Prorektor

dr n. med. Monika Sadowska, prof. WSIiZ

Nauczyciel akademicki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (pielęgniarstwo), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarządzanie w ochronie zdrowia). Ukończyła także specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego.

W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje doświadczenia praktyczne zdobyte, z jednej strony, w ochronie zdrowia, z drugiej, w pracy w kancelarii prawnej, w której zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym ryzyku występowania i konsekwencji błędów medycznych, odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i organizacji pracy w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem jej działań, zarówno dydaktycznych jak i zawodowych, jest troska o poszanowanie godności człowieka poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat przysługujących mu wolności i praw, w szczególności praw pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Autorka 60 różnego rodzaju opracowań naukowych, obejmujących monografie, komentarze, rozdziały w książkowych publikacjach zbiorowych oraz artykuły naukowe, których przedmiotem są zagadnienia medyczne, prawnicze i prawno-medyczne.

W kontekście bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia, interesującą pozycje stanowią opracowania: Zapobieganie błędom medycznym w praktyce (2019);

Challenges for contemporary medicine and responsibility for its development (2019); Zaniedbania podczas badania podmiotowego jako przesłanka odpowiedzialności za błąd medyczny (2018); Medical errors and their consequences for human life and health (2018); Obowiązek informacji jako czynnik bezpieczeństwa zwrotnego (2018); Dowodzenie związku przyczynowo-skutkowego w sprawach o zakażenia szpitalne (2017), w których Autorka zwraca uwagę na rosnącą skalę błędów medycznych i niepowodzeń w leczeniu a analizując zagadnienie błędów w opiece zdrowotnej, udziela praktycznych wskazówek, które mogą być przydatne dla szerokiego grona odbiorów począwszy od pacjentów do decydentów sektora opieki zdrowotnej.

Prelegent na konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich i magisterskich zarówno z zakresu medycyny jak i prawa medycznego.

Wykazuje aktywność naukową w zakresie współpracy międzynarodowej, na którą składają się pobyty stażowe w zagranicznych ośrodkach naukowych: Goce Delcev University of Shtip, Eurasia International University (Yerevan, Armenia), Narodowy Uniwersytet imienia Iwana Franki we Lwowie oraz prowadzenie badań naukowych w kooperacji z Eurasia International University (Yerevan, Armenia) „Assessment of patient¢s satisfaction with health services provident by doctors”.

Jest biegłym sądowym w zakresie pielęgniarstwa położniczego, ginekologicznego, opieki okołoporodowej i zdrowia publicznego.

O uczelni