Kosmetologia

Kosmetologia

prof. dr hab. n. biol. Andrzej Kasprzak

Profesor zwyczajny nauk biologicznych. Długoletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, gdzie pełni funkcję kierownika pracowni oraz University of California, San Francisco. Promotor 6 doktorów z dziedziny biochemia/biologia. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny struktury i funkcji białek, w tym w Nature, Nature Cell Biol., PNAS, Nano Letters, J. Biol. Chem. Obecne badania dotyczą oddziaływań białek motorycznych z mikrotubulami obserwowanych za pomocą mikroskopii TIRF.

prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

dr hab. inż. Jerzy Achimowicz

Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – neurofizjologii, uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi badania w zakresie fizjologii autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego w aspekcie mechanizmów sterowania funkcjami układu krążeniowo – oddechowego oraz motorycznego, jak i mechanizmów fizjologicznych determinujących osiągnięcia wysokiej sprawności psycho – fizycznej w warunkach dużego obciążenia wysiłkiem fizycznym i psychicznym. W latach 2008 – 2015 kierownik Laboratorium Psychofizjologii, Zakład Bezpieczeństwa WIML, gdzie prowadził badania w zakresie wykorzystania metod psychofizjologicznych do zdalnego monitorowania stanu czynnościowego operatorów (pilotów i astronautów) w ramach współpracy z European Space Agency ESA i National Agency of Space and Aeronautics NASA, grant w ramach programu ERASMUS – ESA i współpraca dwustronna z Psychophysiological Laboratory w NASA Ames Research Centre, SA, USA.

dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz, prof. PAN

Biolog komórki, morfolog, kierownik Środowiskowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych.

dr hab. Dorota Gołąbek-Sulejczak

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu nauk przyrodniczych, habilitacja z nauk medycznych. Specjalności: neurobiologia, nauki medyczne, biologia medyczna. Prowadzi badania z zakresu medycyny eksperymentalnej i klinicznej. Autorka publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, recenzentka artykułów i grantów, współautorka 2 patentów. Wykładowca akademicki z długoletnim stażem. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich (zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu). Zainteresowania pozazawodowe i hobby: hodowla zwierząt egzotycznych, jubilerstwo, rzeźba w drewnie, majsterkowanie, haft, szycie, literatura – zwł. fantasy i dobre filmy.

dr hab. n. o zdr. Anna Herman

Absolwentka Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, a w 2015 roku pracę habilitacyjną na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła także studia podyplomowe Chemia Kosmetyczna prowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Jest autorką/współautorką 31 publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, 6 publikacji w czasopismach naukowych z listy B, 1 patentu, 2 rozdziałów w monografii polskojęzycznej, 1 rozdziału w monografii anglojęzycznej oraz 30 komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W WSIiZ prowadzi wykład z Endokrynologii oraz wykład i ćwiczenia z Mikrobiologii i parazytologii.

dr hab. Mariusz Kluska

Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2012 roku. Autor lub współautor blisko 100 prac naukowo-badawczych. Zainteresowania naukowe: analiza biomedyczna, chemia kosmetyczna, chemia analityczna i składniki kosmetyków, ochrona środowiska, techniki separacyjne, przygotowanie próbek do analizy.

dr hab. n. o kult. fiz. Paweł Tomaszewski

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, absolwent i pracownik Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych z zakresu statystyki stosowanej na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim proporcji wagowo-wzrostowych i otyłości dzieci i młodzieży zdrowej i z zaburzeniami wzrastania, aktywności fizycznej wybranych grup społecznych oraz zastosowania metod statystycznych w naukach o kulturze fizycznej i naukach o zdrowiu. Specjalista w dziedzinie statystyki stosowanej i metodologii badań, prowadzi szkolenia z zakresu podstawowych i zaawansowanych/wielowymiarowych analiz danych ilościowych i jakościowych. Autor lub współautor ponad 50 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

dr hab. Tomasz Wasilewski

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. Od 2015 roku pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma „Towaroznawcze Problemy Jakości”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, promotor licznych prac dyplomowych, jak również autor wielu publikacji naukowych. Zdobywca wielu nagród w zakresie technologii wytwarzania oraz receptur, m.in. Złotego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA w Zagrzebiu (w 2014 r.) czy Brązowego Medalu na Wystawie IENA 2013 w Norymberdze.

dr hab. Daniel Załuski

Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych. Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, w Holandii. Kierownik i wykonawca projektów naukowych, współautor zgłoszenia patentowego. Promotor i opiekun ponad 20 prac magisterskich. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr n. chem. Małgorzata Charmas

Z wykształcenia chemik analityk. W 2001 roku studiując na studiach doktoranckich na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymując Stypendium dla Młodych Naukowców. W 2002 roku otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Od 2003 roku pracuje w Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej w Katedrze Nauk Przyrodniczych, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia laboratoryjne i wykłady z zakresu zagadnień podstaw biochemii oraz biochemii sportu i wysiłku fizycznego. Główne zainteresowania naukowe związane są z badaniem zmian metabolicznych i hormonalnych indukowanych wysiłkiem o charakterze umiarkowanym u osób zarówno wytrenowanych, jaki i uprawiających sport prozdrowotnie. Dr Charmas kierowała wieloma projektami badawczymi a wyniki z tych eksperymentów publikuje w czasopismach naukowych polsko- i anglojęzycznych z tzw. Listy Filadelfijskiej. Ponadto, swoje wyniki prezentuje na konferencjach naukowych w Polsce i w Europie, a w ramach programu Erasmus + odwiedza znane ośrodki naukowe.

