykolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, długoletni wykładowca Uniwersytetu Quebec w Montrealu (Kanada). Stypendysta Instytutu Armand-Frappier/CNRS w Kanadzie oraz francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa, Uniwersytetu Medyczny Claude Bernard w Lyonie. Uczestniczył w europejskich szkołach międzynarodowych FEBS, EMBO, ICRO, organizowanych przez uniwersytety w Londynie, Glasgow, Leiden, Compiegne i w Utrechcie. Brał udział w opracowaniu ekspertyz w programach FP6 i FP7 Komisji Europejskiej (Bruksela). Współpracuje z wydawnictwem „Medyk” (Warszawa), jest biegłym sądowym w dziedzinie toksykologii. Autor około 120 publikacji naukowych i ponad 20 książek w jęz. angielskim, francuskim i polskim.

prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

dr hab. Anna M. Badowska-Kozakiewicz

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biologia (2005). Doktoryzowała się na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (2009). Uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2017). Od 2009 roku adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, od 2019 roku adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2018 - obecnie). Wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie (2019 - obecnie). Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO). Autorka publikacji naukowych w zakresie diagnostyki patomorfologicznej nowotworów, promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Pełni funkcję promotora w 2 przewodach doktorskich oraz recenzenta w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Autorka 2 rozdziałów w podręczniku dla studentów Wydziałów Nauki o Zdrowiu i Fizjoterapii „Kurs fizjologii doświadczalnej”, WUM 2011.

dr hab. Damian Gaweł

Doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Dorobek naukowy obejmują prace nad mechanizmami kontrolującymi stabilność genomu, patogenezą E. coli oraz onkogenezą. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z listy JRC. Odbył staże naukowe w NIEHS USA i Duke University, USA. Stypendysta Kosciuszko Foundation. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Dorobek dydaktyczny obejmuje przygotowanie i kierowanie kursami naukowymi z zakresu mikrobiologii, biologii komórki oraz biologii molekularnej.

dr hab. Mariusz Kluska

Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2012 roku. Autor lub współautor blisko 100 prac naukowo-badawczych. Zainteresowania naukowe: analiza biomedyczna, chemia kosmetyczna, chemia analityczna i składniki kosmetyków, ochrona środowiska, techniki separacyjne, przygotowanie próbek do analizy.

dr hab. n. o kult. fiz. Paweł Tomaszewski

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwent i pracownik Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu statystyki stosowanej na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim proporcji wagowo-wzrostowych i otyłości dzieci i młodzieży zdrowej i z zaburzeniami wzrastania, aktywności fizycznej wybranych grup społecznych oraz zastosowania metod statystycznych w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu. Specjalista w dziedzinie statystyki stosowanej i metodologii badań, prowadzi szkolenia z zakresu podstawowych i zaawansowanych/wielowymiarowych analiz danych ilościowych i jakościowych. Autor lub współautor ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

dr hab. Tomasz Wasilewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Od 2015 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Towaroznawcze Problemy Jakości”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, promotor licznych prac dyplomowych, jak również autor wielu publikacji naukowych. Zdobywca wielu nagród w zakresie technologii wytwarzania oraz receptur, m.in. Złotego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu (w 2014 r.) czy Brązowego Medalu na Wystawie IENA 2013 w Norymberdze.

dr n. chem. Iwona Białas

Doktor nauk chemicznych, Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. W trakcie specjalizacji z Toksykologii na Wydziale Farmaceutycznym Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni wykładowca z zakresu szeroko pojętej kosmetologii. Od początku kariery zawodowej zainteresowana tematyką skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kosmetyków. Zaowocowało to rozprawą doktorską dotyczącą przeznaskórkowego transportu barwników bezpośrednich stosowanych w farbach do włosów. Ukończyła specjalistyczne kursy z zakresu oceny bezpieczeństwa organizowane przez brukselski Vrije Universiteit. Safety asessor spełniający kryteria kwalifikacji zawodowej opracowane przez niemieckie stowarzyszenia branżowe (DGK – German Society for Scientific and Applied Cosmetics oraz IKW – German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association). Od 2013 roku safety assessor i właściciel firmy CosmetoSAFE Consulting, gdzie aktywność zawodową łączy z pasją do kosmetyków. Adiunkt w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr Łukasz Czekański

Doktor nauk chemicznych ze specjalizacją w syntetycznej chemii organicznej, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu syntezy i modyfikacji pochodnych N-metylo(benz)imidazolu oraz ich właściwości spektroskopowych, strukturalnych i biobójczych. Doświadczony w pracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi: Wydział Chemii i Biochemii Uniwersytetu w Lizbonie / Portugalia; Uniwersytet w Genui / Włochy; polskiej instytucji budżetowej - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jak również w przemyśle chemii gospodarczej - Procter&Gamble w Brukseli / Belgia oraz jako specjalista ds syntezy Selvita / Kraków. Obecnie związany z działem zarządzania projektem w badaniach klinicznych.

