Informacje o nas

Informacje o nas

Stypendia socjalne warszawa

Stypendia socjalne warszawa

 

W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie działa aktywnie na rzecz poprawy sytuacji bytowej naszych studentów - Dział stypendiów. Każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma równe prawo do ubiegania się o stypendium socjalne, bez względu na wybrany kierunek i tryb kształcenia.

Na początku każdego roku akademickiego studenci mają możliwość ubiegania się o następujące rodzaje stypendiów:

  • Stypendium socjalne – dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, gdzie ostateczna decyzja Komisji stypendialnej uzależniona jest od wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium;
  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a jednocześnie kontynuujących naukę na studiach stacjonarnych;
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych – dla osób, których stopień niepełnosprawności został sklasyfikowane wg Światowej Organizacji Zdrowia;
  • Stypendium Rektora za wysoką średnią, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia naukowe.

 

Więcej o Stypendiach

Technologia kosmetyków studia warszawa

Technologia kosmetyków studia warszawa

Studenci podejmujący kształcenie na kierunku kosmetologia o specjalności Technologia kosmetyków studia warszawa uzyskują wiedzę specjalistyczną dotyczącą technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, właściwego przetwarzania surowców w przemyśle kosmetycznym, a dalej produkcji szerokiej gamy kosmetyków. Absolwenci studiów o specjalności technologia kosmetyków posiadać będą ugruntowaną wiedzę dotyczącą wymagań jakościowych i regulacji prawnych stosowanych w procesie wdrażania nowych produktów kosmetycznych na rynek. Znają metody analizy i kontroli jakości kosmetyków. Ukończenie studiów o specjalności technologia kosmetyków umożliwia podjęcie pracy w firmach zajmujących się produkujących kosmetyków, a także w firmach przygotowujących receptury kosmetyczne. Specjalność technologia kosmetyków studia warszawa daje absolwentowi odpowiednią wiedzę do podjęcia zatrudnieniaw laboratoriach kontroli jakości czy zarządzania produkcją kosmetyków.

 

Studia podyplomowe warszawa

Studia podyplomowe warszawa

 

Studia podyplomowe warszawa są dedykowane przede wszystkim absolwentom co najmniej studiów I stopnia. Każda osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra może skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Inżynierii i ZdrowiaInżynierii i Zdrowia w Warszawie są prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej. W ramach pierwszego z wydziałów uruchomione zostały studia podyplomowe na kierunkach: Podologia, Kosmetologia praktyczna, Technologia kosmetyków, Kosmeceutyki i środki apteczne, Dietetyka i planowanie żywienia, Zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Studia podyplomowe na drugim z wydziałów ograniczają się do dwóch prestiżowych i niepowtarzalnych kierunków, a mianowicie Doradztwa na rynku nieruchomości oraz Property Management.

Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swoich umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej z pewnością odnajdą w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie interesujące je studia podyplomowe.

Urbanistyka Studia Warszawa

 

 

Urbanistyka Studia Warszawa

Przejdź do prezentacji

  

 

 

Przedstawiciele Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie kierując się potrzebami obecnego rynku pracy zdecydowali się na wprowadzenie nowych specjalizacji na jednym z kierunków inżynierskich – Gospodarce przestrzennej. Wybrane spośród wielu specjalizacje były efektem analizy sytuacji absolwentów uczelni wyższych o profilu technicznym na terenie województwa mazowieckiego.

Jedna ze specjalizacji ściśle związana z urbanistyką pozwali studentom na nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania urbanistycznego. Absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna o specjalizacji Projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne będą zdolni do zaplanowania nowej i zrewitalizowania już istniejącej struktury przestrzenno - ekonomicznej miast, gmin i regionów. Umiejętności nabyte w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia z zakresu przygotowania projektów planistycznych oraz znajomość procedur administracyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy inżyniera - urbanisty pozwoli na samodzielne nadzorowanie bieżących opracowań.

 

 

Odwiedza nas 185 gości oraz 2 studentów.

Samorząd studentów

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w WarszawieSamorząd Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy i promocji aktywnego życia studenckiego!

Jeżeli cenisz sobie kontakt z ciekawymi ludźmi to nie czekaj i już dziś dołącz do ambitnych i kreatywnych! Poznaj Nas!