dr n. o kult. fiz. Anna Czeczuk

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Pielęgniarstwa). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2005 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii na kierunku kosmetologia. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Prowadzi badania naukowe z zakresu oceny mineralizacji gęstości kości, stylu życia (głównie żywienia różnych grup społecznych i działań profilaktycznych z zakresu chorób cywilizacyjnych). Jest autorem 28 prac naukowych, w tym 8 na liście filadelfijskiej.

dr n. med. Barbara Goraj-Szczypiorowska

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Członek Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Rehabilitacji (komisja rewizyjna)

Doświadczenie zawodowe:

Biegła znajomość zagadnień z zakresu fizjoterapii i medycyny estetycznej. Biegła znajomość aparatury elektromedycznej w ramach medycyny fizykalnej i kosmetologii. Bogata wiedza merytoryczna w zakresie działania terapeutycznego i techniki stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (laseroterapia, radioterapia, elektrodzwięki, elektroterapia, termoterapia, balneologia). Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń klinicznych, kursów doszkalających dla techników, kosmetologów, fizjoterapeutów, lekarzy, studentów AWF, studentów Uniwersytetów medycznych - Wydziałów Fizjoterapii. Liczne prezentacje doniesień naukowych w ramach: spotkań naukowych, sympozjów, kongresów. Publikacje w wydawnictwach naukowych medycznych oraz publikacje na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych.

Zainteresowania: promocja zdrowia, turystyka, literatura.

dr n. o kult. fiz. Natalia Grzebisz

Doktor nauk o kulturze fizycznej. W pracy naukowej zajmuje się biochemią i fizjologią wysiłku fizycznego oraz wpływem na nie diety, suplementacji i dopingu. Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych (BikeBoard, Magazyn Bieganie, Gazeta Wyborcza, biegowki24.pl, biegambolubie.com.pl, Puls Medycyny). Współpracowała z Instytutem Sportu w Warszawie jako fizjolog w projektach ,,Talent’’ oraz ,,Identyfikacja Młodych Talentów’’, które służyły identyfikacji przyszłych mistrzów kolarskich. Była reprezentantka Polski w biegach narciarskich. Obecnie amatorsko startuje w maratonach i ultramaratonach narciarskich oraz kolarskich. Prowadzi treningowo i dietetycznie zawodników SN Klasyk Warszawa.

dr n. o kult. fiz. Mariusz Hrycyna

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalność: Anatomia człowieka, Biomechanika układu ruchu człowieka, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Teoria treningu. Trener: Kulturystyki, Pływania, Personalny, Instruktor: Podnoszenia ciężarów, Gimnastyki sportowej, Piłki siatkowej oraz Żeglarstwa. Wykładowca Wyższych Uczelni na kierunkach: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, dietetyka, kosmetologia. Zajmuje się również szkoleniem kadr instruktorskich oraz trenerskich z zakresu kulturystyki, nowoczesnych form treningu m.in. treningu personalnego, funkcjonalnego, pourazowego, stabilizacji głębokiej oraz stretchingu. Oprócz tych specjalizacji, dużo uwagi poświęca zagadnieniom korekcji postawy ciała i dietetyki.

dr Ewa Jankowska-Steifer

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Od wielu lat zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2002 roku zatrudniona jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zakres wykładanym treści: histologia, embriologia, cytofizjologia oraz biologia medyczna. Autorka licznych monografii, artykułów naukowych oraz prac poglądowych.

dr n. med. Stanisław Jarmuda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista medycyny rodzinnej, współautor wielu międzynarodowych publikacji naukowych z zakresu dermatologii, dotyczących patogenezy trądziku różowatego. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych z zakresu medycyny, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena udziału roztoczy Demodex folliculorum i laseczek Bacillus oleronius w patogenezie trądziku różowatego”.  

Na co dzień pracownik Departamentu Kontroli Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie oraz Przewodniczący działającego w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołu Arbitrażowego.

Zawodowo interesuje się medycyną estetyczną oraz kwestiami prawnymi i ekonomicznymi, związanymi z procesem ordynacji i refundacji leków.

dr Joanna Klonowska

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

dr n. o kult. fiz. Joanna Łuczak

W 2007 roku ukończyła z wyróżnieniem studia doktoranckie otrzymując stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Polskiego Towarzystwa Krioterapii. Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu fizjoterapii oraz rehabilitacji. Swoje główne zainteresowania skupia w obrębie szerokorozumianego pojęcia sportu, co potwierdzają udziały w zawodach fitness czy prowadzenie zajęć jako instruktor sportowy.

dr Karolina Małek

Działalność popularyzatorska i naukowa: 1. Publikacje naukowe: Małek. K. (2005) Publikacja w branżowym czasopiśmie „Służba Zdrowia”, numer 13-16/2005. Artykuł pt: „Biofeedback w walce z bólem.” Małek, K., Małek Ł. (2007) „Czynniki psychologiczne w chorobach sercowo – naczyniowych – zapomniana strona kardiologii.” Terapia XV, nr 4, z.2. Index Copernicus - 3,56, KBN – 2). Batory A., Brygoła E., Małek K. (2008) Sprawozdanie z V konferencji narracyjnej „Życie człowieka w wielkich i małych narracjach” Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku. Roczniki Psychologiczne XI, 1, 190-194.

