Informacje o nas

Informacje o nas

Wykaz uczelni partnerskich

 • Bilecik Seyh Edebali University (Turcja ) w ramach kierunku kosmetologia, informatyka, zarządzanie
 • Vilnius University International Business School w ramach kierunku zarządzanie

EPS

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą, funkcjonującą na rynku od 2003 roku, kształcącą już blisko 600 studentów na studiach licencjackich i inżynierskich.

Misją Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

Chcemy tworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

 • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
 • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
 • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
 • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
 • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury.

 

Jakość dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Jest to istotny fragment działalności uczelni, a jego realizowanie wymaga podpisania umów bilateralnych z partnerami zagranicznymi. Mając ten fakt na uwadze uczelnia dąży do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej poprzez otwarcie nowych kierunków studiów oraz dołączenie do programu studiów zajęć prowadzonych w języku angielskim.

Strategia Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie skupia się wokół umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, między innymi poprzez korzystanie z wzorców uczelni zagranicznych. Wiąże się to z zapraszaniem zagranicznej wizytującej kadry naukowo-dydaktycznej, jak też wspieraniem mobilności studentów i własnej kadry naukowo-dydaktycznej. Wspomniany proces ten jest długofalowy, więc strategia Uczelni musi zakładać działania długotrwałe, bazujące na posiadanych i zdobywanych doświadczeniach, na bieżąco monitorowanych i dostosowywanych do bieżących warunków otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego Uczelni.

Wybór uczelni partnerskich weryfikowany jest głównie poprzez analizę kierunków studiów oraz programów kształcenia na wybranych uczelniach. Rosnące zainteresowanie studentów kierunkami medycznymi (kosmetologia) powoduje zwracanie szczególnej uwagi, przy wyborze uczelni partnerskiej, na program nauczania, jaki oferuje dana uczelnia w zakresie kierunków medycznych.

Dodatkowo w kwestii preferencyjnych regionów/ krajów konsultujemy się ze studentami, którzy zgłaszają zainteresowanie konkretnym położeniem geograficznym. Jest to aspekt znaczący, gdyż wyjazd na studia do innego kraju, powinien oferować zarówno korzyści w sferze dydaktycznej, jak i osobistych doświadczeń uczestników, które dodatkowo spełniają funkcje motywujące. Ostateczny wybór jest kompilacją wyżej wymienionych czynników, który jest na bieżąco monitorowany i oceniany. Dotychczasowy wybór uczelni partnerskich warunkowany był obowiązującymi w danym czasie trendami w nauczaniu, stąd wielość uczelni z dziedziny informatyki i zarządzania. Biuro Współpracy Międzynarodowej na bieżąco stara się analizować trendy kształtujące się w szkolnictwie wyższym oraz dostosowywać do nich swoją strategię. W kwestii wymiany międzynarodowej przekłada się to na weryfikację poszczególnych uczelni oraz monitorowanie zmian w programie ich kształcenia.

Dodatkowo Uczelnia pracuje nad organizacją gościnnych wykładów nauczycieli akademickich z uczelni partnerskich. Tematyka wykładów będzie skupiać się na wymianie doświadczeń, a także na poznaniu specyfiki nauczania w innych krajach europejskich.

W kontekście rozwoju współpracy międzynarodowej uczelnia ma świadomość konieczności uruchomienia mechanizmów popierających działania w kierunku zwiększenia atrakcyjności studiowania w WSIiZ studentów zagranicznych oraz ułatwienia wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni. Program tych działań jest ciągle modyfikowany.

O działaniach uczelni dotyczących organizacji wymian i praktyk zagranicznych studenci mogą dowiedzieć się podczas seminarium organizowanego w WSIiZ jak również z gabloty i strony internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania.

Odnosząc się do polityki Unii Europejskiej dotyczącej walki ze wszelkiego rodzaju uprzedzeniami w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania tworzone są integracyjne grupy, do których przydzielani są studenci bez względu na narodowość, rasę, poglądy, płeć czy stan zdrowia.

W celu zapewnienia wysokiej jakości procesów wymiany międzynarodowej Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania wprowadziła działania zmierzające do usprawnienia procedur z nią związanych. Na wszystkich kierunkach studiów wprowadzony został Europejski System Transferu Punktów - ECTS. Wybór uczelni partnerskiej odbywa się na podstawie analizy programu kształcenia uczelni przyjmującej, ustalając na tej podstawie możliwość uzyskania zaliczenia okresu studiów. Przed podpisaniem bilateralnej umowy, strony ustalają liczbę wyjazdów/przyjazdów studentów i/lub pracowników uczelni oraz długość pobytu.

Studenci są rekrutowani na podstawie złożonego podania, osiągniętych wyników w nauce oraz przygotowania językowego. Dla wyselekcjonowanych kandydatów opracowywany jest program studiów przy współpracy z uczelnią partnerską. Najpóźniej na tydzień przed wyjazdem podpisywana jest umowa między uczelnią a studentem, w której zawarte są warunki zaliczenia semestru nauki oraz wysokość przyznanego stypendium.

Wysokość stypendium zależna jest od skali wyjazdów, ale zawsze w przedziałach sugerowanych przez Agencję Narodową. Planowane jest organizowanie specjalistycznych kursów językowych dla studentów wyjeżdżających oraz intensywne kursy językowe języka polskiego i angielskiego dla studentów przyjezdnych.

WSIiZ nie posiada własnego akademika, jednak uczelnia zobowiązuje się dokonać wszelkich starań, aby studentom odwiedzającym zapewnić pobyt i naukę w dobrych warunkach i w przyjaznym środowisku. Każdy student odwiedzający WSIiZ może liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony studentów naszej uczelni.

Wymiana międzynarodowa to również wymiana nauczycieli akademickich. Biorąc pod uwagę kwalifikacje kandydata, przed wyjazdem uzgadniany jest program zajęć na minimum 5 godzin wykładowych. Przyznawana stawka stypendium jest ustalana zgodnie z zaleceniami Agencji Narodowej.

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania prowadzi Biuro Karier, który przy współpracy z Biurem Współpracy Międzynarodowej zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych dla studentów WSIiZ. Wybór instytucji, w której student mógłby odbyć praktykę, analizowany jest na podstawie zakresu obowiązków ewentualnego praktykanta, który to zakres powinien być skorelowany z kierunkiem studiów. W tym celu, przed podpisaniem umowy między uczelnią a instytucją przyjmującą praktykantów, prowadzone są negocjacje prowadzące do ustalenia programu praktyk. Rekrutacja studentów na praktyki odbywa się na podstawie analizy osiągniętych wyników i przygotowania językowego oraz  kryteriów dodatkowych narzuconych przez instytucję przyjmującą, a które wyszczególnione są w umowie między stronami. Studentom przyznawane jest stypendium w wysokości zależnej od liczby zakwalifikowanych osób, ale w przedziale określonym przez Agencję Narodową. W umowie między instytucjami sugeruje się wyznaczenie osoby – opiekuna studenta, która monitorowałaby przebieg realizacji programu praktyk, w celu wystawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu potwierdzającego realizację tego programu.

Adnotacja o zrealizowaniu programu praktyk jest umieszczana w suplemencie do dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania.

Dopuszczalne jest połączenie praktyki z wyjazdem na studia do uczelni partnerskiej w ramach wymiany międzyuczelnianej.

 

Pliki do pobrania:

O programie

Lifelong Learning Programme
nowy program wspólnotowy w dziedzinie edukacji

Program wspólnotowy Socrates dobiegł końca. Na jego miejsce na lata 2007-2013 utworzono nowy program, który kontynuje idee swojego poprzednika pod nazwą „Uczenie się przez całe życie”.

 

Nadrzędnym celem programu jest poprawa jakości edukacji we wszystkich krajach europejskich poprzez :

 • rozwój współpracy międzynarodowej i mobilności w całym obszarze edukacji,
 • wzmocnienie wymiaru europejskiego edukacji,
 • poprawę znajomości języków europejskich,
 • wprowadzenie innowacji do systemów edukacyjnych.

 

Program jest adresowany do wszystkich osób związanych z edukacją:

 • uczniów, studentów, kształcących się ludzi dorosłych,
 • pracowników akademickich i nieakademickich,
 • instytucji edukacyjnych wszystkich szczeblów,
 • edukacyjnych władz wszystkich szczebli, partnerów społecznych, przedstawicieli biznesu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Program wspiera studia finansowane z UE oraz współpracę europejską przy realizacji międzynarodowych projektów, tworzeniu europejskich sieci, prowadzeniu badań i analiz porównawczych systemów edukacji oraz przy organizowaniu mobilności. Od strony praktycznej wsparcie to polega na ofercie grantów umożliwiajacych studiowanie, szkolenie, odbywanie staży i wizyt studyjnych, a także nauczanie w instytucjach edukacyjnych za granicą.

 

Struktura programu obejmuje następujące komponenty:

 • Comenius - edukacja szkolna,
 • Erasmus - szkolnictwo wyższe,
 • Gruntvig - kształcenie dorosłych,
 • Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe,
 • Program międzysektorowy - promowanie nauki języków obcych, rozwój nauczania poprzez ICT, upowszechnianie rezultatów programu i wymianę dobrych praktyk,
 • Jean Monnet - finansowanie rozwoju badań i nowych metod nauczania w dziedzinie integracji europejskiej.

Więcej informacji o poszczególnych akcjach na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu LLP oraz na stronie Komisji Europejskiej.

 

Główny nacisk w WSIiZ został położony na organizację wymian międzyuczelnianych studentów na okres od 3 miesięcy do 1 roku. Przez cały czas nawiązywane są nowe kontakty z uczelniami zagranicznymi, wszystko po to, aby studenci WSIiZ mogli wyjechać na studia do uczelni z krajów UE. Inne działania, które uczelnia może podjąć w ramach Erasmusa to:

 • wymiana nauczycieli akademickich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • wymiana pracowników nieakademickich,
 • wprowadzenie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS),
 • opracowanie nowych programów nauczania przy wspólnym udziale partnerskich uczelni z krajów europejskich w ramach projektów wielostronnych,
 • organizacja kursów intensywnych,
 • udział w sieciach tematycznych Erasmusa,
 • organizacja wyjazdów na praktyki.

Kontakt do Koordynatora - Erasmus

Erasmus

Agnieszka Kicior
Koordynator współpracy międzynarodowej
tel.: 58 769 08 00
e-mail: erasmus@wsiiz.pl

 

 

Odwiedza nas 433 gości oraz 0 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!