Informacje o nas

Informacje o nas

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

DIETETYKA

(I stopnia)

 

STUDIA LICENCJACKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

 

 

 

ORGANIZACJA

Polacy coraz częściej interesują się żywieniem, a także układaniem swojego jadłospisu w taki sposób, aby był on jak najbardziej wartościowy i racjonalny dla organizmu. Od kilku lat notuje się także systematyczny wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia i aktywnością ruchową. Rekordy popularności biją profile na portalach społecznościowych prowadzone przez trenerów personalnych, czy też zawodników sportów sylwetkowych. Cieszy też, że nie jest to jedynie chwilowa tendencja, ale pewien pozytywny trend, który podlega ciągłemu rozwojowi i modyfikacjom.

Niestety, istnieje także druga strona tego medalu. W 2016 r. Polska znalazła się w niechlubnej pierwszej piątce najbardziej otyłych krajów w całej Europie (wyprzedziliśmy tym samym Rosję, Węgry czy Francję). Możemy tu już mówić o problemie epidemiologicznym, gdyż na otyłość choruje blisko 700 tysięcy osób. Eksperci, odwołując się do badań, podkreślają, że na otyłość I, II i III stopnia cierpi łącznie 27% społeczeństwa. Dodają, że jeśli zestawić te dane ze zdiagnozowaną nadwagą – liczba ta sięga blisko 70% Polaków. Lekarze i specjaliści zajmujący się tym zagadnieniem zaznaczają, że „otyłość to cichy zabójca”, a leczenie jej powikłań jest o wiele bardziej kosztowne niż leczenie samej choroby. Już małe dzieci borykają się z nadwagą, czy to z powodu skłonności genetycznych, czy błędów żywieniowych popełnianych przez rodziców. Co więcej, wzrost nadwagi i otyłości przekłada się na stale rosnący odsetek osób dorosłych chorych na cukrzycę, nowotwory (nie tylko przewodu pokarmowego), zespół metaboliczny czy choroby układu krążenia. Nieodpowiednia dieta nierzadko zmniejsza także naszą efektywność w pracy, zdolność skupienia się i osłabia możliwości nabycia nowych kompetencji.

Doskonałą płaszczyzną spotkania dla obu tych kwestii: z jednej strony rosnącego zainteresowania tematyką zdrowia i żywienia, a z drugiej – odpowiedzią na potrzebę realnej i pilnej walki z nadprogramowymi kilogramami w społeczeństwie (poprzez wykształcenie wykwalifikowanej kadry przyszłych dietetyków) może być nowo otwarty kierunek studiów na naszej uczelni – dietetyka (z dwiema specjalnościami: kliniczną i stosowaną), obejmujący wiedzę interdyscyplinarną, którą należy zaliczyć do obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

 

CEL KSZTAŁCENIA

Misją kształcenia na studiach I stopnia na kierunku dietetyka jest nauczanie prowadzone w ścisłej korelacji z interesariuszami, ukierunkowane na osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Odpowiadając tym samym na dynamikę zmian zachodzących w gospodarce wolnorynkowej w Polsce i Europie. Ponadto kształcenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu pozwoli na osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów kształcenia w sposób umożliwiający dysponowanie właściwą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi istotnymi w pracy dietetyka zatrudnionego w odpowiednich podmiotach.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i wymogami pracodawców.

WG. POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIETETYCZNEGO ZADANIA ZAWODOWE DIETETYKA TO:

 • planowanie, nadzorowanie i wdrażanie, opartego na podstawach naukowych, żywienia indywidualnego, zbiorowego oraz leczniczego w różnych grupach ludności;
 • profilaktyka i leczenie dietetyczne chorób dietozależnych;
 • ocena stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów oraz wydawanie stosownych opinii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób;
 • planowanie i opracowanie jadłospisów i potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązująca klasyfikacją i zasadami żywienia;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i współuczestniczenie w leczeniu otyłości i niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia i stanu odżywienia pacjentów;
 • prowadzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia m.in. wśród dzieci, młodzieży, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób w wieku podeszłym.

