O projekcie

O projekcie

MODYFIKACJA KIERUNKU KOSMETOLOGIA w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

dotyczy studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.01.00-00-N047/16-00 na realizację projektu pt. Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. 

 

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 70,5 pkt.

 

Projekt pt. Modyfikacja kierunku Kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie realizowany będzie w okresie od 1.02.2019 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu: 993 860,00 zł

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 120 osób (5M/115K) poprzez uczestnictwo w edukacji na poziomie wyższym w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, tj. modyfikację studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia  - kierunku odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w woj. mazowieckim.

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez modyfikację planu studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia tj.:

 • wprowadzenie 2 nowych ścieżek kształcenia tj. Kosmetologia kliniczna i Manager produktu kosmetycznego
 • modyfikacja 2 istniejących ścieżek kształcenia tj. Podologia i Kosmetologia bioestetyczna
 • zmodyfikowanie formy zajęć dla modułów dermatologia kliniczna i onkologia skóry, poprzez wprowadzenie zajęć warsztatowych [prowadzonych przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego] i klinicznych [prowadzonych w placówkach medycznych] w miejsce dotychczasowych ćwiczeń audytoryjnych
 • wprowadzenie zajęć interpersonalnych dotyczących kontaktów z klientem [prowadzonych przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego]
 • wprowadzenie zajęć warsztatowych dotyczących prowadzenia biznesu w branży kosmetologicznej [prowadzonych przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego]
 • zmodyfikowanie formy zajęć z modułu Żywienie i suplementacja w aspekcie diety i urody człowieka z dotychczasowych ćwiczeń audytoryjnych na zajęcia warsztatowe
 • realizacja zajęć w ramach poszczególnych ścieżek kształcenia tj. kosmetologia kliniczna i manager produktu kosmetycznego przez pracodawców, przez przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego

 

Grupa docelowa:

- osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia lub legitymujących się dyplomem z kierunków związanych z tematyką : chemii, farmacji, biologii, bądź szeroko rozumianego zdrowia

Zakłada się, że grupę docelową stanowi 120 osób (5M/115K) chcących się kształcić na kierunku Kosmetologia w ramach 4 ścieżek kształcenia:

 • Kosmetologia bioestetyczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych
 • Kosmetologia kliniczna: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 20 os. na studiach niestacjonarnych
 • Manager produktu kosmetycznego: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych
 • Podologia: 12 os. na studiach stacjonarnych/ 16 os. na studiach niestacjonarnych