dr n. biol. Agnieszka Michalska

Pracownik dydaktyczno-naukowy na stanowisku adiunkta w WSIiZ w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel biologii. W 2004 r. obroniła pracę doktorską z zakresu fizjologii żywienia w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Działalność naukowa dotyczy prowadzenia badań na temat czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) z fizjologii, biologii i histologii na kierunku kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu.

dr Aleksandra Michalska

Absolwentka Kosmetologii - Collegium Medicum UMK oraz Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracuje jako wykładowca, szkoleniowiec oraz zarządza własnym gabinetem. Autorka publikacji międzynarodowych w dziedzinie zdrowia publicznego. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunku Kosmetologia. Specjalizuje się w kosmetologii leczniczej, prewencyjnej i przeciwstarzeniowej- łącząc zabiegi z promocją zdrowego stylu życia, co zapewnia spektakularne wyniki. Prowadzi również praktykę podologiczną. W pracy dydaktyczno- naukowej wykorzystuje wiedzę popartą doświadczeniem i praktyką.

dr Anna Mróz

Doktor nauk o kulturze fizycznej z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego. Od wielu lat związana z Zakładem Fizjologii i Medycyny Sportowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z zakresu fizjologii człowieka, fizjologii wysiłku fizycznego na wielu kierunkach studiów; wykładowca na studiach podyplomowych oraz kursach instruktorskich i trenerskich. Autorka lub współautorka ponad 40 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykonawca w ponad 20 projektach badawczych.

dr n. chem. Ewa Olszewska

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych w zakresie chromatografii i spektrometrii mas. Prowadzi badania dotyczące związków steroidowych (opracowała warunki chromatograficzne wykorzystane do rozdzielania mieszanin diastereoizomerów i enancjomerów pochodnych steroidowych służące do analizy składu mieszanin steroli roślinnych i zwierzęcych) oraz związków krzemoorganicznych (aktywne biologicznie organiczne związki jonowe krzemu, nanomateriały). Wykładowca i nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac magisterskich. Autor i współautor czterech patentów, wielu artykułów naukowych oraz prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego grantu „Badania nad pozyskiwaniem nowych heterocyklicznych leków przeciwnowotworowych oraz narzędzi diagnostycznych dla ich uzyskania i praktycznego zastosowania”.

dr n. chem. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, produktami z pogranicza i ich klasyfikacją jako kosmetyk, wyrób medyczny, środek spożywczy.

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska – Doktor w dziedzinie nauk społecznych w specjalności nauki o bezpieczeństwie. W 2007 roku ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie na kierunku ratownictwo medyczne i od tego czasu zawodowo spełniam się  tym zawodzie. W 2010 roku byłam uczestnikiem misji zagranicznej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako ratownik medyczny. Jestem absolwentką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia oraz z zamiłowania pracuję jako fizjoterapeuta. W roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2018 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii zdając Państwowy Egzamin Specjalistyczny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -Państwowym Zakładzie Higieny.

 

dr n. o kult. fiz Iwona Piątkowska

Doktor nauk o kulturze fizycznej z zakresu nauk biomedycznych; absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalizacjami kinezygerontoprofilaktyka i fitness oraz ćwiczeń psychorelaksacyjnych opartych na systemie Pilatesa. Od wielu lat uczestniczy, zarówno w charakterze prelegentki jak i słuchaczki, w konferencjach naukowych oraz szkoleniach związanych z medycznymi aspektami aktywności ruchowej, dietoterapią i suplementacją. Współautorką publikacji naukowych w czasopismach naukowych i monografii. Tłumacz języka angielskiego i niemieckiego.

dr n. ekon. Joanna Płocica

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, który uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Działalność naukowa od początku koncentrowała się w zakresie układów dyspersyjnych, ich właściwości oraz metodach otrzymywania. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce właściwości oraz metod otrzymywania emulsji kosmetycznych.

dr Danuta Podstawka

Doktor nauk o zdrowiu. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  Absolwentka wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kierunek- zdrowie publiczne specjalność: dietetyka kliniczna); Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ( kierunek-psychologia). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny psychologii, nauk o zdrowiu. Psycholog praktyk- pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W wolnym czasie zajmuje się aranżacją ogrodów.

dr n. med. Jacek Połosak

Absolwent Biotechnologii Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o zasięgu międzynarodowym. Członek International Association of Gerontology and Geriatrics, Federation of European Biochemical Societies, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Naukowo zajmuje się tematyką genetycznych i epigenetycznych przyczyn starzenia człowieka i długowieczności oraz medycyną molekularną. Obok pracy naukowej jego pasją jest dzielenie się wiedzą. Wieloletni wykładowca akademicki, promotor prac dyplomowych i popularyzator nauki.

dr inż. Dagmara Rut

Doktor nauk chemicznych. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, specjalność biotechnologia. W pracy naukowej zajmowała się tematyką potranslacyjnych modyfikacji białek oraz wpływem takich modyfikacji na aktywność enzymów. Od kilku lat związana z branżą kosmetyczną w obszarze badań i rozwoju produktów, a także w obszarze logistyki i organizacji produkcji kosmetyków. Menedżer ds. Badania i Rozwoju w firmie Natuu. 

