Informacje o nas

Informacje o nas

Rodzaje Stypendiów

W roku akademickim 2018/2019 student może ubiegać się w Uczelni o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie : 

 • STYPENDIUM SOCJALNE– jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 900,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 • STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu zamieszkania w akademiku lub innym obiekcie – jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie. Stypendium może otrzymać osoba, która posiada umowę najmu lokalu na terenie Warszawy lub w jego okolicach, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi: co najmniej 150 km lub jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, przy pomocy wszystkich możliwych połączeń, przekracza 2h,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów za:
 • wysoką średnią - Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
 • wysokie wyniki sportowe - Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach
 • osiągnięcia naukowe- Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
 • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
 • twórczy udział w pracach badawczych,
 • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych

 

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

 • osiągnięcia artystyczne - Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
 • jedynie osiągnięcia indywidualne,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.
 • ZAPOMOGA –  Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.  Przez zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.

 

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą się również ubiegać o:

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendia  ministra tylko na jednym, według własnego wyboru.

Student otrzymuje stypendia, w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy.

Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem wraz z załącznikami  o przyznanie wybranego stypendium i/lub wnioskiem o zapomogę oraz z kompletem dokumentacji. Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa  na konto uczelni.

Do Pobrania:

Stypendium Specjalne Dla Osób Niepełnosprawnych

Zasady i tryb przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁENOSPRAWNYCH

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 2) składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 20 marca.

Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu stypendium specjalnego dla osób nie-pełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w drodze zarządzenia.

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Fun-duszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

WAŻNE! W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

Wniosek stypendialny

WNIOSKI STYPENDIALNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

end faq

Stypendium Socjalne/ Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości

STYPENDIUM SOCJALNE

Zasady i tryb przyznawania stypendium socjalnego

W roku akademickim 2018/2019 student może otrzymać następujące świadczenia z Funduszu Pomocy Materialnej:

STYPENDIUM SOCJALNE:

 • jest przyznawane studentowi na okres dwóch semestrów (9 mc.), z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy,
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 900zł netto/osobę w gospodarstwie domowym;
 • Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa na konto uczelni.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta wraz z załącznikami. Wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 marca.

W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa studenta
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami

Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem o przyznanie wybranego stypendium i/ lub wnioskiem o zapomogę wraz z kompletem dokumentów.

WAŻNE! Dokumenty powinny być uporządkowane dla każdego członka rodziny w osobnej koszulce foliowej.

Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 • Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

 

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2017 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet jeśli dochód wynosił 0 zł.

 

 • Oświadczenie Załącznik nr 1A, w szystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) ,

 

 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.

Dotyczy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody.

Wyżej wymienione zaświadczenie nie dotyczy osób, których jedynym źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego.

 • Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie o dochodach pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

 • Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – Załącznik nr 1A

DODATKOWO, w zależności od rodzaju dochodu:

 • Dochody z gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2017,
 • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 • Świadczenia alimentacyjne
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny albo kopia odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub przed mediatorem,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (Załącznik 1A),
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • decyzja właściwego organu lub oświadczenie o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych, z określeniem ich wysokości za rok 2017,
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz dokumenty potwierdzające ten fakt,
 • dokument z właściwego urzędu w sprawie zobowiązań alimentacyjnych dłużnika przebywającego za granicą.

 

Ponadto, w przypadku utraty/uzyskania dochodu student jest zobowiązany przedłożyć:

Utrata dochodu

Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2017 nie jest już osiągany w chwili obecnej ,należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy cywilno-prawnej decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu).

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł. Nie dotyczy to jednak dochodu uzyskanego na podstawie umowy o dzieło. Dochód uzyskany na podstawie zatrudnienia o umowę o dzieło należy zawsze uwzględnić i podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od długości zatrudnienia.

Uzyskanie dochodu

- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 -  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2018 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 

Przykład:

Matka studenta rozpoczęła pracę w marcu 2018r. i nadal pracuje.

W pole: „miesięczny dochód uzyskany w 2018 roku ” należy wpisać wysokość wynagrodzenia netto za kwiecień 2018r. Jeżeli zaś matka studenta pracowałby w okresie marzec – maj 2018r. dochodu tego nie uwzględnia się we wniosku o stypendium.

Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną:

 • zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu (zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania) lub oświadczenie o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny,
 • zaświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami, wydane przez właściwy organ,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta,
 • zaświadczenia ze szkół średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek małoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenie z Policji o zaginięciu członka rodziny. Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania ich do szkoły należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • Kartę Polaka;
 • w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przez studenta, który zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym obiekcie niż dom studencki, należy przedłożyć umowę najmu lokalu oraz zaświadczenie o zameldowaniu stałym.

 

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w roku podatkowym 2017 (udokumentować zaświadczeniem z urzędu skarbowego);
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym ;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 945,70 zł netto;
 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa (bez względu na wiek studenta).

Do pobrania:

Wskazówki dla stypendystów

w roku akademickim 2018/2019

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta oblicza się

w następującej kolejności:

 • należy obliczyć miesięczny dochód każdego członka rodziny,
 • zsumować dochody miesięczne wszystkich członków gospodarstwa domowego studenta (jest to miesięczna kwota dochodu wszystkich członków rodziny studenta),
 • następnie podzielić na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (liczba powinna również uwzględniać samego wnioskodawcę).

WAŻNE! Kwota końcowa, czyli miesięcznych dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta, nie powinna wynosić więcej niż 900,00 zł.

 1. Miesięczny dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Dział I)

JAK OBLICZYĆ SAMODZIELNIE DOCHÓD RODZINY ?

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Stąd też należy wykonać następujące działanie:

Od kwoty dochodu z zaświadczenie Urzędu Skarbowego należy odjąć:

 • kwotę składki społecznej z zaświadczenia z US
 • kwotę podatku należnego z zaświadczenie z US
 • kwotę składki zdrowotnej z zaświadczenia z ZUS-u lub w wyjątkowych sytuacjach od pracodawcy

 = roczny dochód netto

Aby obliczyć miesięczny dochód netto członka rodziny należy roczny dochód netto podzielić na liczbę miesięcy, przez które osiągany był dochód w 2017 r. (czas trwania umowy, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, okres na jaki przyznany został zasiłek).

WAŻNE! W przypadku osiągania dochodu na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło lub z wynajmu lokalu mieszkalnego lub usługowego roczny dochód po odliczeniu należy zawsze podzielić na liczbę 12 miesięcy.

 

WAŻNE! Jeżeli dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z US pochodzi z różnych źródeł:

 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest taki sam, a stosunek pracy nie wygasł – miesięczny dochód członka rodziny można zsumować i podzielić przed odpowiednią liczbę miesięcy,
 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest inny, bądź stosunek pracy wygasł – miesięczny dochód członka rodziny należy policzyć oddzielnie dla każdego członka rodzinny, a dopiero w ostatniej kolejności zsumować pojedyncze wyniki

Miesięczny dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział II)

WAŻNE! Dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ale nie osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zawsze podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od rzeczywistego okresu uzyskiwania dochodu.

Ważne! Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2017 nie jest już osiągany w chwili obecnej należy udokumentować np. dostarczając zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł.

Miesięczny dochód członka rodziny nie podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział III)

WAŻNE! Kwota rocznego dochodu członka rodziny nie podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być zawsze podzielona przez 12 miesięcy, w celu uzyskania kwoty dochodu miesięcznego

WAŻNE! W celu obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego należy liczbę hektarów przeliczeniowych widniejącą na zaświadczeniu z gminy pomnożyć przez przeciętny dochód pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego ogłoszony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WAŻNE! W sytuacji zasądzenia alimentów na członka rodziny, ale ich nieotrzymywania należy przedstawić zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w roku 2017. Brak tego zaświadczenia skutkuje koniecznością wliczenia kwoty zasądzonych alimentów do uzyskiwanego dochodu w gospodarstwie domowym.

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział IV)

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny wlicza się do dochodu uzyskanego w roku 2018 tylko, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • dochód po raz pierwszy został uzyskany po 01 stycznia 2018 r.,
 • dochód jest uzyskiwany w chwili składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
 • dochód jest uzyskiwany nie na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło.

WAŻNE! Wysokość dochodu uzyskiwanego od 01.01.2018 r. należy udokumentować na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu netto z uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

WAŻNE!  Dochód, który pojawił się po 01.01.2018 r., ale w momencie składania dokumentów już nie jest uzyskiwany nie powinien być uwzględniany we wniosku.

WAŻNE! proszę zapoznać się z przyznawaniem stypendiów przy programie 500+

WAŻNE! Lista źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, które mimo już nie występowania należy uwzględnić we wniosku:

 •  dochody z umów o dzieło,
 •  dochody z gospodarstwa rolnego,
 •  dochody z wynajmu,
 •  dochody z alimentów (tylko alimenty z 2017 r. od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym"),
 •  dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

WAŻNE! Lista źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, które mimo, że wystąpiły po 01.01.2018 r. nie należy uwzględniać we wniosku:

 • dochody z umów o dzieło,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody z alimentów,
 • dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Wysokość stypendium socjalnego może być zwiększona z tytułu zamieszkania studenta studiującego w trybie stacjonarnym w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może ubiegać się również student, który zamieszkuje z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje, jeśli odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 150 km, lub jeśli łączny czas dojazdu do Uczelni w godzinach porannych, przy pomocy wszystkich możliwych połączeń, przekracza dwie godziny.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu.

Wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 października.

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 marca.

end faq

 

Stypendium Rektora

Stypendium rektora za wysoką średnią

STYPENDIUM REKTORA ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci I roku studiów magisterskich Studenci rozpoczynający studia od semestru letniego otrzymują stypendia za wyniki w nauce od miesiąca marca.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:

 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

 

Na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,20 komisja stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski. W przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przyznaje świadczenia studentom z najwyższą średnią.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa wniosek wraz z załącznikiem 3A z obliczoną średnią arytmetyczną ocen za dany rok w terminach:

 1. do 20 października – danego roku akademickiego,
 2. do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane studentowi powtarzającemu semestr albo rok oraz przebywającemu na urlopie od zajęć.

Stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest złożenie wniosku z załącznikiem 3C wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia sportowe w dziale stypendiów w terminie:

 

1) do 20 października – danego roku akademickiego,

2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych przyznawana jest na podstawie osiągnięć zdobytych na następujących poziomach:

a) I poziom - regularne uczestnictwo w treningach sekcji sportowych, rozgrywkach międzyuczelnianych i reprezentowanie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych,

b) II poziom - warunki określone w punkcie a oraz dodatkowo posiadanie licencji zawodniczej potwierdzonej przez Polski Związek Sportowy i posiadanie statusu zawodnika kontraktowego,

c) III poziom - warunki określone w punktach a i b oraz dodatkowo spełnianie jednego z niżej wymienionych warunków:

 • zajęcie czołowego miejsca (od I do III) w Mistrzostwach Polski lub Akademickich Mistrzostwach Polski,
 • posiadanie statusu zawodnika podstawowego składu drużyny uczestniczącej w rozgrywkach I i II ligi państwowej,
 • posiadanie I klasy sportowej.

 

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe

Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
 • twórczy udział w pracach badawczych,
 • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych

 

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe jest złożenie wniosku, załącznika 3B wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe w dziale stypendiów w terminie:

    1) do 20 października – danego roku akademickiego,

    2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

 

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne

Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:

 • jedynie osiągnięcia indywidualne,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

 

Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne przyznawana jest na podstawie osiągnięć uzyskanych na następujących poziomach:

I poziom:  zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim (lokalnym), udział dzieła w wystawie , warsztacie, konkursie

II poziom: zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim.

III poziom: zajęcie czołowego miejsca (od I do III) lub uzyskanie nagrody w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu międzynarodowym.

 

Podstawą ubiegania się o uzyskanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne jest złożenie wniosku, załącznika 3B wraz z załączonymi zaświadczeniami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe w dziale stypendiów w terminie:

    1) do 20 października – danego roku akademickiego,

    2) do 20 marca – jeżeli naukę w danym roku akademickim rozpoczęło się w semestrze letnim.

 

end faq

Odwiedza nas 196 gości oraz 2 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!