Regulamin Praktyk Zawodowych

 

Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA SPECJALISTY W ZAKRESIE KOSMETOLOGII STOSOWANEJ

Słuchacz odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (słuchacz powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

Składanie kart praktyk

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych w zakresie Kosmetologii Stosowanej, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk kształcenia specjalistycznego. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

Weryfikacja dokumentacji

Dziennik praktyk może być składana tylko i wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Dokumenty wysłane pocztą – NIE PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU.

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji praktyki zawodowej.

Do pobrania:

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

Słuchacze WSIiZ posiadający doświadczenie zawodowe zbieżne z obowiązującym programem praktyk zawodowych mają możliwość nie przystępowania do odbycia praktyki w normalnym trybie. Ważnym czynnikiem decydującym o zaliczenia doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych jest jego aktualność tj. stosunek pracy/ prowadzona działalność gospodarcza nie mogą być zakończone. Stąd wniosek o zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych musi być składane każdorazowo w terminach konkretnej sesji egzaminacyjnej, gdzie obowiązkowo do odbycia była praktyka. 

Etapy postępowania:

Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem przekazania następującej dokumentacji:

 • Wniosku do Rektora WSIiZ z prośbą o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków;
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności;
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne

  

Dokumenty obowiązujące słuchacza zrekrutowanego w roku akademickim 2020/2021:

 

Specjalista technolog produktów kosmetycznych

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA SPECJALISTY TECHNOLOG PORDUKTÓW KOSMETYCZNYCH

Słuchacz odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (słuchacz powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

Składanie kart praktyk

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych w zakresie Kosmetologii Stosowanej, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk kształcenia specjalistycznego. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

Weryfikacja dokumentacji

Dziennik praktyk może być składana tylko i wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Dokumenty wysłane pocztą – NIE PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU.

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji praktyki zawodowej.

Do pobrania:

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

Słuchacze WSIiZ posiadający doświadczenie zawodowe zbieżne z obowiązującym programem praktyk zawodowych mają możliwość nie przystępowania do odbycia praktyki w normalnym trybie. Ważnym czynnikiem decydującym o zaliczenia doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych jest jego aktualność tj. stosunek pracy/ prowadzona działalność gospodarcza nie mogą być zakończone. Stąd wniosek o zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych musi być składane każdorazowo w terminach konkretnej sesji egzaminacyjnej, gdzie obowiązkowo do odbycia była praktyka. 

Etapy postępowania:

Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem przekazania następującej dokumentacji:

 • Wniosku do Rektora WSIiZ z prośbą o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków;
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności;
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne

  

Dokumenty obowiązujące słuchacza zrekrutowanego w roku akademickim 2020/2021:

 

Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA SPECJALISTY W ZAKRESIE ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Słuchacz odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (słuchacz powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

Składanie kart praktyk

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych w zakresie Kosmetologii Stosowanej, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk kształcenia specjalistycznego. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

Weryfikacja dokumentacji

Dziennik praktyk może być składana tylko i wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Dokumenty wysłane pocztą – NIE PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU.

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji praktyki zawodowej.

Do pobrania:

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

Słuchacze WSIiZ posiadający doświadczenie zawodowe zbieżne z obowiązującym programem praktyk zawodowych mają możliwość nie przystępowania do odbycia praktyki w normalnym trybie. Ważnym czynnikiem decydującym o zaliczenia doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych jest jego aktualność tj. stosunek pracy/ prowadzona działalność gospodarcza nie mogą być zakończone. Stąd wniosek o zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych musi być składane każdorazowo w terminach konkretnej sesji egzaminacyjnej, gdzie obowiązkowo do odbycia była praktyka. 

Etapy postępowania:

Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem przekazania następującej dokumentacji:

 • Wniosku do Rektora WSIiZ z prośbą o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków;
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności;
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne

  

Dokumenty obowiązujące słuchacza zrekrutowanego w roku akademickim 2020/2021:

 

Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA SPECJALISTY W ZAKRESIE PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO I DIETETYCZNEGO

Słuchacz odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

 • Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (słuchacz powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
 • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
 • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

Składanie kart praktyk

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych w zakresie Kosmetologii Stosowanej, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk kształcenia specjalistycznego. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

Weryfikacja dokumentacji

Dziennik praktyk może być składana tylko i wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Dokumenty wysłane pocztą – NIE PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU.

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji praktyki zawodowej.

Do pobrania:

Zaliczenie praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

Słuchacze WSIiZ posiadający doświadczenie zawodowe zbieżne z obowiązującym programem praktyk zawodowych mają możliwość nie przystępowania do odbycia praktyki w normalnym trybie. Ważnym czynnikiem decydującym o zaliczenia doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych jest jego aktualność tj. stosunek pracy/ prowadzona działalność gospodarcza nie mogą być zakończone. Stąd wniosek o zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet praktyk zawodowych musi być składane każdorazowo w terminach konkretnej sesji egzaminacyjnej, gdzie obowiązkowo do odbycia była praktyka. 

Etapy postępowania:

Słuchacz powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem przekazania następującej dokumentacji:

 • Wniosku do Rektora WSIiZ z prośbą o zaliczenie praktyk zawodowych na podstawie doświadczenia zawodowego;
 • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków;
 • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności;
 • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne

  

Dokumenty obowiązujące słuchacza zrekrutowanego w roku akademickim 2020/2021:

 

 1h praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych