Prodziekan

dr n. społ. Joanna Klonowska

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

Od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie jako wykładowca przedmiotów kierunkowych. W październiku 2011 otrzymała nominację na opiekuna kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, gdzie była odpowiedzialna za nadzór merytoryczny nad kierunkiem oraz opiekę nad studentami. W latach 2012-2014 pełniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSIiZ funkcję Dziekana, aktualnie pracuje na stanowisku adiunkta, pełniąc funkcję Prodziekana ds. studenckich.

W latach 2002-2013 trener-wykładowca przedmiotów wiodących na kierunku Kosmetyka oraz przedmiotów medycznych na kierunkach pokrewnych w policealnych szkołach kosmetycznych, gdzie odpowiadała za całokształt procesu dydaktycznego oraz organizację kierunku (ZDZ, CKK Profesja, AP Edukacja). W 2005 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora zewnętrznego kierunku Kosmetyka i wielokrotnie uczestniczyła jako weryfikator egzaminatorów w państwowych egzaminach z przygotowania zawodowego.

W latach 2004-2009 zatrudniona jako specjalista ds. kontroli i nadzoru w Dziale Kontroli i Nadzoru w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, a następnie do 2012 jako inspektor w Wydziale Kontroli w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za kontrolowanie jednostek medycznych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę, w tym jednostek współpracujących z systemem ratownictwa medycznego, dysponentów jednostek państwowego ratownictwa medycznego, podmiotów prowadzących kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz doskonalących personel medyczny, a także nadzór nad odbywaniem staży podyplomowych lekarzy. Ze względu na wykształcenie i doświadczenie była odpowiedzialna za przygotowanie i prowadzenie szczególnie kontroli medycznych, w tym nadzór nad dokumentacją medyczną, w zakładach opieki zdrowotnej wyspecjalizowanych w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej na obszarze województwa mazowieckiego. Dodatkowymi zadaniami było prowadzenie programów zdrowotnych, udział w konferencjach z zakresu medycyny społecznej oraz zdrowia publicznego.

Właściciel i menager salonu kosmetologicznego specjalizującego się w kosmetologii korekcyjnej i pielęgnacji ciała. Doświadczenie oraz wiedzę kosmetologiczną i trenerską uzupełnia licznymi kursami i szkoleniami z zakresu kosmetologii, estetologii medycznej, dydaktyki medycznej a także reklamy i zarządzania obiektami beauty.

Autorka wielu rozdziałów w monografiach naukowych oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych w czasopismach związanych z estetologią kosmetologiczno-medyczną, edukacją zdrowotną i zdrowiem publicznym oraz na portalach internetowych dla kosmetologów. Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz kongresach kosmetologicznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Promotor ponad 160 prac dyplomowych na kierunku Kosmetologia. Ekspert i konsultant branży kosmetologicznej, medycznej i farmaceutycznej.

Jej hobby to medycyna ratunkowa oraz pożarnictwo, z którym związana jest od dzieciństwa, w przeszłości czynnie zaangażowana w działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2003 roku instruktor i sędzia zawodów w sportach pożarniczych według międzynarodowego regulaminu CTIF, opiekun Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członek i zawodniczka Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Wielokrotny instruktor młodzieżowy na obozach pożarniczych i harcerskich.

Mama trzech wspaniałych synów.

O uczelni