dr n. med. Maciej Rysz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doktor nauk medycznych, obecnie od roku 2007 adiunkt w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej – ICOMS. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo Twarzowej – Eirofaces.

dr n. med. Monika Sadowska

Nauczyciel akademicki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (pielęgniarstwo), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarządzanie w ochronie zdrowia). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje doświadczenia praktyczne zdobyte, z jednej strony, w ochronie zdrowia, z drugiej, w pracy w kancelarii prawnej, w której zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym ryzyku występowania i konsekwencji błędów medycznych, odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i organizacji pracy w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem jej działań, zarówno dydaktycznych jak i zawodowych, jest troska o poszanowanie godności człowieka poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat przysługujących mu wolności i praw, w szczególności praw pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

dr n. chem. Justyna Sadowska-Pietrzak

Technolog chemiczny. Absolwentka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalistka w dziedzinie chemii kosmetycznej. Uzyskała doktorat z nauk technicznych w dziedzinie technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Część badań przeprowadziła w Akademii ABO w Turku w Finlandii na Wydziale Chemii Fizycznej. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Obecnie dyrektor ds. Badań i rozwoju produktów kosmetycznych w Ozein Biotechnology LTD. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych. Pasjonatka nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie kosmetologii. Uwielbia sport i książki oraz zdrowy sposób odżywiania.

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

dr Artur Seweryn

W roku 2010 ukończył studia z zakresu biotechnologii, technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Wydziale Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu). Obecnie pracuje w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego tej samej uczelni. Specjalność – technologia i towaroznawstwo kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej, aspekty związane bezpieczeństwem stosowania produktów chemii gospodarczej i kosmetyków, badania użytkowe i fizykochemiczne. Autor licznych publikacji oraz kilku patentów z zakresu technologii wytwarzania i oceny jakości produktów chemii gospodarczej oraz kosmetyków.

dr n. med. Mariusz Sikora

w przygotowaniu

dr Łukasz Stefaniak

Dr. nauk humanistycznych, filozof, socjolog, ekonomista. Zainteresowania badawcze skupiają się w problematyce z takich dziedzin jak: filozofia cywilizacji i kultury, socjologia kultury, etyka, demografia. Autor kilkudziesięciu artykułów z wymienionych dziedzin oraz monografii "Utopizm źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne". Prywatnie pasjonat historii i pieszych wędrówek.

dr Renata Wolinowska

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzi badania z zakresu genetyki drobnoustrojów i biotechnologii. Interesuje się szczególnie zjawiskami związanych z opornością bakterii na antybiotyki. Ponadto pasjonuje się dziką przyrodą, lubi dalekie, egzotyczne podróże.

lek. med. Piotr Ciechanowicz

w przygotowaniu

lek. med. Klaudia Dopytalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie młodszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Interesuje się diagnostyką chorób skóry, wczesnym wykrywaniem nowotworów oraz chorobami autoimmunologicznymi. Wiedzę i umiejętności zdobywa regularnie na konferencjach i szkoleniach polskich oraz zagranicznych. Zwolenniczka holistycznego podejścia do leczenia i pielęgnacji skóry.

lek. med. Adrianna Liberska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z Medycyny Estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach gdzie poszerza swoją wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia chorób skóry. Do jej szczególnych zainteresowań należy wczesna diagnostyka stanów przednowotworowych i nowotworów skóry.

lek. med. Lipa Katarzyna

Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu dermatologii oraz medycyny estetycznej. Szczególnie interesuje się diagnostyką nowotworów skóry oraz chorób autoimmunologicznych.

lek. med. Patryk Poniewierza

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył szkolenia podyplomowe z zakresu zarządzenia oraz komunikacji medialnej dla rzeczników prasowych szpitali. Doświadczenie zawodowe w zakresie położnictwa i ginekologii zdobywał w oddziale położniczo – ginekologicznym szpitala w Lęborku, którego jest również rzecznikiem prasowym. Lider ochrony zdrowia – kierownik medyczny jednego z dużych prywatnych Centrów Medycznych w Polsce. Autor i współautor publikacji z zakresu ginekologii onkologicznej oraz prawa medycznego. Prywatnie uprawia Taekwon-do ITF oraz zajmuje się pilotażem wycieczek po Bałkanach. 

lek. med. Ewa Reutt – Majkowska

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej w 1993r.Od uzyskania specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii w 1999 roku pracuje  w poradni dermatologicznej. Odbyła  szereg szkoleń w zakresie medycyny estetycznej, część zabiegów wykorzystuje w codziennej pracy. Od 2018 roku wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

lek. med. Przemysław Styczeń

Absolwent Akademii Medycznej w Katowicach. Prowadzi Gabinet Medycyny Estetycznej w Warszawie. Ukończył program MBA in International Business w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia) oraz Politechniki Warszawskiej (Podyplomowe Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego). Ukończył z wyróżnieniem Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako menedżer w przemyśle farmaceutycznym. Autor licznych prac naukowych oraz publikacji prasowych. Prowadzi strony internetowe www.drstyczen.pl oraz www.mezoterapia.pl. Członek Rady Naukowej dwumiesięcznika Kosmetologia Estetyczna. Jest wykładowcą w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Menedżerów Farmacji organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotu Medycyna estetyczna i anti-aging.

mgr Dominika Chojnacka

Magister farmacji, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła studia podyplomowe „LC i techniki pokrewne” na Wydziale Chemii UMK w Toruniu, oraz „Prowadzenie i Monitorowanie Badań klinicznych” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Pracowała jako analityk w Laboratorium Kontroli Jakości i Analityki Badawczej w jednej z polskich  firm farmaceutycznych. Obecnie Kierownik Zapewnienia Jakości magazynu wytwórczego produktów do badań klinicznych.

Od ponad 10 lat, jako mgr farmacji współpracuje z warszawskimi aptekami. Prywatnie pasjonatka narciarstwa i żeglarstwa.

mgr Łukasz Czerniewski

Magister kosmetologii, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalista zabiegów kosmetologii estetycznej oraz z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, pasjonat chemii kosmetycznej. Konsultant prasy urodowej oraz programów telewizyjnych. Na co dzień właściciel gabinetu kosmetologicznego, gdzie na codzień wykorzystuje swoją wiedzę w pracy z pacjentami.
Finalista pierwszej edycji konkursu Kosmetyczka Roku w roku 2013.

mgr Elwira Czubak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie na kierunku Kosmetologia, w specjalizacji SPA&Wellness. Przez wiele lat pracowała w gabinetach kosmetycznych oraz jako szkoleniowiec w firmach takich jak Lille Cosmetics czy Laboratorium Kosmetyczne NOREL Dr WILSZ s. c. Od 2011 roku związana z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne dla studentów. Dodatkowe zainteresowania: dietetyka oraz literatura fantasy.

mgr Monika Fiedurek

Z wykształcenia kosmetolog, pedagog i coach. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogiki, na kierunku andragogika, oraz kosmetologii na AWF w Warszawie ZWWF w Białej Podlaskiej. Czeladnik wizażysta – stylista. Od 2008 roku związana z zawodem kosmetologa. Ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach oraz wydarzeniach i eventach branży beauty. Od 2012 roku wykładowca i ekspert praktycznej nauki zawodu w szkołach policealnych na kierunku Technika Usług Kosmetycznych. Specjalista zabiegów kosmetologii z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Kieruje się maksymą iż najlepsze rezultaty jesteśmy w stanie uzyskać indywidualnym podejściem do klienta, łącząc dary natury z innowacyjnością aparatury. Prowadzi konsultacje gabinetowe. Autorka tekstów oraz grafik z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii i kosmetyki, codziennej pielęgnacji oraz kosmetyki użytkowej i pielęgnacyjnej. Aktywnie przedstawia nowości oraz prowadzi różnego rodzaju relacje kosmetologiczne na faceebooku: Monika Fiedurek – Kosmetolog oraz Instagramie: @fiedurek_kosmetolog_lifestyle Lubi dzielić się swoją wiedzą oraz pasją do kosmetologii. W życiu i pracy kieruje się mottem Coco Chanel „Prostota jest kluczem do prawdziwej elegancji.”

mgr Renata Godlewska

Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym. Tytuł zdobyła, zajmując I miejsce podczas Mistrzostw Makijażu MAKE-UP IX Finał Polski pt.: „Karnawał w Rio" w 2010 roku, otrzymując jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym w Dusseldorfie w 2011 roku. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna (specjalności: psychologia zachowań konsumenckich oraz reklama i PR) na SWPS oraz Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji na SGH. Dyplomowany MISTRZ w zawodzie Wizażystka/Stylistka (egzamin państwowy złożony przed Lubelską Izbą Rzemieślniczą 2014r.).

mgr Beata Gromek

Absolwentka niepowtarzalnego – pierwszego rocznika w znakomitym Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego oraz równie wyśmienitego i wymagającego kierunku nauczycielsko-tłumaczeniowego na wydziale Lingwistyki Stosowanej na UW. Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator OKE z długim stażem. Nauczam języka już ponad ćwierć wieku, a nadal sprawia mi to przyjemność. WIEM, że jeśli tylko jest chęć – można i należy przełamywać bariery – językowe i cieszyć się wspólną nauką :)

mgr Grzegorz Gzyl

Magister lingwistyki ogólnej i stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki języka ogólnego, biznesowego i prawniczego, języka angielskiego dla nauk humanistycznych, nauk medycznych i ekonomii. Autor i gospodarz popularnego telewizyjnego programu edukacyjnego „English Off Course”, realizowanego we współpracy z telewizją TV EDUSAT prowadzoną przez Warszawską Wyższą Szkołę Łączności. Obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju talentów biznesowych w Learning Systems Poland w Warszawie oraz Nauczyciel akademicki w Warszawskiej Szkole Lingwistyki Stosowanej.

mgr Sylwia Kister

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie studiów I stopnia. Kosmetolog, właścicielka gabinetu kosmetologicznego ze specjalizacją kosmetologia estetyczna. Specjalista w zakresie kosmetologii estetycznej i pielęgnacyjnej oraz peelingów chemicznych.

mgr Ewa Kyrcz

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, a także studiów podyplomowych z zakresu przygotowywania pedagogicznego. Wieloletni analityk Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie odpowiedzialny m.in. za opracowywanie metod do oznaczania czystości substancji farmaceutycznych. Współautorka licznych publikacji naukowych. Nauczyciel zawodowych przedmiotów medycznych w warszawskich szkołach policealnych.  Wykładowca przedmiotu farmakologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

mgr Andrzej Lazar

Fizjoterapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalista rehabilitacji ruchowej, ze szczególnym nastawieniem na rehabilitację pourazową. Zakres jego zainteresowań obejmuje także rehabilitację sportową oraz odnowę biologiczną. Uczestnik wielu kursów dokształcających oraz sympozjów naukowych. Od wielu lat związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Fizjoterapii od początku jego istnienia. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich. Jest współautorem wielu publikacji w liczących się pismach branżowych. Prywatnie pasjonat polskich i skandynawskich kryminałów.

