O projekcie

O projekcie

 

  

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA LEKARZY

organizowane na terenie M. St. Warszawy

 

 

Choroba zwyrodnieniowa stawów

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w kursie medyczny, lekarzowi przysługuje 48 punktów edukacyjnych.

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr 05.04.00-00-0085/16 na realizację projektu pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów.

 

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 111 pkt.

 

Projekt pt. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu: 536 330,00 zł

 

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych – lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczne wśród co najmniej 144 uczestników projektu z całego kraju.

Cel szczegółowy PO WER: Działania realizowane w ramach projektu umożliwią zaktualizowanie lub zdobycie nowych kompetencji kadry lekarskiej w zakresie kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

  1. Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – 124
  2. Liczba lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną, którze podnieśli kwalifikacje i kompetencje zawodowe w wyniku udziału w projekcie – 38
  3. Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi – 144
  4. Liczba lekarzy, wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną - 44

 

Grupa docelowa:

  1. Lekarze rodzinni – specjaliści medycyny rodzinnej,
  2. Lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, interniści,
  3. Lekarze rezydenci – lekarze posiadający pełne prawo wykonywania zawodu [ukończone studia wyższe, zdany Lekarski Egzamin Końcowy, zrealizowany 13-miesięczny staż podyplomowy],  
  • Opcjonalnie lekarze innych specjalizacji (z wyłączeniem specjalizacji: reumatologia oraz ortopedia i traumatologia narządu ruchu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej.

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 - Wniosek o rozpoczęcie szkolenia

Załącznik nr 1a - Test kompetencyjny określający motywacje szkoleniowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie

Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa

Załącznik nr 5 - Regulamin szkolenia