O projekcie

O projekcie

 

BEZPŁATNE SZKOLENIA

DLA MIESZKAŃCÓW WOJ. MAZOWIECKIEGO

 

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr RPMA.10.03.04-14-6530/16 na realizację projektu pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego.

 

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 99,5 pkt.

 

Projekt pt. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego będzie realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2019 r.  w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Wartość projektu 848 937,50 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy osób dorosłych z województwa mazowieckiego zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii i wizażu.

Cel szczegółowy projektu: Wsparcie 290 osób dorosłych z woj. mazowieckiego w uczeniu się przez całe życiu przez nabywanie i/ lub podwyższenie kompetencji zawodowych podczas uczestnictwa w szkoleniach z zakresu kosmetologii, podologii, trychologii i wizażu.

 

Grupa docelowa:

  • 290 osób [276 kobiet i 14 mężczyzn] w wieku powyżej 18 r.ż., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia, które w przypadku osób fizycznych, uczą się lub pracują i zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 - Wniosek o rozpoczęcie szkolenia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 3 - Dane uczestnika projektu otrzymującego wsparcie

Załącznik nr 4 - Umowa uczestnictwa

Załącznik nr 5 - Regulamin szkolenia