mgr Bartosz Lutostański

Bartosz Lutostański, absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,  w latach  2005-2013 zajmował się  marketingiem korporacyjnym (m.in. Grupa TAO, Group Cassino, Orange), od 2013 r. prowadzi kancelarię prawną a także  współpracuje z gminą Marki oraz starostwem Wołomińskim, udzielając pomocy prawnej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców. Wykładowca na uczelni EWSPiA oraz aktualnie WSIiZ

mgr inż. Dominik Łasisz

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Od kilku lat wykładowca informatyki w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania, kierownik ds. informatyki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

mgr Patrycja Marciniak

Z wykształcenia kosmetolog, Project Manager oraz Trener Rozwoju Osobistego. Absolwentka Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu (studia licencjackie), Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Pasjonuje się holistycznym podejściem do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Uważa, że połączenie manualnych technik relaksacji z preparatami o innowacyjnym składzie chemicznym i przy zastosowaniu urządzeń high tech daje najlepsze efekty, porównywalne z inwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem, brała również czynny udział w komisjach egzaminacyjnych zawodowych i maturalnych. Przez wiele lat pracowała jako trener dla kosmetycznych marek włoskich, francuskich, hiszpańskich oraz niemieckich, była też Brand Managerem marki SKEYNDOR w Polsce oraz kierowała Działem Szkoleń, koordynując pracę trenerów. Współautorka podręcznika „Kosmetologia i trądzik pospolity” (wyd. Indygo 2012). Autorka publikacji w branżowym czasopiśmie „Postępy Kosmetologii” („Mikrobiologia i kosmetologia – zależności, wspólne obszary badań, perspektywy”, 2009. Autorka cyklu publikacji o ziołolecznictwie w miesięczniku „Ekonatura” („Zdrowie”, 2008-2009). Autorka licznych publikacji w czasopiśmie „Beauty Forum” (2014-2017). Prelegent podczas ogólnopolskich targów kosmetyki profesjonalnej „Beauty Forum”( w 2014 oraz w 2017 roku). Obecnie właściciel Instytucji Szkoleniowej IRBK, specjalizującej się w szkoleniach biznesowych i kosmetycznych dla kosmetologów i kosmetyczek. Ekspert rynku kosmetyki profesjonalnej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

mgr Adrian Miara

Absolwent kierunku analityka medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, gdzie obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Pracę diagnosty laboratoryjnego w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach łączy z zamiłowaniem do nauczania i pracą wykładowcy w Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej oraz Akademii WSB. Ukończył kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego i prowadził zajęcia z teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w licznych szkołach policealnych. Zwolennik podejścia projakościowego w sektorze ochrony zdrowia opartego o normatywne systemy zarządzania jakością. Czynny auditor wewnętrzny normy ISO 9001:2015. Zainteresowania naukowe dotyczą głównie biochemii klinicznej chorób tkanki łącznej i chorób metabolicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej czynników zakaźnych przenoszonych przez krew.

mgr Kamila Mielniczek

Ukończyła psychologię ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest psychoterapeutą oraz terapeutą uzależnień po czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Specjalizuje się w seksuologii klinicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywa w państwowych i prywatnych ośrodkach zdrowia psychicznego, prowadząc psychoterapię oraz konsultacje diagnostyczne. Organizuje warsztaty edukacyjne z psychologii dla lekarzy, pielęgniarek i kosmetologów a także szkolenia dla nauczycieli, treningi interpersonalne i ćwiczenia z zakresu rozwoju osobistego. Publikuje artykuły popularnonaukowe z dziedziny psychologii, w tym również poruszające tematykę psychodermatologii i aspektów psychologicznych w medycynie estetycznej oraz anti-aging.

mgr Anna Mirecka

w przygotowaniu

mgr Magdalena Owczarek

Dyplomowany kosmetolog - podolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz WSZKiPZ w Warszawie studia podyplomowe na kierunku podologia. Jest współpromotorem wielu prac magisterskich i licencjackich z dziedziny podologii i kosmetologii. Od 2005 roku prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii leczniczej i podologii kosmetycznej oraz zajęcia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej i podologii na studiach magisterskich, licencjackich oraz na kursach zawodowych. Jest szkoleniowcem firm: Yonelle i Secret Lashes. Ma w swoim dorobku publikacje w pismach branżowych tj. „Beauty Forum” oraz na blogu firmy Noble Healt. Od trzech lat jest członkiem jury konkursu Beauty Premium.

mgr Piotr Parjaszewski

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, gdzie kontynuuje naukę w Sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego. Od 2017 roku stara się o uprawnienia Radcy Prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Prawnego i Zamówień Publicznych, Radcy Prawnego w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy. Poza prawem interesuje się młodą sztuką, architekturą oraz crossfitem.

