Kosmetologia (studia II stopnia)

WARUNKI ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA:

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA

 

Studenci odbywający praktyki z ramienia WSIiZ

Etapy postępowania:

  • Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk (student powinien uzupełnić dane na umowie, a u wybranego organizatora praktyk uzyskać stosowne podpisy wraz z pieczęciami);
  • Jeden z pobranych egzemplarzy umowy powinien wrócić na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki do Działu Praktyk wraz z wydrukowanym ze strony oświadczeniem praktykanta.
  • Dokumenty, tj. zaświadczenie praktykanta oraz kartę praktyk należy pobrać i wydrukować we własnym zakresie, a następnie złożyć w Dziale Praktyk razem z pozostałymi dokumentami dotyczącymi praktyk niezwłocznie po odbyciu praktyk zawodowych.

UWAGA! Student może odbywać praktyki w instytucjach, z którymi WSIiZ ma podpisaną umowę w ramach odbywania przez studentów Naszej Uczelni Studenckich Praktyk Zawodowych. Wykaz instytucji znajduje się w zakładce Instytucje.
Student może wskazać Instytucję, w której chciałby odbyć praktyki. Wówczas obowiązuje go ta sama procedura wskazana powyżej.

 

Studenci posiadający doświadczenie zawodowe tożsame z programem praktyk

Praktyki kierunkowe można również zaliczyć prowadząc własną działalność gospodarczą lub pracę zarobkową. W obu przypadkach muszą one spełniać wymagania programu praktyk zawodowych na WSIiZ.

Etapy postępowania:

Student powinien zgłosić się do Działu Praktyk celem przekazania:

  • Podania ogólnego do dziekana z prośbą o zaliczenie zawodowych praktyk studenckich na podstawie doświadczenia zawodowego;
  • Umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie zawierającej dokładny wykaz obowiązków;
  • Dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej z podaniem dokładnego zakresu tej działalności;
  • Dodatkowo do w/w dokumentów: zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach, certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe, dyplomy, świadectwa z innych szkół/uczelni, które poświadczą zdobyte umiejętności praktyczne
     

Studenci Kosmetologii II st. Zrekrutowani od roku akademickiego 2017/2018; 2018/2019 powinni zapoznać się z następującymi dokumentami:

 

SPECJALNOŚĆ KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

 

SPECJALNOŚĆ KOSMETOLOGIA PRAKTYCZNA

 

SPECJALNOŚĆ TECHNOLOGIA KOSMETYKÓW

 

SPECJALNOŚĆ PODOLOGIA

 

SPECJALNOŚĆ TRYCHOLOGIA KOSMETOLOGICZNA

 

1h studenckich praktyk zawodowych = 1h akademicka = 45 minut zegarowych

 

 

Umowa wraz z Oświadczeniem kierująca na praktyki studenckie

Poniższy dokument umożliwia rozpoczęcie praktyk śródrocznych i wakacyjnych na kierunku Kosmetologia, zgodnie z aktualnie realizowanym programem praktyk w obecnym roku studiów. Podpisany dokument przez Przyjmującego na praktyki powinien zostać dostarczony do działu praktyk na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie złożenie danego dokumentu skutkować będzie brakiem pozytywnego rozpatrzenia kart praktyk.

Do pobrania:

O uczelni

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 studentów.