dr Anna Domaszewska-Szostek

Doktor nauk medycznych z zakresu biologii medycznej, biotechnolog. Adiunkt w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji naukowych oraz kierownik i wykonawca licznych grantów naukowych. Odbyła staże naukowe, m.in. w Clermont Ferrand we Francji, w USA na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Illinois w Chicago. Prowadziła prace badawcze lub prezentowała swoje wyniki m.in. w USA, Indiach, Japonii, Australii, UK, Francji, Niemczech. Stypendystka Programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators” oraz Fundacji Kościuszkowskiej.

dr Piotr Grzegory

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Doktoranckich Na Wydziale Technologii Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Autor publikacji naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowych. Zainteresowania naukowe: chemia analityczna, polimery w kosmetyce, dietetyka. Z zawodu nauczyciel chemii.

dr n. chem. Sebastian Grzyb

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząc badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które są stosowane w medycynie i farmakologii w terapii fotodynamicznej-skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych. Biegły sądowy w dziedzinie chemia. Wykładowca, nauczyciel i autor projektów edukacyjnych i naukowych z zakresu chemii i przedmiotów pokrewnych.

dr n. farm. Piotr Koziej

Doktor nauk farmaceutycznych nadany 13 września 1978 roku. Posiada ugruntowaną wiedzę toksykologiczną o surowcach zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Zna oraz tworzy receptury, procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym. Członek Mazowieckiego Klastra Peptydowego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN, grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego praz Stowarzyszenia European Cosmetics Responsible Person Association. Lista zgłoszeń patentowych: PL140328, PL390148, PL390147, PL376989, PL367949, PL311552, PL148342.

dr Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

dr n. chem. Ewa Olszewska

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych w zakresie chromatografii i spektrometrii mas. Prowadzi badania dotyczące związków steroidowych (opracowała warunki chromatograficzne wykorzystane do rozdzielania mieszanin diastereoizomerów i enancjomerów pochodnych steroidowych służące do analizy składu mieszanin steroli roślinnych i zwierzęcych) oraz związków krzemoorganicznych (aktywne biologicznie organiczne związki jonowe krzemu, nanomateriały). Wykładowca i nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac magisterskich. Autor i współautor czterech patentów, wielu artykułów naukowych oraz prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego grantu „Badania nad pozyskiwaniem nowych heterocyklicznych leków przeciwnowotworowych oraz narzędzi diagnostycznych dla ich uzyskania i praktycznego zastosowania”.

dr n. chem. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, produktami z pogranicza i ich klasyfikacją jako kosmetyk, wyrób medyczny, środek spożywczy.

dr Agata Piotrowska

Doktor Nauk Technicznych – Inżynierii Środowiska, absolwentka Politechniki Warszawskiej. Studiowała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Nauk o Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pracowała na Politechnice Warszawskiej w zakładzie Informatyki i Chemii Środowiska oraz  Katedrze Ochrony Środowiska, obecnie pracownik naukowy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Biologii Nauk o Środowisku. W trakcie swojej edukacji oraz pracy zajmowała się tematyką oczyszczania ścieków zarówno komunalnych jak i przemysłowych oraz odcieków, gospodarką odpadami, a także uzdatnianiem wody do różnych celów. W zaciszu domowym zgłębia tajniki szeroko pojętej technologii żywności oraz naturalnego żywienia ludzi i zwierząt.

dr n. ekon. Joanna Płocica

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, który uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Działalność naukowa od początku koncentrowała się w zakresie układów dyspersyjnych, ich właściwości oraz metodach otrzymywania. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce właściwości oraz metod otrzymywania emulsji kosmetycznych

dr Jacek Połosak

Absolwent Biotechnologii Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o zasięgu międzynarodowym. Członek International Association of Gerontology and Geriatrics, Federation of European Biochemical Societies, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Naukowo zajmuje się tematyką genetycznych i epigenetycznych przyczyn starzenia człowieka i długowieczności oraz medycyną molekularną. Obok pracy naukowej jego pasją jest dzielenie się wiedzą. Wieloletni wykładowca akademicki, promotor prac dyplomowych i popularyzator nauki.

dr Artur Seweryn

W roku 2010 ukończył studia z zakresu biotechnologii, technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu). Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego tej samej uczelni. Specjalność – technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, aspekty związane bezpieczeństwem stosowania produktów chemii gospodarczej i kosmetyków, badania użytkowe i fizykochemiczne. Autor licznych publikacji oraz kilku patentów z zakresu technologii wytwarzania i oceny jakości produktów chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

dr inż. Bożena Sikora

Specjalista w dziedzinie nanochemii i chemii reaktywnych form tlenu, dodatkowo starający się łączyć w swoich badaniach dziedziny chemii, fizyki i biologii. Doktorat realizowała w Zespole Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2014 roku pracuje zawodowo w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN. Autorka licznych publikacji oraz współautorka patentu „Sposób wytwarzania nanoproszków o własnościach luminescencyjno-magnetycznych oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem”.

dr Maria Sobol

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Od 2006 roku zatrudniona w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka licznych publikacji naukowych oraz książek. Laureatka stypendium im. prof. Leonarda Sosnowskiego, jak również laureatka nagrody Marii Bardin-Otwinowskiej za najbardziej oryginalną pracę magisterską.

