WARUNKI ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA:

 

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

  • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
  • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
  • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje. (instytucje w załączniku)
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

 

Składanie kart praktyk

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych na kierunku Inżynieria ochrony zdrowia i promocja, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk w obecnym roku studiów. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

 

Umowa wraz z Oświadczeniem kierująca na praktyki studenckie 

Kartę praktyk po skończonej praktyce należy przesłać listownie na adres Uczelni lub pozostawić w czarnej skrzynce zlokalizowanej na parterze w siedzibie Uczelni. Karty praktyk przesyłane w formie skanu - NIE PODLEGAJĄ ROZLICZENIU.

 

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji studenckiej praktyki zawodowej.

Do pobrania:

 

Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

 Od semestru letniego 2020/2021 brak możliwości zaliczania studenckich praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego. Zmiana jest podyktowana Stanowiskiem interpretacyjnym nr 4/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, do którego uczelnia bezdyskusyjnie musi się dostosować.

 TUDENCI KOSMETOLOGII II ST. ZREKRUTOWANI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI:

STUDENCI INŻYNIERII OCHRONY ZDROWIA I PROMOCJA ZREKRUTOWANI OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 POWINNI ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI DOKUMENTAMI

 INŻYNIERIA OCHRONY ZDROWIA I PROMOOCJA

 

 

 

 

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych