1. Warunkiem rozpoczęcia studiów w WSIiZ na semestrze wyższym niż pierwszy jest założenie konta w systemie e-dziekanat, uzupełnienie wszystkich danych z zaznaczeniem kierunku studiów, wydrukowanie podania rekrutacyjnego wygenerowanego przez system, skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących podczas rekrutacji na semestr pierwszy oraz:

    • w przypadku osób, które studiowały i przerwały naukę w innych uczelniach (zostały skreślone z listy studentów poprzedniej uczelni):
    • w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni, którzy posiadają prawa studenckie (nie zostali skreśleni z listy studentów danej uczelni):

 

2. Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.

Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie moduły zaliczone na oceny pozytywne na podstawie karty przebiegu studiów, ewentualnie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje Rektor WSIiZ.

Różnice programowe należy zaliczyć do końca trwania studiów.

Opłaty za egzaminy uiszcza się przed sesją, w której dana różnica programowa będzie rozliczana.

Wpis z modułu dokonywany jest na karcie różnic programowych (do odebrania w Biurze Spraw Studenckich po dokonaniu opłaty).

Obcokrajowcy, którzy wyrażają chęć studiowania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, przed złożeniem dokumentów powinni postarać się o nostryfikację świadectw dojrzałości, które uzyskali w szkole macierzystej. Więcej informacji o procedurach nostryfikacji na stronie kuratorium oświaty

Wznowienie studiów w WSIiZ

Jeżeli byłeś/aś już studentem WSIiZ, ale zostałeś/aś skreślony/a z listy studentów z powodu:

  • rezygnacji ze studiów,
  • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
  • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów w określonym terminie,
  • niewniesienie w terminie opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

Pamiętaj, że bez żadnych przeszkód możesz wrócić na semestr wyższy niż pierwszy i kontynuować naukę na wcześniej wybranym kierunku studiów.

 

Powrót na studia jest możliwy po złożeniu w Biurze Spraw Studenckich kompletu dokumentów:

 

Przywracając się na studia obowiązuje opłata za przywrócenie w prawach studenta zgodna z Zarządzeniem Kanclerza WSIiZ

 

Powrót na semestr wyższy niż pierwszy jest możliwy do 3 lat od momentu skreślenia z listy studentów WSIiZ.

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat