Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

 

1. Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ może się odbyć do uczelni zagranicznej posiadającej „European Charter for Higher Education”, z którą Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie podpisała umowę międzyinstytucjonalną w ramach programu Erasmus+. Ponadto uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (28 państw członkowskich, Turcja, Islandia, Lichtenstein, Norwegia). Student zaś musi być obywatelem kraju uprawnionego do uczestnictwa w Programie Erasmus+ lub posiadać oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

2. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci pierwszego stopnia studiów w WSIiZ, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz w pełni zaliczyli semestr poprzedzający wyjazd i nie posiadają długu punktów ECTS.

3. W momencie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie od zajęć.

4.Kandydat musi posiadać średnią ocen z całości studiów min. 4.0 i dobrą znajomość języka obcego. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może dopuścić do wyjazdu studenta, którego średnia ocen jest niższa niż 4.0.

5. Kandydat powinien złożyć w biurze współpracy międzynarodowej:

  • formularz zgłoszeniowy pobrany ze strony internetowej
  • zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen za dotychczasowy okres kształcenia
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (certyfikat, zaświadczenie od nauczyciela, zaświadczenie ze szkoły językowej). Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego znajomość języka angielskiego w biurze współpracy międzynarodowej Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Terminy aplikowania ustala koordynator współpracy międzynarodowej i ogłasza je na stronie internetowej oraz w gablotach uczelni.

 

6. Student ma możliwość wielokrotnego udziału w programie Erasmus+ z uwzględnieniem, iż maksymalna długość pobytu na stypendium wynosi łącznie 12 miesięcy dla każdego cyklu kształcenia (max 12 miesięcy podczas studiów I stopnia, max 12 miesięcy podczas studiów II stopnia oraz max 12 miesięcy podczas studiów III stopnia). Do długości pobytu wlicza się wcześniejszy udział w programie LLP-Erasmus. Uczestnik projektu nie może w tym samym czasie uczestniczyć w kilku programach finansowanych ze środków UE oraz nie może mieć zaległych zobowiązań związanych z innymi Programami. Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy studentów spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą mieli kandydaci wyjeżdżający po raz pierwszy

7. Minimalny okres pobytu na uczelni zagranicznej wynosi 3 miesiące.

8. Długość pobytu studenta w uczelni partnerskiej oraz stypendium rozliczane są z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc to 30 dni.

9. Studenci przebywający na stypendium w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu w uczelni zagranicznej na semestr letni. Zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie gwarantuje otrzymania stypendium na nadprogramowy okres studiowania. Przedłużenie nie może wykraczać poza 30 września danego roku akademickiego. Dopuszcza się wyjazdy na studia za granicę i przedłużenia pobytu z grantem zerowym.W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć:

  • zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę dzienną zakończenia pobytu w drugim semestrze,
  • Learning Agreement na drugi semestr.

 

10. Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych na wyjazd zależy od wysokości dofinansowania przyznanego uczelni przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

11. Wszystkie zmiany wprowadzane do Porozumienia o programie studiów (Learning Agreement) wymagają potwierdzenia na piśmie i akceptacji uczelni zagranicznej, uczelni macierzystej i studenta. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu studenta do uczelni zagranicznej.Student jest zobowiązany do sprawdzenia wymaganych dokumentów i obowiązujących terminów w uczelni partnerskiej.

12. Student zobowiązany jest do przystąpienia do testu on-line przed wyjazdem i po powrocie z wymiany. W przypadku studentów zakwalifikowanych na wyjazd (wynik nie wpływa na decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd). Test ma na celu weryfikację przyrostu kompetencji językowych beneficjenta Programu. Wynik niezadowalający z testu daje możliwość dodatkowego dokształcenia przed wyjazdem. Wypełnienie testu po powrocie jest jednym z warunków wypłaty ostatniej raty stypendium. Test będzie dostępny na stronie wskazanej przez WSIiZ.

13. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa studenta w Programie Erasmus+ jest akceptacja jego kandydatury przez uczelnię partnerską, na podstawie dokumentów przesłanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej oraz podpisanie umowy finansowej. 
W przypadku odrzucenia aplikacji przez uczelnię partnerską, studentowi przysługuje prawo do złożenia aplikacji na inną uczelnię, w ramach wolnych miejsc na danym wydziale i kierunku studiów, z zachowaniem terminów składania aplikacji na uczelni partnerskiej.

14. Stypendium w ramach programu Erasmus+ otrzymane przez studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. Stypendium otrzymywane przez studenta jest zazwyczaj niższe, niż koszty utrzymania w kraju docelowym. W związku z powyższym student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z nim związanych. 15. Uczestnik Programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni partnerskiej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni.

16. Student zobowiązuje się do uzyskania przed wyjazdem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz ubezpieczenia (OC, NNW) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. 

17. Student przed wyjazdem na stypendium zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z uczelnią. Niepodpisanie umowy w uzgodnionym z terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego prawa do stypendium w danym roku akademickim.

18. W okresie pobierania stypendium Erasmus+ student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

19. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalnych, za wyniki w nauce itd.), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe.

20. Studentom uprawnionym do otrzymywania stypendium socjalnego w uczelni macierzystej przysługuje dodatkowe dofinansowanie w wysokości 200 euro na każdy miesiąc pobytu za granicą. Warunkiem otrzymywania dodatkowych środków jest dostarczenie do Biura Współpracy Międzynarodowej zaświadczenia o otrzymywanym stypendium.

W/w zaświadczenie należy złożyć wraz z formularzem zgłoszeniowym na wyjazd!

21. Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze strony Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Przyznana kwota dofinansowania będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych.

22. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu na stypendium student zobowiązany jest do dostarczenia do koordynatora współpracy międzynarodowej:

  • Confirmation of Stay - zaświadczenia potwierdzającego długość pobytu w uczelni partnerskiej;
  • Transcript of Records - wykazu zaliczeń, który stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.
  • wypełnienia Ankiety Stypendysty Erasmusa (link do ankiety przesyłany automatycznie na adres e-mail podany przez beneficjenta w formularzu zgłoszeniowym)
  • wypełnienia testu językowego on-line
  • przesłania do koordynatora współpracy międzynarodowej krótkiej relacji z pobytu (najlepiej ze zdjęciami)

 

23.  Okres studiów za granicą zostanie zaliczony pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów ECTS uzgodnionej w Learning Agreement. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów, student otrzymuje rejestrację warunkową lub powtarza semestr wyjazdowy w uczelni macierzystej. Decyzję w sprawie uznania okresu studiów za granicą, a także wyznaczenia przedmiotów zastępczych nie zaliczonych za granicą podejmuje dziekan właściwego wydziału.

24. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w Learning Agreement warunków, dziekan właściwego wydziału po konsultacji z uczelnianym koordynatorem współpracy międzynarodowej podejmuje decyzję o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!