Dietetyka sportowa

DIETETYKA SPORTOWA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Głównym celem kształcenia na kierunku Dietetyka sportowa jest przekazanie słuchaczom wiedzy praktycznej z dziedziny dietetyki sportowej. Słuchacze mają możliwość poznania uwarunkowań efektywnego planowania technik żywienia adresowanych dla sportowców. Ponadto studium stanowi doskonałe przygotowanie do samodzielnej praktyki jako dietetyk. Bloki zajęciowe opracowane przez najwyższej klasy specjalistów stanowią wprowadzenie do tematyki związanej z zapotrzebowaniem organizmu podczas wysiłku fizycznego. Udział w zajęciach ma zaowocować praktycznym przygotowaniem do samodzielnego planowania diety dla sportowców.

Studia podyplomowe, przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe, zatrudnionych lub mających zamiar podjąć pracę w klubie sportowym, na siłowni bądź jako dietetyk. Studium polecane jest przede wszystkim absolwentom: dietetyki, wychowania- fizycznego, fizjoterapii, studiów I i II stopnia wszystkich pozostałych kierunków.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

 
Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]
 

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Po zakończeniu studiów absolwent potrafi:

 • stosować metody edukacji żywieniowej i promocji zdrowia w zależności od dyscypliny;
 • ocenić przydatność suplementów diety w leczeniu i zapobieganiu chorób dietozależnych;
 • rozpoznać substancje wchodzące w skład suplementów diety;
 • ocenić zapotrzebowanie żywieniowe zawodnika w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny;
 • zaplanować posiłki oraz ułożyć jadłospis dla osoby aktywnej fizycznie;
 • diagnozować i ocenić sposób żywienia i stanu odżywienia osób w różnym wieku;
 • współpracować w zespole na rzecz promowania zdrowego stylu życia.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • w obiektach i klubach sportowych;
 • w obiektach turystycznych i rekreacyjnych;
 • w firmach zajmujących się przygotowaniem cateringu;
 • w poradniach dietetycznych gabinetów odnowy biologicznej, fitness klubach

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego

E

6

 2.

 Fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego

E

6

 3.

 Podstawy racjonalnego żywienia w wybranych dyscyplinach sportowych

Z

3

 4.

 Planowanie żywienia w sporcie

E

6

 5.

 Podstawy suplementacji

Z

5

 6.

 Wspomaganie w sporcie

Z

4

 7.

 BHP

Z

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Podstawy psychologii sportowej

Z

2

 2.

 Regulacje prawne i rynek suplementów diety w Polsce

Z

3

 3.

 Edukacja i poradnictwo żywieniowe

E

6

 4.

 Organizacja żywienia w ośrodkach sportowo – rekreacyjnych

Z

4

 5.

 Diagnostyka laboratoryjna

Z

4

 6.

 Biomechanika w sporcie

E

5

 7.

 Praktyka w zakresie żywienia sportowców

E

6

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr 2 200 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2019
Zarządzenie Kanclerza 7b/2019
Podanie o rozłożenie czesnego na raty