Kosmetologia stosowana

KOSMETOLOGIA STOSOWANA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Kosmetologia zajmuje się upiększaniem, pielęgnowaniem, wspomaganiem leczenia oraz przywracaniem atrakcyjności ludzkiego ciała, przy użyciu specjalistycznej aparatury i produktów kosmetycznych. Wiedza i umiejętności kosmetologów opierają się na interdyscyplinarnej wiedzy naukowej. Tym samym kosmetolodzy jako wykwalifikowani specjaliści, mogą być członkami zespołów konsultacyjnych, znając dokładnie swoją rolę i określając posiadane kompetencje zawodowe. Podejmowana przez kosmetologów aktywność zawodowa wymaga od nich ustawicznego pogłębiania wiedzy oraz śledzenia najnowszych trendów. Tylko tym sposobem są w stanie sprostać wymaganiom, świadomych możliwości dzisiejszej kosmetologii - klientów. Kształcenie na kierunkach z zakresu kosmetologii opiera się na trzech dyscyplinach naukowych tj.: nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu.

Studia podyplomowe na kierunku Kosmetologia stosowana kierowane są przede wszystkim do osób, które rozpoczynają swoją zawodową przygodę z szeroko rozumianą kosmetologią. Plan kształcenia pozwala na nabycie elementarnych umiejętności wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii: upiększającej i pielęgnacyjnej. Słuchacze w czasie kształcenia poznają zasady wykorzystania specjalistycznej aparatury kosmetologicznej oraz doboru preparatów kosmetycznych w zależności od wskazań i przeciwskazań do wykonania zabiegu, ale również przede wszystkim ze względu na oczekiwany rezultat, do którego dąży klient.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz  6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w semestrze II: 5 zjazdów w tradycyjnej formie oraz 5 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności.

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Kosmetologia stosowana:

 • ma elementarną wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin naukowych w zakresie niezbędnym dla zawodu kosmetologa,
 • zna mechanizmy i skutki uboczne zabiegów kosmetologicznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań do ich wykonywania,
 • zna rodzaje, zastosowanie oraz sposoby aplikacji dostępnych na rynku produktów kosmetycznych,
 • potrafi przeprowadzić diagnostykę skóry i udzielić indywidualnej porady kosmetologicznej,
 • potrafi planować, projektować i realizować wybrany rodzaj zabiegu kosmetologicznego z zakresu kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej,
 • potrafi posługiwać się specjalistycznym sprzętem, aparaturą i narzędziami stosowanymi w kosmetologii,
 • potrafi dobrać kosmetyki w zależności od wybranego zabiegu kosmetologicznego i zamierzonego do uzyskania efektu końcowego,
 • respektuje prawa klienta, a jego priorytetem jest dbanie o dobro klienta,
 • potrafi samodzielnie i właściwie organizować swoją pracę w zgodzie z etyką zawodu oraz stosować się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Diagnostyka skóry włosów i paznokci

Z

2

 2.

 Anatomia człowieka

Z

3

 3.

 Fizjologia i patofizjologia

Z

3

 4.

 Kosmetologia upiększająca

e

5

 5.

 Kosmetologia pielęgnacyjna I

Z

6

 6.

 Podstawy dermatologii I

Z

4

 7.

 Podstawy wiedzy o kosmetyków

Z

3

 8.

 Wizaż i stylizacja

E

4

 9.

 BHP

Z/BO

0

 Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 208

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Kosmetologia pielęgnacyjna II

E

6

 2.

 Podstawy dermatologii II

E

4

 3.

 Aparaturowe zabiegi kosmetologiczne

E

6

 4.

 Kosmetologia pielęgnacyjna stopy

Z

4

 5.

 Masaż w kosmetologii praktycznej

Z

4

 6.

 Receptura kosmetyczna

Z

3

 7.

 Marketing usług kosmetologicznych

Z

3

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 200

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat,
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane osobowe. Wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu  „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online]  2 600 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8d/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty