Warunki odbycia praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka:

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

  • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
  • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
  • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

 

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje. instytucje
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

 

Umowa wraz z Oświadczeniem kierująca na praktyki studenckie 

Dokument ten umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych na kierunku Dietetyka, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk w obecnym roku studiów. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

 

Składanie kart praktyk

Kartę praktyk po skończonej praktyce należy przesłać listownie na adres Uczelni lub pozostawić w czarnej skrzynce zlokalizowanej na parterze w siedzibie Uczelni. Karty praktyk przesyłane w formie skanu - NIE PODLEGAJĄ ROZLICZENIU.

 

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji studenckiej praktyki zawodowej.

Do pobrania:

  

Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

 Od semestru letniego 2020/2021 brak możliwości zaliczania studenckich praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego. Zmiana jest podyktowana Stanowiskiem interpretacyjnym nr 4/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, do którego uczelnia bezdyskusyjnie musi się dostosować.

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTÓW KIERUNKU DIETETYKA W TYM PROGRAMY I KARTY PRAKTYK DOSTĘPNE SĄ NA PLATFORMIE E-DZIEKANAT W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"