mgr Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Zakładu Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

mgr Julitta Siemiątkowska

Kosmetolog, fizjoterapeuta , trycholog, absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Autorka pierwszej w Polsce książki z zakresu trychologii „ Zarys trychologii kosmetycznej”. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, pomysłodawczyni Pierwszego Sympozjum Trychologicznego. Współautorka programu na studiach podyplomowych „Trychologia kosmetologiczna” w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Autorka programów pielęgnacyjnych i diagnostycznych do skóry głowy i włosów, twórczyni autorskiego masażu trychologicznego. Właścicielka gabinetów trychologicznych Trichomed w Warszawie i Stargardzie. Od 2011 jej firma Trichomed jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce kosmeceutyków trychologicznych Vivipharma San Marino. Od wielu lat zaangażowana w rozwój trychologii i usług trychologicznych w Polsce. Stara się, aby trychologia w Polsce jako główny kierunek rozwoju przyjęła naukowe ukierunkowanie na prawidłową pielęgnację skóry głowy i włosów w gabinecie trychologicznym.

mgr Agata Skiwska

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Kosmetolog z zamiłowania i pasji do pielęgnacji ciała i zdrowia. Od ponad 13 lat prowadzi własną praktyką w Gabinecie Kosmetologii w Radzyminie. Swoje umiejętności podwyższa na szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w USA. Wieloletni wykładowca i egzaminator w studium kosmetycznym Centrum Nauki i Biznesu Żak w Wołominie. Od 2015 r. związana z WSIiZ w Warszawie.

mgr Larysa Sobiech

Licencjonowany kosmetolog spec. podolog oraz magister Zarządzania Zdrowiem. Podolog z pasji, szkoleniowiec Metody Arkady i Systemu UniBrace, trener umiejętności podologicznych, przedsiębiorczyni, właścicielka PODOpractica.com. Za nią już 12 lat pracy zawodowej jako podolog i manager gabinetu. Z Metodą Arkady oraz Systemem UniBrace związana od samego początku ich istnienia. Bierze czynny udział w rozpowszechnianiu właściwych praktyk związanych z obiema metodami. Z uwagi na innowacyjne rozwiązania szkoleniowe wdraża autorskie metody warsztatu podologicznego. Ambasadorka oprogramowania Versum. Autorka artykułów podologicznych portalu Moment.pl. Bliskie są jej tematy związane z social media, grafiką, produktywnością, rozwojem osobistym oraz biznesem. Uwielbia książki, tańczyć salsę i supportować duże eventy.

mgr Żaneta Stanisławska

Wykładowca akademicki, trener biznesu, szkoleniowiec z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, członek SPCP USA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jako prelegentka uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i pokazach. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania w placówkach Beauty&SPA. Przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sferze kosmetologicznej, jak i biznesowej. Redaktorka naczelna pierwszego w Polsce magazynu o makijażu permanentnym „Forever”. Właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami Nano Medic, linii odzieżowej I am Beauty oraz sieci szkół BB College

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

mgr inż. Agnieszka Stateczna-Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

mgr Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

mgr Katarzyna Tynecka

Od 2009 roku w praktyce  wykorzystuje zdobytą wiedzę w tworzeniu spersonalizowanych usług kosmetycznych uwzględniających unikalne potrzeby skóry. Koncentruje się na zdobywaniu rzetelnej wiedzy w zakresie cer problematycznych w tym m.in: cery trądzikowej jak trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty, cery alergiczne i o złożonej etiologii. W ramach kompetencji zawodowych stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w seminariach naukowych i badawczych związanych ze zdrowiem, urodą i pielęgnacją skóry.  Absolwentka wydziału farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dyplomowany kosmetolog Wyższej Szkoły Kosmetyki i Pielęgnacji. Z powodzeniem łączy te dwie strefy zawodowe z pasją, zaangażowaniem i głębokim przeświadczeniem w skuteczność indywidualnego podejścia do problemów każdego klienta. Jest propagatorką i prekursorką nieinwazyjnych metod wspomagania różnych form pielęgnacji skóry z wykorzystaniem innowacyjnych biozgodnych technologii fitochemii kosmetycznej. Obecnie prowadzi własną działalność zawodową i na stałe współpracuje z jednym z warszawskich gabinetów kosmetycznych i masażu.

mgr Bożena Waldon

Kosmetolog, fizjoterapeuta. Pasjonatka wszelkich nowości kosmetologicznych oraz uczestniczka wielu szkoleń . Członek Krajowej Izby Fizjoterapii. Wieloletnie doświadczenie z pracy w gabinecie przekazuje z zamiłowaniem i wychodzi z założenia, że " dobry kosmetolog w pierwszej kolejności skupia się na poznaniu potrzeb klienta a następnie stawia trafną diagnozę  " .  Specjalistka od zabiegów pielęgnacyjnych z własnymi recepturami zabiegowymi. Uważa, że podstawą, każdej pielęgnacji jest odpowiednio dobrany zabieg oczyszczania. Wyznaje zasadę że kosmetolog leczy i upiększa nie tylko ciało ale i duszę.

mgr Magdalena Wasilewska

Magister prawa Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego .Wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi własną kancelarie prawną. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje zdobyte doświadczenie zawodowe.

mgr Katarzyna Wójcik-Brylska

Kosmetolog, fizjoterapeuta, trener – szkoleniowiec, Interim Manager, wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent studiów magisterskich na wydziale Politologia ze specjalizacją Polityka zdrowotna w Polsce i UE w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe rozwija w zakresie nauk społecznych przygotowując się do otwarcia przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim Komunikacja medyczna i Medycyna narracyjna.

