Kosmetologia (studia II stopnia)

WARUNKI ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

  • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk, bądź też pobrać samemu i wydrukować (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
  • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk;
  • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje.
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

 

Składanie kart praktyk

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych na kierunku Kosmetologia, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk w obecnym roku studiów. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

 

Umowa wraz z Oświadczeniem kierująca na praktyki studenckie 

Karta praktyk może być składana tylko i wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. Dokumenty wysłane pocztą – NIE PODLEGAJĄ SPRAWDZENIU.

 

Nieterminowe rozliczenie praktyk

W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji studenckiej praktyki zawodowej.

Do pobrania:

 

Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego

Studenci WSIiZ posiadający doświadczenie zawodowe zbieżne z obowiązującym programem studenckich praktyk zawodowych mają możliwość nie przystępowania do odbycia praktyki w normalnym trybie. Ważnym czynnikiem decydującym o zaliczenia doświadczenia zawodowego w poczet studenckich praktyk zawodowych jest jego aktualność tj. stosunek pracy/ prowadzona działalność gospodarcza nie mogą być zakończone. Stąd podanie o zaliczenie doświadczenia zawodowego w poczet studenckich praktyk zawodowych musi być składane każdorazowo w terminach konkretnej sesji egzaminacyjnej, gdzie obowiązkowo do odbycia była praktyka. 

Etapy postępowania:

Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem przekazania:

  • Wniosku do Rektora WSIiZ z prośbą o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie doświadczenia zawodowego
  • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków;
  • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności;
  • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne

 

Studenci Kosmetologii II st. Zrekrutowani od roku akademickiego 2018/2019 powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA PODOLOGIA

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

 

ŚCIEŻKA KSTZAŁCENIA TRYCHOLOGI KOSMETOLOGICZNA

 

 

Studenci Kosmetologii II st. Zrekrutowani od roku akademickiego 2019/2020 powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA KLINICZNA

 

ŚCIESZKA KSZTAŁCENIA PODOLOGIA

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA MANAGER PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

 

Studenci Kosmetologii II st. Zrekrutowani od roku akademickiego 2020/2021 powinni zapoznać się z następującymi:

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

 

Program praktyk Kosmetologia Bioestetyczna 2020/2021

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA KOSMETOLOGIA KLINICZNA

 

Program praktyk Kosmetologia Kliniczna 2020/2021

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA PODOLOGIA

 

Program praktyk Podologia 2020/2021

 

ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA MANAGER PRODUKTU KOSMETYCZNEGO

 

 Program praktyk Manager Produktu Kosmetycznego 2020/2021

 

end faq

 

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

O uczelni

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 studentów.