dr Łukasz Stefaniak

Doktor nauk humanistycznych, filozof, socjolog, ekonomista. Zainteresowania badawcze skupiają się w problematyce z takich dziedzin jak: filozofia cywilizacji i kultury, socjologia kultury, etyka, demografia. Autor kilkudziesięciu artykułów z wymienionych dziedzin oraz monografii "Utopizm źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne". Prywatnie pasjonat historii i pieszych wędrówek.

dr Tadeusz Walczyński

Doktor nauk biologicznych w specjalności biochemia. Absolwent Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalista w zakresie adsorpcji oraz enzymologii. Autor publikacji z zakresu syntezy i badania właściwości mezoporowatych materiałów węglowych, naturalnych inhibitorów proteaz, związków bioaktywnych pochodzenia roślinnego i grzybowego. Popularyzator nauki w dziedzinie biochemii, chemii i biologii.

mgr Agnieszka Malinowska

W 2019 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień naukowy w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od 2004 roku zatrudniona w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów oraz Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem, jak również autorka licznych artykułów i publikacji naukowych.

mgr Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Zakładu Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

mgr Agnieszka Sokół

Ukończyłam Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie na kierunku Matematyka Stosowana o specjalności Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych. Od 10 lat uczę matematyki w ZSLiT nr 1 w Warszawie; od 9 lat zajmuję się realizacją staży zagranicznych w mojej szkole a od września tego roku dodatkowo pełnię funkcję kierownika szkolenia praktycznego.

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

mgr Magdalena Szaniawska

Doktorantka Zakładu Zjawisk Międzyfazowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z wykształcenia chemik. W pracy naukowej zajmuje się fizykochemią surfaktantów i biosurfaktantów, a także badaniami procesu solublizacji związków nierozpuszczalnych w wodzie, szczególnie biologicznie aktywnych, w micelach surfaktantów. Autorka licznych wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie związana od 2018r.

mgr Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

mgr Agnieszka Śliwa

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Rynku Profesjonalnego marki YONELLE. Od prawie 20 lat aktywny Doradca Klienta w kanale kosmetyki profesjonalnej i detalicznej. Doświadczony specjalista branży Beauty. Skuteczny rekruter, który wyszkolił i rozkochał w pracy z klientem kosmetycznym kilkadziesiąt osób, które do dziś zajmują wysokie i szanowane stanowiska. W trakcie kariery zawodowej Agnieszka Śliwa zarządzała sprzedażą ponad dwudziestu marek, a część z nich miała przyjemność wprowadzać na rynek Polski ustalając ich strategię cenową i filozofię. Trener i wykładowca technik sprzedaży i marketingu. Hobbystycznie od 15 lat instruktor Nail Design. Prowadzone moduły: Zarządzanie w przemyśle kosmetycznym

mgr Anna Taraba

Z wykształcenia chemik i fizyk. Absolwentka Wydziału Chemii oraz Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorantka w Zakładzie Zjawisk Międzyfazowych UMCS. W pracy naukowej specjalizuje się fizykochemią surfaktantów i biosurfaktantów oraz procesami solubilizacji związków biologicznie aktywnych w micelach surfaktantów wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym. Autorka wielu publikacji naukowych, wystąpień na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.

mgr Marta Walasińska-Nowocin

Pełnomocnik Zarządu ds. Marketingu Look Food SA – spółki będącej właścicielem wiodących marek rynku ekologicznego. Absolwentka Wydziału Chemii (kierunek: chemia kosmetyczna) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Towaroznawstwa (kierunek: menadżer produktu kosmetycznego) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Doświadczona specjalistka branży kosmetycznej i ekologicznej. Szczególnie bliskimi zagadnieniami dla Marty Walasińskiej-Nowocin są marketing produktowy, kreacja nowych produktów oraz wdrażanie ich na rynek. Główne zainteresowania to kosmetyki oparte na naturalnych składnikach oraz holistyczne podejście do tematu urody.

mgr Magdalena Wasilewska

Magister prawa Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego .Wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi własną kancelarie prawną. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje zdobyte doświadczenie zawodowe.

mgr inż. Małgorzata Wodecka

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej oraz Studiów Podyplomowych - Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych w WSZKiPZ w Warszawie. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wieloletnie doświadczenie w technologii oraz recepturowaniu kosmetyków (kosmetyka pielęgnacyjna, zapachowa oraz kolorowa), projektowanie produktów zapachowych do wnętrz. Tworzenie dokumentacji kosmetyków (dossier), rejestracja produktów kosmetycznych - notyfikacja w CNPN. Specjalista ds. badań i jakości w laboratoriach kosmetycznych i chemicznych.

Aleksandra Płuciennik

Aleksandra Płuciennik – absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory związana była z firmami: Świt, Laboratorium Kosmetyczne AVA, a obecnie pracuje jako Starszy Specjalista Technolog w dziale badawczo-rozwojowym Laboratorium Kosmetycznego Floslek w Piasecznie. Tworzy oraz wdraża receptury kosmetyków pielęgnacyjnych w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa(ISO i GMP).