Kosmetologia bioestetyczna

KOSMETOLOGIA BIOESTETYCZNA

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Kosmetologia jest dziedziną ugruntowaną na naukach medycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach o kulturze fizycznej. Jako interdyscyplinarna nauka musi odwoływać się do różnych obszarów wiedzy medycznej, a szczególnie do właściwej sobie problematyki przywracania i poprawiania urody z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania organizmu człowieka. Konieczność znajomości anatomii i fizjologii człowieka jest bezdyskusyjna, a sprawne poruszanie się w zagadnieniach dermatologii, endokrynologii, onkologii skóry wydaje się niezbędne do planowania i przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów kosmetologicznych z użyciem specjalistycznej aparatury. Dzięki nabytej w czasie studiów wiedzy oraz umiejętności praktycznych absolwenci potrafią sprostać wymaganiom dzisiejszych konsumentów usług kosmetycznych. Zdając sobie przy tym sprawę, jak istotna jest w pracy kosmetologa współpraca z lekarzem specjalistą.

 Kształcenie na kierunku Kosmetologii bioestetyczna ma na celu pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie aspektów związanych ze wspólnym obszarem działań: kosmetologów, dermatologów, farmaceutów i lekarzy medycyny estetycznej. Studia przygotowują do opracowywania i wykonywania zabiegów kosmetologicznych stosowanych w celu zachowania, czy przywrócenia kondycji i estetycznego wyglądu twarzy i ciała. Rzeczywistym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych zabiegów kosmetologicznych z wykorzystaniem właściwej aparaturę. Studia dedykowane są dla osób związanych z branżą kosmetologiczną, których wiedza i umiejętności pozwalają na projektowanie zaawansowanych terapii łączonych z wykorzystaniem profesjonalnych preparatów kosmetycznych oraz dostępnych na rynku najnowszych technologii.

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*,

w semestrze II: 4 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności.

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • tradycyjna forma lub kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • zna i opisuję etapy prawidłowo przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego,
 • definiuje wskazania i przeciwskazania do wykonania zabiegów kosmetologicznych, wskazując konieczne do zaangażowania środki specjalistyczne i sprzęt,
 • zna, opisuje i charakteryzuje zabiegi opóźniające procesy starzenia się skóry,
 • potrafi zaprojektować łączone terapie kosmetologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta,
 • samodzielnie wdraża i wykorzystuje metody aparaturowe polegające na zwiększeniu przenikania przeznaskórkowego oraz stymulację tkanek,
 • samodzielnie wykonuje zabiegi mające za zadanie wymodelowanie ciała klienta, poprawę jego jędrności i ogólny wygląd,
 • na podstawie przeprowadzonego wywiadu kosmetycznego dobiera odpowiedni rodzaj preparatów kosmetycznych oraz właściwe techniki aplikacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta,
 • jako członek zespołu konsultacyjnego potrafi współpracować z lekarzami różnych specjalizacji,
 • posługuje się fachową terminologią właściwą do pracowników branży beauty.

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Diagnostyka skóry włosów i paznokci

Z

3

 2.

 Chirurgia plastyczna i pourazowa

E

4

 3.

 Estetologia medyczna

E

5

 4.

 Kosmetologia lecznicza

Z

4

 5.

 Specjalistyczne metody masażu kosmetycznego

Z

3

 6.

 Kwasy i peelingi medyczne

Z

4

 7.

 Makijaż medyczny

Z

3

 8.

 Zastosowanie kosmetyków, ocena ich jakości i skuteczności

Z

4

 9.

 BHP

Z

0

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 214

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

ECTS

RYGOR

 1.

 Kolagen, kwas hialuronowy i antyoksydanty w praktyce kosmetologicznej

Z

3

 2.

 Pielęgnacja skóry zmienionej chorobowo

E

6

 3.

 Specjalistyczna aparatura kosmetologiczna

E

6

 4.

 Kosmetologia lecznicza

E

5

 5.

 Nieinwazyjne metody odmładzania skóry

Z

3

 6.

 Dermatologia kliniczna

E

5

 7.

 Analiza kosmetyków i kosmeceutyków

Z

2

Łączna liczba godzin dydaktycznych realizowanych w semestrze: 202

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online]  2 800 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8a/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty