O projekcie

O projekcie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-A011/19-00 na realizację projektu pt. „Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich”.

 

Projekt WSIiZ został oceniony pozytywnie i uzyskał 102,5 pkt.

 

Projekt pt. Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia dostępna dla wszystkich realizowany będzie w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r. w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu: 928 385,00 zł

Celem głównym projektu jest zapewnienie w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie dostępności dla studentów z niepełnosprawnością poprzez przeprowadzenie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji kadr uczelni, zwiększenie dostępności architektonicznej i technologicznej.

 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe:

  • wdrożenie zmian organizacyjnych w dokumentach prawnych WSIiZ,
  • powołanie pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością,
  • dokonanie zmian architektonicznych niwelujących bariery komunikacyjne,
  • doposażenie WSIiZ w technologie wspierające osoby z niepełnosprawnością,
  • wdrożenie narzędzi dydaktycznych wspierających edukację,
  • przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń kadr uczelni, w tym pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich oraz władz uczelni.

 

Grupa docelowa:

  • kadry Uczelni, w tym pracownicy administracyjni, nauczyciele akademiccy oraz władze uczelni, jako uczestnicy specjalistycznych szkoleń,
  • studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, jako osoby korzystające z wypracowanej dostępności organizacyjnej, architektonicznej i technologicznej.