Misja i funkcje

Misja i funkcje

Współczesny rynek pracy w Polsce cały czas się zmienia. Stawia nowe, coraz większe wymagania wobec kandydatów do pracy. Pracodawcy nierzadko obok wymagań formalnych, związanych z rodzajem studiów, ich kierunkiem, specjalnością, posiadaniem konkretnych kompetencji zawodowych, doświadczeniem zawodowym, stawiają przed kandydatami wymagania związane z ich osobowością (wymagania pozaformalne). Nie dziwi zatem, że młody człowiek kończący swoją edukację stawiany jest w trudnej sytuacji – nie wie, czy uczyć się dalej, czy podjąć pracę? Jeśli edukacja, to na co warto postawić, jeśli praca, to jakiego typu? Gdzie tej pracy szukać? Czy spełnia wymogi stawiane przez pracodawców? Czy uda mu się przebrnąć przez złożone procesy rekrutacyjne? Takie problemy towarzyszą wielu studentom i absolwentom, przede wszystkim tym, którzy poważnie myślą o odniesieniu sukcesu w przyszłej pracy zawodowej.

Właśnie z myślą o młodych ludziach, którzy chcą rozpocząć swoją karierę zawodową, powstały Akademickie Biura Karier. Czym zatem są i jaką rolę odgrywają?

 

Czym jest Biuro karier?

Według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Akademickie Biuro Karier to jednostka, która działa na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej i jest prowadzona przez szkołę wyższą lub organizację studencką. Do jej zadań w głównej mierze należy:

 • dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy i staży zawodowych;
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy;
 • pomoc pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
 • pomoc studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez prowadzenie doradztwa zawodowego, które ma na celu wykształcenie umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.

 

Potrzeba istnienia Biur Karier wynika z kilku aspektów. Z roku na rok rośnie liczba osób kończących szkoły wyższe. Młodzi ludzie nie są zbyt dobrze obeznani z rynkiem pracy, zasadami jego funkcjonowania, wymaganiami stawianymi kandydatom przez pracodawców, jak też sposobami szukania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz metodami autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tę wiedzę student lub absolwent może znaleźć właśnie w Biurze Karier funkcjonującym na jego Uczelni.

 

Idea

Biura Karier powstają po to, aby pomóc studentom i absolwentom uczelni wyższych stawiać pierwsze kroki na drodze kariery zawodowej. Do głównych zadań Biura Karier należy zatem nawiązywanie współpracy w pracodawcami, kompletowanie oraz udostępnianie ofert pracy i staży zawodowych, aby umożliwić studentom i absolwentom rozwój zgodny z posiadanymi przezeń kompetencjami zawodowymi oraz zainteresowaniami. Kontakty z pracodawcami mogą przybierać różne formy:

 • organizacja warsztatów dla studentów/absolwentów;
 • organizowanie prezentacji firm na Uczelni;
 • możliwość wystawienia na Uczelni stoiska firmowego;
 • organizowanie szkoleń;
 • umożliwienie studentom/absolwentom udziału w Targach Pracy.

 

Podejmowanie powyższych działań jest korzystne dla obu stron – studenci/absolwenci mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu zagadnień związanych z poszukiwaniem pracy oraz, niejednokrotnie, mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, jak również mają bezpośredni dostęp do ofert pracodawcy. Przedstawiciele firm natomiast mogą już w czasie takich spotkań przeprowadzić wstępną selekcję kandydatów na oferowane stanowiska.

Biura Karier prowadzą także doradztwo zawodowe – oferują studentom i absolwentom indywidualne rozmowy oraz konsultacje. Ponadto można uzyskać pomoc w udoskonaleniu swoich dokumentów aplikacyjnych (CV, Listu Motywacyjnego), otrzymać porady związane z rozmową kwalifikacyjną oraz uzyskać ogólne informacje, czego od potencjalnego pracownika wymagają pracodawcy.

 

Funkcje i misja Biura karier

Biura Karier spełniają następujące funkcje:

 • są biurami obsługi studentów: informują, doradzają i wspierają w wyborze ścieżki kariery zawodowej;
 • stanowią centra informacji: kompletują oraz udostępniają informacje dotyczące rynku pracy, szans podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzą bazy danych, zarówno pracodawców, jak i studentów/absolwentów poszukujących pracy;
 • są ośrodkami zatrudnienia: pozyskują oferty pracy oraz staży zawodowych.

 

Ze względu na swoje funkcje, nierzadko Biura Karier traktowane są jako element łączący świat nauki ze światem biznesu, czyli z rynkiem pracy. Oprócz tego misją Biura jest:

 • dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy w zakresie: procesu rekrutacyjnego, wymogów kwalifikacyjnych stawianych kandydatom na dane stanowiska, możliwości podnoszenia posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz językowych, przedstawianie ofert studiów podyplomowych, kursów i szkoleń;
 • pozyskiwanie od pracodawców ofert pracy oraz stażów zawodowych;
 • prowadzenie doradztwa zawodowego, mającego charakter zarówno grupowy, jak i indywidualny;
 • organizowanie warsztatów i szkoleń, dzięki którym studenci i absolwenci wykształcą umiejętności przydatne w procesie poszukiwania pracy;
 • poruszenie zagadnienia autoprezentacji, czyli instruktaż jak przygotować dokumenty aplikacyjne oraz jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej;
 • tworzenie baz danych studentów/absolwentów oraz pracodawców, w celu wybrania osób spełniających wymagania danego przedsiębiorstwa;
 • organizowanie spotkań studentów i absolwentów z pracodawcami (konferencje, seminaria, prezentacje pracodawców na terenie uczelni), umożliwianie udziału w Targach Pracy oraz dostarczanie informacji o podobnych przedsięwzięciach organizowanych w innych placówkach.

 

Jak to działa?

Biuro Karier jest najczęściej powoływane przez Senat danej szkoły wyższej i funkcjonuje jako samodzielna jednostka, jednak każde działa na indywidualnych dla siebie zasadach: posiada własny system współpracy ze studentami/absolwentami i przedsiębiorstwami, jak również zdobywania i prezentowania ofert. Jednakże, w głównej mierze, to firmy same zgłaszają się do Biura Karier i przesyłają do niego swoje ogłoszenia. Aby skorzystać z oferty student/absolwent powinien wysłać w odpowiedzi na ofertę wymagane dokumenty aplikacyjne bezpośrednio do pracodawcy lub przesłać je do Biura Karier, które przekaże je do pracodawcy.

 

Pracodawcy – współpraca

Pracodawcy mogą podjąć z funkcjonującym na Uczelni Biurem Karier zarówno współpracę jednorazową (wspólna organizacja konkretnego przedsięwzięcia), jak i długofalową. Wszystko jest zależne od danego przedsiębiorstwa i jego aktualnych potrzeb. Oferty pracy są udostępniane w siedzibie Biura Karier, publikowane za pośrednictwem Internetu, rozmieszczane na tablicach informacyjnych itp. Biuro prowadzi bazę współpracujących z nim pracodawców, co pozwala na śledzenie sytuacji na rynku pracy, obserwację zmian zachodzących w kwestiach zatrudniania pracowników oraz nowych trendów pojawiających się na rynku pracy.

 

Do pobrania

O uczelni

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 studentów.