 

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Sylwetka absolwenta dietetyki:

 • posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw;
 • posiada wiedzę i umiejętności do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją;
 • jest przygotowany do oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznawania niedożywienia;
 • jest przygotowany do zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
 • jest przygotowany do oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
 • jest przygotowany do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP);
 • posiada wiedzę i umiejętności do oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
 • jest przygotowany do organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej;
 • jest przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji) oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny;
 • posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi;
 • posiada przygotowanie ogólne i zawodowe obowiązujące w ochronie zdrowia;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia;
 • jest świadomy konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie zawodowe, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.
 • potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami.

 

Dodatkowo, absolwent dietetyki dzięki obranej specjalności:

dietetyka kliniczna

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
 • diagnozuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazji;
 • wykonuje proste czynności oceniające organizm człowieka jako układu regulacji stabilnej;
 • interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • potrafi samodzielnie rozwiązać problem interakcji leków z pożywieniem, witaminami, składnikami mineralnymi, suplementami diety oraz używkami,
 • potrafi poprawnie prowadzić dokumentację kliniczną pacjenta;
 • potrafi wykorzystać wskaźniki antropometryczne, ogólnolekarskie i biochemiczne przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
 • potrafi organizować proces żywieniowy w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.

dietetyka stosowana

 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy z klientem, który podjął samodzielną decyzję o zmianie nawyków żywieniowych;
 • potrafi dokonać wyboru prawidłowej diety ze względu na wyznaczone – indywidualne cele klienta;
 • jest przygotowany do kontroli wyników i nadzoru pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i podległych pracowników zgodnie ze standardami jakościowymi produktów gastronomicznych;
 • potrafi organizować proces produkcyjny potraw dietetycznych i współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej;
 • potrafi prowadzić dokumentację żywieniową w zakładzie gastronomicznym;
 • potrafi kierować zespołem dietetyków lub zespołami przedstawicieli innych zawodów związanych z żywieniem;
 • potrafi prowadzić szeroką edukację żywieniową.

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line

 

Do pobrania:

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

KOSMETOLOGIA

Kosmetologia związana jest z higieną życia i odżywiania, metodami farmakologicznymi, fizykoterapeutycznymi i chirurgią plastyczną
(II stopnia)

 

STUDIA MAGISTERSKIE
TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

 

 

 Zajęcia prowadzone są w systemach:

 • stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez 2 lata
 • niestacjonarnym: piątki (od 17:00-20:00), soboty i niedziele, stąd jest to idealna forma studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 2 lata.

  

CZYM JEST KOSMETOLOGIA

Kosmetologia jest obecnie jedną z najpopularniejszych i najdynamiczniej rozwijających się dziedzin dermatologii. To również jedna z najszerszych jej dziedzin. Szczególną uwagę kosmetologia poświęca leczeniu i pielęgnacji skóry, włosów i paznokci. 

  

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem na kierunku jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetologów. Kosmetolog Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

  

KANDYDACI NA STUDIA

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku kosmetologia musi posiadać kwalifikację pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku. Studia kierowane są do absolwentów kierunków z obszaru nauk o zdrowiu, nauk medycznych, nauk o kulturze fizycznej. Na studia mogą ubiegać się również absolwenci wydziałów chemicznych, ale tylko na specjalność Technologia kosmetyków.

 

SPECJALNOŚCI

Specjalność: Technologia kosmetyków

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności technologia kosmetyków uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Ma również wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażaniem nowych produktów kosmetycznych na rynek. Zn metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Absolwent tej specjalności może podjąć pracę w firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetyków daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w laboratoriach kontroli jakości czy zarządzanie produkcją kosmetyków.

Do pobrania

Specjalność: Kosmetologia praktyczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia praktyczna uzyskuje szczegółową i pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki kosmetologicznej i branży usług kosmetycznych. Posiada umiejętności przeprowadzenia zabiegów kosmetycznych stosownie do potrzeb klienta tj. zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających, ale także leczniczych. Jest w stanie rozpoczynać stany patologiczne skóry i dobrać odpowiednią gamę zabiegów kosmetologicznych. Absolwent w ramach wybranej specjalności nabywa szerokie umiejętności praktyczne w zakresie poprawy stanu i kondycji skóry. Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze beauty, ale przede wszystkim ma wszystkie narzędzia pozwalające nana samodzielne organizowanie, urządzenie, wyposażenie i prowadzenie gabinetu kosmetycznego.

Do pobrania

Specjalność: Kosmetologia bioestetyczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności kosmetologia bioestyczna jest dodatkowo przygotowany do samodzielnego przeprowadzenia zabiegu z zakresu kosmetologii leczniczej. Efektywnie współpracuje z dermatologiem, chirurgiem oraz specjalistą z zakresu medycyny estetycznej w ramach działań mających na celu poprawę kondycji skóry zmienionej chorobowo. Absolwent dodatkowo jest przygotowany do organizacji pracy gabinetów kosmetologicznych oraz klinik SPA & Wellness.

Do pobrania

Specjalność: Podologia

Absolwent specjalności podologia uzyskuje wiedzę z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem całościowej pielęgnacji kończyn dolnych, chorób naczyniowych stóp. Absolwent uzyskuje również wiedzę dotyczącą podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej. Absolwent studium będzie swobodnie poruszał się w obszarze usług podologicznych zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Będzie mógł podjąć pracę w gabinetach kosmetologiczno-podologicznych.

Do pobrania

Specjalność: Trychologia kosmetologiczna

Absolwent kierunku kosmetologia o specjalności trychologia kosmetologiczna uzyskuje wiedzę specjalistyczną dotyczącą rozwiązywania problemów zdrowotnych ludzi w obrębie skóry głowy i włosów. Posiadane umiejętności praktyczne pozwolą na świadczenie usług mających na celu wsparcie leczenia farmakologicznego wdrożonego przez lekarza specjalistę. Zawodowe cele skupią się przede wszystkim na walce z: wypadaniem włosów, łysieniem, łuszczycą, łojotokiem, atopowym zapaleniem i swędzeniem skóry głowy. Specjalność trychologia kosmetologiczna daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnienie w samodzielnych gabinetach trychologicznych.

Do pobrania

end faq

 

Uruchomienie konkretnej specjalizacji uzależnione jest od liczby zdeklarowanych studentów.
Minimalna liczba konieczna do uruchomienia specjalizacji to 30 osób. 

 

Perspektywy i umiejętności ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kosmetologia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdobywa umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu kosmetologii. Jest przygotowany do planowania i wykonywania zabiegu kosmetycznego w zakresie kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz stosowania kosmetyku zgodnie z rozpoznanie. Potrafi odczytywać skład kosmetyku i ustalić jego zastosowania. Jest gotowy do pracy z lekarzem dermatologiem, a także do współpracy z firmami produkującymi preparaty kosmetyczne, kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych. Doskonale porusza się w środowisku branży kosmetologicznej. Absolwent uzyskuje przygotowanie do zorganizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego o pełnym zakresie świadczonych usług. Ponadto nabiera praktycznych umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia.

Absolwent kosmetologii magisterskiej jako specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody będzie mógł prowadzić profilaktyk mającą na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej. Będzie potrafił, po konsultacji z lekarzem dermatologiem, wydawać zalecenia dotyczące pielęgnacji zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

 

Absolwent kosmetologii może podejmować pracę lub prowadzić własną działalność gospodarczą obejmującą następujące pola aktywności:

 • gabinety kosmetologiczne;
 • gabinety odnowy biologicznej; 
 • firmy kosmetyczne (działy dystrybucji i sprzedaży kosmetyków oraz szkoleń i kontroli jakości);
 • laboratoria, w których przeprowadza się badanie skuteczności działania produktów kosmetycznych;
 • szkoły kosmetyczne;
 • redakcje profesjonalnych pism, podejmujących problematykę kosmetologii i kosmetyki.

 

W związku z powyższym absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

 • posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
 • planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • prawidłowego odczytywania składu kosmetyku i ustalania jego zastosowania;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
 • sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry;
 • diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
 • prowadzenia ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 • respektowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i wykonywanych zadań zawodowych;
 • nawiązywania kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej;
 • organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

 

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

 

Zapisz się już teraz - rekrutacja on-line


Pliki do pobrania:

Wizaż studia warszawa

Wizaż studia warszawa

Ukończenie studiów magisterskich na  kierunku kosmetologia o specjalności wizaż studia warszawa przygotowuje do właściwego planowania i profesjonalnego wykonania makijażu korekcyjnego, modelującego i upiększającego. Absolwenci kierunku kosmetologia o specjalności wizaż potrafią określić i scharakteryzować rodzaj owalu twarzy z możliwością wykonywania modelarzu twarzy. Z uwagi na uzyskane umiejętności osoby kończące studia o specjalności wizaż w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie potrafią wykonywać profesjonalny makijaży twarzy i ciała i udzielać specjalistycznych porady dotyczących doboru i wykonania makijażu do typu urody. Doskonale radzą sobie z wykonaniem charakteryzacji zniekształcającej i upiększającej. Absolwent studiów magisterskich o specjalizacji wizaż może zorganizować własne studio wizażu oraz prowadzić szkolenia z tego zakresu. Wisaż studia warszawa to najlepszy kierunek branżowy w stolicy!

 

Wydział Administracji

ADMINISTRACJA
(w zakresie: administracja samorządowa, administrowanie nieruchomościami)

STUDIA LICENCJACKIE

TRYB ZAJĘĆ I TRYB STUDIÓW

Zajęcia prowadzone są w systemach:

    stacjonarnym: od poniedziałku do piątku, przez okres 3 lata,
    niestacjonarnym: soboty i niedziele, stąd jest to idealna formuła studiów dla osób pracujących zawodowo, studia niestacjonarne trwają 3 lata.

CZYM JEST ADMINISTRACJA

Administracja, jako zespół organów administracyjnych i obsługujących je urzędów, powołanych do  praktycznego realizowania zadań państwa jest jedną z najważniejszych sfer życia, a przede wszystkim fundamentem sprawnie funkcjonującego państwa. Obserwując ówczesny rynek pracy łatwo dostrzec, iż cierpi on na brak wyspecjalizowanej kadry posługującej się nowoczesnymi narzędziami administrowania, które od czasu naszego członkostwa w Unii Europejskiej są zaledwie minimum jakie powinna spełniać polska administracja. Znajomość standardów administracji jest koniecznością w procesie utrwalania partnerstwa z krajami wspólnoty europejskiej, działającymi w sferze informatyzacji, w której należy swobodnie egzystować. Sprostanie tym wymaganiom oznacza rozpoczęcie szkolenia profesjonalnego personelu, który byłby w stanie budować w przyszłości elektroniczną administrację, a w tym infrastrukturę elektronicznych usług publicznych, projektować nowoczesne rozwiązania na wszystkich szczeblach, zarządzać zintegrowanym systemem obsługi umożliwiającym pełną realizację zadań administracyjnych w rozmaitych sektorach. Analiza przyszłych potrzeb, zarówno lokalnego, jak i krajowego rynku pracy, pozwala z całą pewnością stwierdzić, że zawody związane z szeroko pojętą administracją samorządową, czy też administracją w zakresie nieruchomości będą cieszyć się największym uznaniem pracodawców, co jednocześnie gwarantuje absolwentom kierunku administracja wysokopłatne zatrudnienie, w dowolnym regionie kraju, a także i zagranicą.

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem nauczania na kierunku administracja jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry zdolnej do podjęcia pracy zarówno w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Program ten ma na celu stworzenie alternatywy dla uniwersyteckiego profilu kształcenia. Dlatego też szczególny nacisk położono na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu - doskonały system praktyk studenckich. Program studiów przygotowuje studenta do pracy podejmowanej w kraju, w instytucjach unijnych oraz do współpracy z podmiotami zajmującymi się obrotem towarowym z zagranicą.

ZAKRES WYKŁADANYCH PRZEDMIOTÓW

    administracja samorządowa
    administrowanie nieruchomościami

PERSPEKTYWY I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA ADMINISTRACJI

Absolwenci kierunku administracja zyskają doskonałe narzędzie pracy jakim jest zdolność zarządzania przez rezultaty, co uczyni z nich specjalistów potrafiących efektywnie i skutecznie wdrożyć prawodawstwo europejskie i zapewnić właściwą współprace z instytucjami Wspólnoty. Absolwent administracji to osoba, która w odpowiedni sposób potrafi realizować postulat sprawności wnoszący konieczność otwartości i wydajności systemów administracji.

Absolwent kierunku administracja posiada ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o prawie i  o administracji, która umożliwia mu rozwiązywanie wybranych problemów prawnych związanych z ustrojem i funkcjonowaniem administracji w szeroko pojętym systemie organizacyjnym państwa i w perspektywie współprace z instytucjami Wspólnoty Europejskiej. Umiejętnie posługuję się podstawową wiedzą ekonomiczną, a posiadając przy tym niezbędne kompetencje wymagane w administracji państwowej, instytucjach samorządowych, w instytucjach i organizacjach krajowych, międzynarodowych, jest przygotowany do praktycznego stosowania polskich uregulowań prawnych w odniesieniu do systemu prawa Unii Europejskiej. Studia na kierunku administracja dają możliwość kształcenia na odpowiednim poziomie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym poprzez przekazywanie studentom wybranych treści merytorycznych z różnych gałęzi prawa, wyselekcjonowanych pod kątem realizacji przez niego przyszłych działań. Poznane mechanizmy tworzenia, a także przyswojona przez niego wykładnia przepisów prawnych, pozwala na dokonywanie poprawnej ich interpretacji, a przede wszystkim realnego zastosowania. Znajomość fundamentalnych zjawisk ekonomicznych, oraz procesów społeczno - gospodarczych w aspekcie systemowym i przestrzennym, zasad organizacji i zarządzania w podmiotach gospodarczych pozwala na opracowywanie samodzielnej analizy i syntezy zarządzania środkami finansowymi czy też, materialnymi. Absolwent przyswajając sobie istotne regulacje prawne mające wpływ na wykonywanie zadań przez różne organy administracyjne, a jednocześnie poznając wzajemne zależności i powiązania pomiędzy różnymi podmiotami administracji publicznej, umiejętnie staje w obronie interesów państwa, praw człowieka i obywatela. Racjonalnie gospodaruje środkami publicznymi, a ponadto posiada kwalifikacje związane ze stosowaniem prawa, techniką legislacyjną, zarządzaniem finansami publicznymi i absorpcją funduszy wspólnotowych. Absolwent ma wyrobiony nawyk korzystania z podstawowego zasobu informacji niezbędnych do należytego wykonania zadań służbowych zgodnie z zachowaniem zasad etyki pracy. Posiada umiejętność rozwiązywania problemów napotykanych w trakcie wykonywania zawodu, a także umiejętność administrowania mieniem wspólnym, planowania i zarządzania rozwojem.

Specjalność: administracja samorządowa
Absolwent specjalności administracja samorządowa jest przygotowany do pełnienia funkcji koncepcyjnych i kierownicze w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada kwalifikacje do wykonywania wszelkich działań wynikających z zawodu ekonomisty jak i z powiązań pomiędzy szeroko rozumianą administracja publiczną i gospodarka przestrzenną. Posługuje się specjalistyczną wiedzą w dziedzinach organizacji i funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej. W sposób umiejętny i wysoce efektywny korzysta z narzędzi zarządzania zasobami ludzkim w jednostkach administracyjnych i gospodarczych z wykorzystaniem doskonałej orientacji w zagadnieniach: ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, prawa budżetowego jednostek samorządu terytorialnego, postępowania egzekucyjnego, strategii rozwoju lokalnego, podatków i opłat lokalnych, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami, gospodarowania mieniem samorządu terytorialnego, stanowienia prawa miejscowego. Praktyczne umiejętności absolwenta nabyte w trakcie studiów pozwalają  mu organizować księgowość jednostek budżetowych, sporządzać bilans z wykonania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, rozstrzygać spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych, opracowywać strategie dotyczące społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i regionu, korzystać z funduszy unijnych sprzyjających wsparciu i rozwojowi regionu. Absolwent specjalności: administracja samorządowa ma przed sobą ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego, w które wpisują się:

    Urzędy miast i gmin,
    Starostwa powiatowe,
    Urzędy marszałkowskie,
    Urzędy wojewódzkie,
    Samorządowe jednostki budżetowe,
    Urzędy pracy,
    Kuratoria oświaty,
    Państwowa Inspekcja Pracy,
    Zakłady Ubezpieczeń,
    Działy administracyjne podmiotów gospodarczych.

Specjalność: administrowanie nieruchomościami
Absolwent w/w specjalności  posiadający wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym w zakresie szeroko rozumianego administrowania nieruchomościami jest postrzegany jako doskonale przygotowany do pracy w organach administracji publicznej - w tym w biurach planowania przestrzennego, administracji samorządowej każdego szczebla, prywatnych firmach projektowych oraz na rynku wolnych zawodów. Szczegółowy profil kształcenia daje absolwentowi szczególne kompetencje o wielodyscyplinowym charakterze z zakresu tworzenia otoczenia sprzyjającego kreatywności ludzi i przedsiębiorstw.

Będąc „praktykiem gospodarczym” posiadającym szeroką i aktualną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości, potrafi korzystać z  najnowszych uregulowań prawnych, odpowiadać na potrzeby uczestników rynku nieruchomości i dążyć do ich urzeczywistniania przez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji. Jako specjalista w dziedzinie administrowania nieruchomościami posiada zdolność praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt na rynku nieruchomości, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Solidne fundamenty wiedzy pozwalają mu na dokonywanie czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej wybranej nieruchomości, swobodnych oględzin nieruchomości oraz jej otoczenia, określenie stanu technicznego, a także na wprowadzanie odpowiednich zmian w celu poprawy efektywności gospodarowania. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia w wielu jednostkach m.in.:

    Organy administracji państwowej i samorządowej,
    Zakłady ubezpieczeń,
    Biura projektowe,
    Agencje nieruchomości,
    Przedsiębiorstwa budowlane,
    Firmy deweloperskie,
    Przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze infrastruktury.

Program studiów na kierunku administracja pozwala na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji i zarządzania publicznego średniego szczebla dla: administracji rządowej i samorządowej; pozarządowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego współpracujących z administracją publiczną; przedsiębiorstw (państwowych i prywatnych), dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym, stanowiącym ważny element środowiska zewnętrznego; firm doradczych pracujących na rzecz administracji rządowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych, a w szczególności Unii Europejskiej. Realizowane programy nauczania przygotują absolwenta także do profesjonalnego podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent Administracji będzie posiadał umiejętność posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym, umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu, także nabywa sprawności w posługiwaniu się technikami oraz podstawowymi i specjalistycznymi programami komputerowymi, w tym zwłaszcza w umiejętności zbierania i przetwarzania danych.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich w dowolnej wybranej uczelni.

Rekrutacja on-line

Subcategories

Odwiedza nas 437 gości oraz 0 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!