Władze uczelni i kadra zarządzająca

Władze uczelni

Rektor

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Rektor 
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Florian Wierzbicki

krzysztof.wierzbicki@wsiiz.pl

Ukończył w 1957 r studia na Wydziale Melioracji Wodnych w Wyższej Szkole Rolniczej (WSR) we Wrocławiu, a następnie podjął prace przy różnego rodzaju projektach i badaniach m. in. w Instytucie Melioracji Użytków Zielonych oraz Zakładzie Budownictwa Wodno – Melioracyjnego i Lądowego (WSR) we Wrocławiu.

Od lutego 1960 r rozpoczyna prace w nowo powstałym Zakładzie Maszyn Melioracyjnych przy Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (obecnie Instytut Technologiczno - Przyrodniczy ITP) w Warszawie.

Tu kolejno pełni funkcje asystenta, starszego asystenta (1961) adiunkta i kierownika pracowni nawodnień (1964), docenta (1986) a od 1.11.1990 r.  do 1.01.2006 r. z-cy Dyrektora ds. naukowych ITP. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1973 r, doktora habilitowanego nauk technicznych 1986 r, a tytuł profesora w 1999 r.

Czytaj więcej...

Kanclerz

Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Kanclerz 
dr hab. Marcin Jarosław Geryk, prof. WSIiZ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, nadany przez Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w dniu 22.10.2012 r. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (1995), od 2006 r. doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Od początku związany z rynkiem edukacyjnym w Polsce.

Już w 1988 r. założyciel organizacji oświatowej Rotex Sp. z o.o. – organizatora kursów i szkoleń, w latach 1995-1999 utworzył ponad 20 szkół policealnych. Zwieńczeniem tego procesu było otworzenie dwóch niepublicznych szkół wyższych, Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (1999) oraz Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie (2003). W obu uczelniach pełni funkcje Kanclerza. Oprócz zarządzania uczelniami zajmuje się także działalnością naukową. Także tu szkolnictwo wyższe zdominowało jego zainteresowania, począwszy od rozprawy doktorskiej „Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania rozwoju uczelni niepublicznych jako sektora rynku usług edukacyjnych w Polsce” (wydanej później jako monografia „Rynek uczelni niepublicznych w Polsce”). Odpowiadając na światowy trend biznesu społecznie zaangażowanego, wiele artykułów i rozpraw poświęcił tematyce społecznej odpowiedzialności uczelni.

Czytaj więcej...

Dziekan

Dziekan
Wydziału Inżynierii
dr n. chem. Sebastian Grzyb
sgrzyb@wsiiz.pl

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Medycznego Studium Zawodowego im. prof. Stanisława Liebharta w Lublinie. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał pracując w Instytucie Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Tematykę pracy doktorskiej obejmowały badania nad syntezą pochodnych porfiryny, które wykazują aktywność biologiczną i są stosowane w medycynie i farmakologii jako fotouczulacze w terapii fotodynamicznej – skutecznej metodzie leczenia chorób nowotworowych.

Pracował jako specjalista w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, zajmując się badaniami nad toksycznością substancji chemicznych występujących w żywności i środowisku.

Jest biegłym sądowym w dziedzinie chemia.

Czytaj więcej...

Dziekan

Dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Agata Wolska
agata.wolska@wsiiz.pl

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

Od 25 lat związana z ochroną zdrowia jako pracownik Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zawodowo związana z działalnością w obszarze nadzoru sanitarno – epidemiologicznego. Czynnie realizuje zadania związane edukacją zdrowotną i promocją zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej...

Prodziekan

 Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie

Prodziekan ds. studenckich
Koordynator ds. praktycznego przygotowania zawodowego
dr Joanna Klonowska
joanna.klonowska@wsiiz.pl

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

Czytaj więcej...

Kadra Zarządzająca

Dyrektor Uczelni

mgr Iwona Wachol

e-mail: iwona.wachol@wsiiz.pl

Kierownik ds. organizacji studiów

mgr Małgorzata Okulanis

e-mail: malgorzata.okulanis@wsiiz.pl

O uczelni

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 studentów.