Stypendia Rektora

Stypendium Rektora

Stypendium rektora za wysoką średnią

STYPENDIUM REKTORA ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci I roku studiów magisterskich Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego otrzymują stypendia za wyniki w nauce od miesiąca marca.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:

 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

 

Na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,20 komisja stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski. W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z najwyższą średnią.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa wniosek wraz z załącznikiem 3A z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok w terminach:

 1. do 20 października – danego roku akademickiego,
 2. do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr albo rok oraz przebywającemu na urlopie od zajęć.

Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest złożenie wniosku z załącznikiem 3C wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe w dziale stypendiów w terminie:

 

1) do 20 października – danego roku akademickiego,

2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych przyznawana jest na podstawie osiągnięć zdobytych na następujących poziomach:

a) I poziom - regularne uczestnictwo w treningach sekcji sportowych, rozgrywkach międzyuczelnianych i reprezentowanie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych,

b) II poziom - warunki określone w punkcie a oraz dodatkowo posiadanie licencji zawodniczej potwierdzonej przez Polski Związek Sportowy i posiadanie statusu zawodnika kontraktowego,

c) III poziom - warunki określone w punktach a i b oraz dodatkowo spełnianie jednego z niżej wymienionych warunków:

 • zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostwach Polski,
 • posiadanie statusu zawodnika podstawowego składu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach I i II ligi państwowej,
 • posiadanie I klasy sportowej.

 

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe

Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
 • twórczy udział w pracach badawczych,
 • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych

 

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe jest złożenie wniosku, załącznika 3B wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe w dziale stypendiów w terminie:

    1) do 20 października – danego roku akademickiego,

    2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

 

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne

Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • jedynie osiągnięcia indywidualne,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

 

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne przyznawana jest na podstawie osiągnięć uzyskanych na następujących poziomach:

I poziom:  zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim (lokalnym), udział dzieła w wystawie , warsztacie, konkursie

II poziom: zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim.

III poziom: zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym.

 

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne jest złożenie wniosku, załącznika 3B wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe w dziale stypendiów w terminie:

    1) do 20 października – danego roku akademickiego,

    2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

 

end faq

Odwiedza nas 98 gości oraz 1 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!