mgr Paulina Złotko-Mazuś

Absolwentka Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki na kierunku Technologia chemiczna, w specjalności Chemia i Technologia kosmetyków. W swojej wieloletniej pracy zawodowej zajmowała się zarówno wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych, jak i nadzorem produkcji kosmetyków kolorowych oraz prowadzeniem zajęć ze studentami. Obecnie prowadzi własną działalność z zakresu doradztwa biznesowego, szkoleń i rozwoju dla firm z branży kosmetycznej.

mgr Agnieszka Żuralska

W branży kosmetycznej od ponad 20-stu lat. Przez 10 kierowała i rozwijała dział pielęgnacji ciała w warszawskim Instytucie Dermika Salon &Spa przekształconym w YONELLE Zwolińska Beauty Institute. Doświadczona masażystka, z długoletnim stażem, konsultantka, opracowuje autorskie metody masażu ciała i procedur zabiegowych oraz bada właściwości aplikacyjne i sensoryczne preparatów do pielęgnacji ciała. Ekspert wielu pism kobiecych i programów telewizyjnych w zakresie problemów pielęgnacyjnych ciała. Doświadczona specjalistka w zakresie pielęgnacji w ciąży i po porodzie. Wieloletnie doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna zaowocowały powstaniem autorskiego programu szkoleniowego” Mama w Spa” skierowanego do masażystów i kosmetologów z nauką autorskiego masażu prenatalnego. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET® - kompleksowy projekt rozwojowy, który przygotowuje do pracy w zawodzie Trenera Biznesu oraz szkoleniowca. Obecnie dyrektor ds. kluczowych klientów profesjonalnych Marki Yonelle i Yonelle Medesthetic, szkoleniowiec i wykładowca .Prywatnie mama 12-letniego Maćka i entuzjastka wszelkich aktywności sportowych i ich wpływu na jakość życia.

Agata Farfan-Trojanowska

Trener, stylistka, projektantka, ekspert branży Fashion & Beauty, wykładowca estetyki WSIiZ w Warszawie oraz Kostiumografii w szkole makijażu Mokotowska. Twórca kobiecej marki mody Brilliance. Kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia marki. Konsultant ds. tworzenia zdrowych receptur kosmetycznych dla kilku polskich firm produkujących kosmetyki m.in. dla firmy Tenex. Autorka wykładów i warsztatów z zakresu kobiecości i wizerunku wygłoszonych podczas wielu kobiecych konferencji m.in. „Pięknie być kobietą” oraz „Kobiecość nie jedno ma imię”. Twórca wielu szkoleń dla profesjonalistów w branży Spa&Wellness, autorka artykułów eksperckich dla prasy branży kosmetyki profesjonalnej oraz lifestyle magazynu „C’est la vie” . Telewizyjny Ekspert TVP2 w programie „Pytanie na Śniadanie”a także „Stylowe spotkania Gali” oraz „Gotowe na zmiany” w Polsat Cafe.

Anna Lubecka-Detka

Od 2005 roku zajmowała się kosmetyką, od 2010 roku podologią. Prowadziła własny gabinet, jednocześnie ucząc zawodu na kierunkach kosmetycznych. Od 3 lat ściśle związana z firmą Podopharm. Kieruje firmowymi gabinetami Podopharm w Kielcach wdrażając innowacyjne rozwiązania zabiegowe - podochirurgia, współpraca podologa i chirurga w rozwiązywaniu problemów wrastających paznokci. Jurorka międzynarodowych mistrzostw Podologii w Czechach i na Ukrainie. Wykładowca licznych konferencji i kongresów podologicznych organizowanych w Polsce i za granicą. Trener praktycznej nauki zawodu podologa, współzałożycielka oraz instruktorka innowacyjnych szkoleń podologicznych PodoEdukacja, dyplomowany szkoleniowiec Podopharm.

Wioletta Uzarowicz

Wizażystka profesjonalnych marek kosmetycznych. Założycielka Warszawskiej Akademii Wizerunku Uzarowicz Art Visage. Autorka podręcznika dla wizażystów "Sztuka Makijażu Profesjonalnego"(2012), oraz kursu dvd "Wizaż - odnajdź naturalne piękno"(2006), oraz współautorka poradnika "W sukience do sukcesu"(2013). Ekspert programów telewizyjnych TVN , TVP2, Super Stacja.
Wizażystka i juror konkursów piękności Elite Model Look, Miss Word, Miss Polonia. Ekspert w dziedzinie wizerunku biznesowego. Współautorka projektów: "Profesjonalny sekretariat", "Wizerunek w pracy", "Kosmetyczka, wizażystka - Twój nowy zawód".
Autorka skryptów szkoleniowych i programów nauczania, opartych na autorskich technikach wykonania makijaży profesjonalnych. Autorka felietonów i artykułów z zakresu kreowania wizerunku, psychologii koloru, trendów i stylizacji publikowanych w prasie branżowej. Pasjonatka kreowania wizerunku w oparciu o analizę osobowości i psychologicznych predyspozycji człowieka. Podsumowaniem 13 lat pracy w zawodzie wizażysty było uzyskanie dyplomu Mistrza Wizażu i Stylizacji, zdanego w 2014 roku w Izbie Rzemieślniczej.