O projekcie

O projekcie

 

 

BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

organizowane dla 5 województw
w Warszawie, Gdańsku, Suwałkach, Gorzów Wielkopolski, Elblągu, Kościerzynie

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.05.04.00-00-0045/15 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych.

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 128 pkt. na 140 możliwych.

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych będzie realizowany w okresie 01.05.2016 r. do 30.04.2018. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 1 312 860,00 zł

Celem głównym projektu jest  rozwój kompetencji  zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczne-demograficzne kraju wśród 440 uczestników projektu – pielęgniarek i położnych w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, łódzkim i podlaskim.

Cel szczegółowy PO WER: Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju: Liczba pielęgniarek i położnych objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi

 1. Liczba pielęgniarek i położnych, które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – 440
 2. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept (cz. i i II) - min. 40% uczest. proj. – 200
 3. Liczba pielęgniarek i położnych które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie wywiadu i badania fizykalnego – 150
 4. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie opieki pielęgniarskiej nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – 60
 5. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgniarstwa onkologicznego – 60
 6. Liczba pielęgniarek i położnych, które podniosły kwalifikacje zawodowe w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego – 60

 

Projekt ma na celu organizację 2 kursów kwalifikacyjnych:

 1. Pielęgniarstwo onkologiczne - Pobierz program
 2. Pielęgniarstwo geriatryczne - Pobierz program

 Najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym pielęgniarstwo geriatryczne, uczestnik powinnien dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu:

 1. Kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
 2. Kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub
 • posiadają dyplom ratownika medycznego lub
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

Projekt ma na celu organizację 4 kursów specjalistycznych:

 1. Ordynowanie leków i wypisywanie recept - Pobierz program

 

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa);

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa).

 1. Wywiad i badanie fizykalne - Pobierz program
 2. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów - Pobierz program
 3. Wykonanie badania spirometrycznego - Pobierz program

Uczestnikami projektu są pielęgniarki/pielęgniarze oraz położne/położni, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.).

Zgodnie z Art. 71. 2. w/w ustawy do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/położny, którzy: posiadają prawo wykonywania zawodu; co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie; zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

W przypadku kursu specjalistycznego: zgodnie z Art. 72. 2. w/w ustawy do kursu mogą przystąpić pielęgniarka/rz lub położna/ny: mający prawo wykonywania zawodu oraz przeszły postępowanie kwalifikacyjne. Wsparciem mogą zostać objęte osoby, które aktualnie nie są zatrudnione na stanowisku pielęgniarka/pielegniarz lub położna/położny, ale przerwa w wykonywaniu zawodu nie przekracza 5 lat.

 

Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednym kursie. Wyjątkiem są kursy specjalistyczne "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" oraz "Wywiad i badanie fizykalne".

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 30 września 2016 r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie