Kosmetologia

Kosmetologia

prof. dr hab. n. med. Jolanta Chwalbińska

Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1975-2001 r) oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (2001-2011 r). Główne zainteresowania naukowe: metaboliczne, hormonalne i hemodynamiczne mechanizmy kontroli adaptacji fizjologicznej do wysiłku fizycznego o różnej charakterystyce u ludzi. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy treningu sportowego i zdrowotnego. Autor lub współautor 51 oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 53 komunikatów zjazdowych i 16 prac poglądowych, monografii oraz rozdziałów w podręcznikach.

 

prof. dr hab. n. biol. Andrzej Kasprzak

Profesor zwyczajny nauk biologicznych. Długoletni pracownik naukowy i wykładowca Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN, gdzie pełni funkcję kierownika pracowni oraz University of California, San Francisco. Promotor 6 doktorów z dziedziny biochemia/biologia. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny struktury i funkcji białek, w tym w Nature, Nature Cell Biol., PNAS, Nano Letters, J. Biol. Chem. Obecne badania dotyczą oddziaływań białek motorycznych z mikrotubulami obserwowanych za pomocą mikroskopii TIRF.

 

prof. dr hab. Bogdan Sadowski

Wykładowca anatomii i fizjologii z patofizjologią. Autor prac naukowych z dziedziny neurobiologii (głównie problematyka bólu) i podręczników dla studentów medycyny, biologii i psychologii. Pracował w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Odbył długoterminowe staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech i w Belgii.

prof. dr. hab. n. med. Andrzej Wojciech Ziemba

Fizjolog, kierownik zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Zastępca Dyrektora d. s. naukowym w tym instytucie. Członek Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Redaktor Naczelny Medicina Sportiva. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych i około 20 rozdziałów w podręcznikach i książkach polskich i zagranicznych.

dr hab. inż. Jerzy Achimowicz

Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii – neurofizjologii, uchwałą Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi badania w zakresie fizjologii autonomicznego i ośrodkowego układu nerwowego w aspekcie mechanizmów sterowania funkcjami układu krążeniowo – oddechowego oraz motorycznego, jak i mechanizmów fizjologicznych determinujących osiągnięcia wysokiej sprawności psycho – fizycznej w warunkach dużego obciążenia wysiłkiem fizycznym i psychicznym. W latach 2008 – 2015 kierownik Laboratorium Psychofizjologii, Zakład Bezpieczeństwa WIML, gdzie prowadził badania w zakresie wykorzystania metod psychofizjologicznych do zdalnego monitorowania stanu czynnościowego operatorów (pilotów i astronautów) w ramach współpracy z European Space Agency ESA i National Agency of Space and Aeronautics NASA, grant w ramach programu ERASMUS – ESA i współpraca dwustronna z Psychophysiological Laboratory w NASA Ames Research Centre, SA, USA.

 

dr hab. Małgorzata Frontczak Baniewicz, prof. PAN

Biolog komórki, morfolog, kierownik Środowiskowego Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego, Polskiej Akademii Nauk. Autor i współautor ponad 60 publikacji w czasopismach międzynarodowych.

 

dr hab. Damian Gaweł

Doktor habilitowany nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna. Dorobek naukowy obejmują prace nad mechanizmami kontrolującymi stabilność genomu, patogenezą E. coli oraz onkogenezą. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z listy JRC. Odbył staże naukowe w NIEHS USA i Duke University, USA. Stypendysta Kosciuszko Foundation. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i uczelniami w kraju i za granicą. Dorobek dydaktyczny obejmuje przygotowanie i kierowanie kursami naukowymi z zakresu mikrobiologii, biologii komórki oraz biologii molekularnej.

dr hab. Dorota Gołąbek Sulejczak

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z zakresu nauk przyrodniczych, habilitacja z nauk medycznych. Specjalności: neurobiologia, nauki medyczne, biologia medyczna. Prowadzi badania z zakresu medycyny eksperymentalnej i klinicznej. Autorka publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych, recenzentka artykułów i grantów, współautorka 2 patentów. Wykładowca akademicki z długoletnim stażem. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich (zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu). Zainteresowania pozazawodowe i hobby: hodowla zwierząt egzotycznych, jubilerstwo, rzeźba w drewnie, majsterkowanie, haft, szycie, literatura – zwł. fantasy i dobre filmy.

dr hab. n. o zdr. Anna Herman

Absolwentka Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. W 2009 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Zakładzie Neuroendokrynologii Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN, a w 2015 roku pracę habilitacyjną na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła także studia podyplomowe Chemia Kosmetyczna prowadzone przez Wyższą Szkołę Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Jest autorką/współautorką 31 publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, 6 publikacji w czasopismach naukowych z listy B, 1 patentu, 2 rozdziałów w monografii polskojęzycznej, 1 rozdziału w monografii anglojęzycznej oraz 30 komunikatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W WSIiZ prowadzi wykład z Endokrynologii oraz wykład i ćwiczenia z Mikrobiologii i parazytologii.

 

dr hab. Mariusz Kluska

Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2012 roku. Autor lub współautor blisko 100 prac naukowo-badawczych. Zainteresowania naukowe: analiza biomedyczna, chemia kosmetyczna, chemia analityczna i składniki kosmetyków, ochrona środowiska, techniki separacyjne, przygotowanie próbek do analizy.

 

dr hab. n. med. Michał Wiciński

Wykładowca farmakologii klinicznej. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na molekularnych mechanizmach działania leków oraz neurofarmakologii. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym. W ramach projektów unijnych i współpracy z CMKP pełni funkcję kierownika kursów specjalizacyjnych.

 

 dr hab. Daniel Załuski

Autor licznych publikacji z zakresu leku pochodzenia roślinnego, molekularnych podstaw działania związków biologicznie czynnych. Laureat programu SKILLS-Mentoring (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), jak również uczestnik programu Erasmus+ w Natural Products Laboratory, Leiden University, w Holandii. Kierownik i wykonawca projektów naukowych, współautor zgłoszenia patentowego. Promotor i opiekun ponad 20 prac magisterskich. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach mających na celu popularyzację nauki, takich jak festiwale nauki. Prowadzi szkolenia z zakresu roślin leczniczych i kosmetycznych.

 

 

 

dr Wanda Baltaza 

Dietetyk kliniczny, wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia. Autorka licznych publikacji naukowych, doniesień konferencyjnych, kursów, a także artykułów i wystąpień dla mediów, m.in. dla gazety Moda Na Zdrowie, Fakt i programu Onet Rano #Wiem. Zawodowo pracuje z osobami chorymi, otyłymi oraz sportowcami i dziećmi.

 

dr n. biol. Anna Borecka

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie adiunkt w Samodzielnej Pracowni Epidemiologii  Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Były, wieloletni pracownik Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z zakresu biologii ogólnej, parazytologii, biologii molekularnej i innych nauk przyrodniczych. Autorka dwóch monografii z zakresu toksokarozy, 49 artykułów do zagranicznych i polskich czasopism naukowych, oraz 55 referatów i doniesień konferencyjnych. Pomysłodawczyni i współorganizatorka  7 konferencji krajowych zatytułowanych „Niebezpieczne zoonozy-toksokaroza, toksoplazmoza, echinokokoza”.  Koordynatorka i wykładowca 17 edycji Warszawskiego Festiwalu Nauki w Instytucie Parazytologii PAN. Kierownik i główny wielu projektów naukowych finansowanych przez KBN i NCN.

dr n. chem. Małgorzata Charmas

Z wykształcenia chemik analityk. W 2001 roku studiując na studiach doktoranckich na Wydziale Chemii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie została stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymując Stypendium dla Młodych Naukowców. W 2002 roku otrzymała tytuł doktora nauk chemicznych. Od 2003 roku pracuje w Filii AWF Warszawa w Białej Podlaskiej w Katedrze Nauk Przyrodniczych, w Zakładzie Fizjologii i Biochemii. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia laboratoryjne i wykłady z zakresu zagadnień podstaw biochemii oraz biochemii sportu i wysiłku fizycznego. Główne zainteresowania naukowe związane są z badaniem zmian metabolicznych i hormonalnych indukowanych wysiłkiem o charakterze umiarkowanym u osób zarówno wytrenowanych, jaki i uprawiających sport prozdrowotnie. Dr Charmas kierowała wieloma projektami badawczymi a wyniki z tych eksperymentów publikuje w czasopismach naukowych polsko- i anglojęzycznych z tzw. Listy Filadelfijskiej. Ponadto, swoje wyniki prezentuje na konferencjach naukowych w Polsce i w Europie, a w ramach programu Erasmus + odwiedza znane ośrodki naukowe.

 

dr n. o kult. fiz. Anna Czeczuk

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu (Wydział Pielęgniarstwa). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskała w 2005 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu anatomii na kierunku kosmetologia. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Prowadzi badania naukowe z zakresu oceny mineralizacji gęstości kości, stylu życia (głównie żywienia różnych grup społecznych i działań profilaktycznych z zakresu chorób cywilizacyjnych). Jest autorem 28 prac naukowych, w tym 8 na liście filadelfijskiej.


dr n. med. Barbara Goraj Szczypiorowska

Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Członek Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Rehabilitacji (komisja rewizyjna)

Doświadczenie zawodowe:

Biegła znajomość zagadnień z zakresu fizjoterapii i medycyny estetycznej. Biegła znajomość aparatury elektromedycznej w ramach medycyny fizykalnej i kosmetologii. Bogata wiedza merytoryczna w zakresie działania terapeutycznego i techniki stosowania zabiegów fizykoterapeutycznych (laseroterapia, radioterapia, elektrodzwięki, elektroterapia, termoterapia, balneologia). Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń klinicznych, kursów doszkalających dla techników, kosmetologów, fizjoterapeutów, lekarzy, studentów AWF, studentów Uniwersytetów medycznych - Wydziałów Fizjoterapii. Liczne prezentacje doniesień naukowych w ramach: spotkań naukowych, sympozjów, kongresów. Publikacje w wydawnictwach naukowych medycznych oraz publikacje na potrzeby kształcenia w zawodach medycznych.

Zainteresowania: promocja zdrowia, turystyka, literatura.

 

dr n. o kult. fiz. Mariusz Hrycyna

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Specjalność: Anatomia człowieka, Biomechanika układu ruchu człowieka, Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego, Teoria treningu. Trener: Kulturystyki, Pływania, Personalny, Instruktor: Podnoszenia ciężarów, Gimnastyki sportowej, Piłki siatkowej oraz Żeglarstwa. Wykładowca Wyższych Uczelni na kierunkach: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, dietetyka, kosmetologia. Zajmuje się również szkoleniem kadr instruktorskich oraz trenerskich z zakresu kulturystyki, nowoczesnych form treningu m.in. treningu personalnego, funkcjonalnego, pourazowego, stabilizacji głębokiej oraz stretchingu. Oprócz tych specjalizacji, dużo uwagi poświęca zagadnieniom korekcji postawy ciała i dietetyki.

 

dr Joanna Klonowska

Doktor nauk społecznych – pracę doktorską z pogranicza estetologii kosmetologiczno-medycznej oraz edukacji zdrowotnej przygotowała i obroniła w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Pedagog z wieloletnim doświadczeniem

Pedagog z wieloletnim doświadczeniem – absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku o specjalności promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, a także andragogika (2005). Ratownik medyczny – absolwentka Medycznej Szkoły Zawodowej w Płocku, gdzie wiedzę teoretyczną na kierunku Ratownictwo Medyczne uzupełniał roczny staż na oddziałach szpitalnych, w stacjach pogotowia ratunkowego oraz jednostkach ratownictwa gaśniczego Państwowej Straży Pożarnej (2004). Menager placówek opieki zdrowotnej – absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku (2001). Kosmetolog – absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi o specjalności „kosmetologia” (2000).

dr n. farm. Piotr Koziej

Doktor nauk farmaceutycznych nadany 13 września 1978 roku. Posiada ugruntowaną wiedzę toksykologiczną o surowcach zarówno chemicznych, jak i naturalnych. Zna oraz tworzy receptury, procesy produkcyjne w przemyśle kosmetycznym. Członek Mazowieckiego Klastra Peptydowego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej im. M. Mossakowskiego PAN, grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu kosmetycznego praz Stowarzyszenia European Cosmetics Responsible Person Association. Lista zgłoszeń patentowych: PL140328, PL390148, PL390147, PL376989, PL367949, PL311552, PL148342.

 

dr n. o kult. fiz. Joanna Łuczak

Doktor Kultury Fizycznej I Sportu AWF w Warszawie, AWF w Poznaniu ukończyła - na Wydziale Wychowania Fizycznego kierunku Rehabilitacja Ruchowa.Od 1998 roku rozpoczęła zainteresowania z zakresu krioterapii ogólnoustrojowej i od tego czasu do dzisiaj powstały liczne prace badawcze.Od 2003 roku pracownik CSK MSW w Warszawie. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu kriostymulacji.

 

dr Karolina Małek

Działalność popularyzatorska i naukowa: 1. Publikacje naukowe: Małek. K. (2005) Publikacja w branżowym czasopiśmie „Służba Zdrowia”, numer 13-16/2005. Artykuł pt: „Biofeedback w walce z bólem.” Małek, K., Małek Ł. (2007) „Czynniki psychologiczne w chorobach sercowo – naczyniowych – zapomniana strona kardiologii.” Terapia XV, nr 4, z.2. Index Copernicus - 3,56, KBN – 2). Batory A., Brygoła E., Małek K. (2008) Sprawozdanie z V konferencji narracyjnej „Życie człowieka w wielkich i małych narracjach” Polanica Zdrój, 27-29 września 2007 roku. Roczniki Psychologiczne XI, 1, 190-194.

 

dr n. biol. Agnieszka Michalska

Pracownik dydaktyczno-naukowy na stanowisku adiunkta w WSIiZ w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel biologii. W 2004 r. obroniła pracę doktorską z zakresu fizjologii żywienia w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Działalność naukowa dotyczy prowadzenia badań na temat czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia) z fizjologii, biologii i histologii na kierunku kosmetologia. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu.

 

dr Aleksandra Michalska

Absolwentka Kosmetologii - Collegium Medicum UMK oraz Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracuje jako wykładowca, szkoleniowiec oraz zarządza własnym gabinetem. Autorka publikacji międzynarodowych w dziedzinie zdrowia publicznego. Promotor i recenzent prac licencjackich i magisterskich na kierunku Kosmetologia. Specjalizuje się w kosmetologii leczniczej, prewencyjnej i przeciwstarzeniowej- łącząc zabiegi z promocją zdrowego stylu życia, co zapewnia spektakularne wyniki. Prowadzi również praktykę podologiczną. W pracy dydaktyczno- naukowej wykorzystuje wiedzę popartą doświadczeniem i praktyką.

 

 

dr Piotr Nowaczyk

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Stypendysta Instytutu Pasteura w Brukseli. Organizator i wykładowca szkoleń m.in. z zakresu mikrobiologii kosmetyków. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, szczególnie w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym dotyczących mikrobiologii kosmetyków, kontroli jakości i kosmetologii. Członkostwa: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Rada Programowa kwartalnika Świat Przemysłu Kosmetycznego, Polski Komitet Normalizacyjny (KT 201), Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Właściciel „dr Nowaczyk Laboratorium Badań Kosmetyków Sp. z o.o.”.

dr n. chem. Ewa Olszewska

dr nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych w zakresie chromatografii i spektrometrii mas. Prowadzi badania dotyczące związków steroidowych (opracowała warunki chromatograficzne wykorzystane do rozdzielania mieszanin diastereoizomerów i enancjomerów pochodnych steroidowych służące do analizy składu mieszanin steroli roślinnych i zwierzęcych) oraz związków krzemoorganicznych (aktywne biologicznie organiczne związki jonowe krzemu, nanomateriały). Wykładowca i nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac magisterskich. Autor i współautor czterech patentów, wielu artykułów naukowych oraz prac opublikowanych w materiałach konferencyjnych krajowych i międzynarodowych. Uczestniczyła w realizacji międzynarodowego grantu „Badania nad pozyskiwaniem nowych heterocyklicznych leków przeciwnowotworowych oraz narzędzi diagnostycznych dla ich uzyskania i praktycznego zastosowania”.

 

dr n. chem. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych. Absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplomowych PW Chemii Kosmetycznej. Autorka publikacji naukowych i komuników na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetycznego i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków, opracowuje nowe formulacje kosmetyków i pomaga we wdrażaniu ich na rynek. Szczególnie interesuje się zastosowaniem nanomateriałów w produktach kosmetycznych i farmaceutycznych, produktami z pogranicza i ich klasyfikacją jako kosmetyk, wyrób medyczny, środek spożywczy.

 

dr n. społ. Anna Pękacka-Kochanowska 

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w specjalności nauki o bezpieczeństwie. W 2007 roku ukończyłam Akademię Medyczną w Warszawie na kierunku ratownictwo medyczne i od tego czasu zawodowo spełniam się  tym zawodzie. W 2010 roku byłam uczestnikiem misji zagranicznej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie jako ratownik medyczny. Jestem absolwentką Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku fizjoterapia oraz z zamiłowania pracuję jako fizjoterapeuta. W roku 2015 ukończyłam studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2018 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie epidemiologii zdając Państwowy Egzamin Specjalistyczny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego -Państwowym Zakładzie Higieny.

 

 

dr n. ekon. Joanna Płocica

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie Towaroznawstwa, który uzyskała w 2014 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Działalność naukowa od początku koncentrowała się w zakresie układów dyspersyjnych, ich właściwości oraz metodach otrzymywania. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce właściwości oraz metod otrzymywania emulsji kosmetycznych.

 

 

dr Jacek Połosak

Absolwent Biotechnologii Międzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jest autorem wielu publikacji naukowych i doniesień zjazdowych o zasięgu międzynarodowym. Członek International Association of Gerontology and Geriatrics, Federation of European Biochemical Societies, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Naukowo zajmuje się tematyką genetycznych i epigenetycznych przyczyn starzenia człowieka i długowieczności oraz medycyną molekularną. Obok pracy naukowej jego pasją jest dzielenie się wiedzą. Wieloletni wykładowca akademicki, promotor prac dyplomowych i popularyzator nauki.

dr n. rol. Justyna Malinowska

Doktor nauk rolniczych - dyscyplina naukowa Technologia żywności i żywienie. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktorat uzyskała w Katedrze Dietetyki w 2016 roku. Ukończyła także studia podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim z zakresu chromatografii. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując przez 3 lata jako asystent naukowy w Katedrze Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa w SGGW w Warszawie oraz w wielu firmach zajmujących się produkcją i badaniami jakości żywności. Autor i współautor publikacji naukowych. Uczestnik projektów badawczo-rozwojowych i szkoleniowych.

dr n. med. Maciej Rysz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doktor nauk medycznych, obecnie od roku 2007 adiunkt w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej – ICOMS. Członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo Twarzowej – Eirofaces.

 

dr n. med. Monika Sadowska

Nauczyciel akademicki, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (pielęgniarstwo), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prawo), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarządzanie w ochronie zdrowia). W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje doświadczenia praktyczne zdobyte, z jednej strony, w ochronie zdrowia, z drugiej, w pracy w kancelarii prawnej, w której zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w wyniku błędu medycznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce bezpieczeństwa zdrowotnego, w tym ryzyku występowania i konsekwencji błędów medycznych, odpowiedzialności prawnej osób wykonujących zawód medyczny, dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i organizacji pracy w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem jej działań, zarówno dydaktycznych jak i zawodowych, jest troska o poszanowanie godności człowieka poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat przysługujących mu wolności i praw, w szczególności praw pacjenta w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

 

dr n. chem. Justyna Sadowska-Pietrzak

Technolog chemiczny. Absolwentka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Specjalistka w dziedzinie chemii kosmetycznej. Uzyskała doktorat z nauk technicznych w dziedzinie technologii chemicznej na Politechnice Poznańskiej. Część badań przeprowadziła w Akademii ABO w Turku w Finlandii na Wydziale Chemii Fizycznej. Aktywny członek grup roboczych Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii. Obecnie dyrektor ds. Badań i rozwoju produktów kosmetycznych w Ozein Biotechnology LTD. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnych. Pasjonatka nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie kosmetologii. Uwielbia sport i książki oraz zdrowy sposób odżywiania.

 

dr n. o kult. fiz. Katarzyna Sempolska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalista fitness, autorka zajęć dla kobiet w ciąży "AKTYWNE 9 miesięcy" i matek z małymi dziećmi "klub AKTYWNEJ mamy". Doświadczona trener pilates, prowadząca zajęcia na kierunku Pedagogika Baletowa. Wykładowca akademicki, promotor prac licencjackich i magisterskich.

 

dr n. med. Przemysław Sielicki

Specjalizacja z zakresu pediatrii, zdrowia publicznego, doktorat z zakresu nefrologii dziecięcej, liczne szkolenia, kursy z zakresu farmakoekonomiki, Evidence Based Medicine, zdrowia publicznego, systemów ochrony zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej oraz ich restrukturyzacji m.in. we współpracy z Uczelnią Łazarskiego. studia podyplomowe Zarządzanie podmiotami leczniczymi w dobie przekształceń własnościowych – Uniwersytet Warszawski. Prezesa, dyrektora ds. medycznych, dyrektora ds. operacyjnych w podmiotach medycznych – Uzdrowisko Konstancin – Zdrój, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Magodent Sp. z o. lekarza asystenta i nauczyciela akademickiego z dorobkiem naukowym obejmującym autorstwo i współautorstwo kilkunastu prac naukowych, aktualnie etat adiunkta w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, menedżera w przemyśle farmaceutycznym odpowiedzialnego za kontakty zewnętrzne, farmakoekonomikę oraz ocenę leków i wyrobów medycznych oraz procedur medycznych zgodnie z kryteriami Evidence Based Medicine, Audytora w zakresie organizacji, funkcjonowania, prowadzenia działalności medycznej w podmiotach leczniczych, zarządzania i efektywności funkcjonowania wraz z planem naprawczym, doradcy ds. organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego we współpracy z organizacjami pacjentów w zakresie dostępu do świadczeń medycznych, w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej.

dr n. med. Anna Skwarek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe w zakresie chirurgii ogólnej zdobywała w Oddziale Torakochirurgii Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Po uzyskaniu tytułu specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej oraz stopnia doktora nauk medycznych kontynuwała pracę w Klinice również na Oddziale Intensywnej Trerapii Chirurgicznej.

dr n. o zdr. Teresa Slosorz

Absolwentka Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) w Lublinie. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katedrze Nauk Społecznych, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe m.in. ze współpracy z międzynarodowym koncernem Beiersdorf Lechia S.A. w Poznaniu oraz realizacji na terenie kraju – wykładów i szkoleń dla pielęgniarek i położnych w ramach „Projektów Unijnych”. Autorka i recenzentka publikacji naukowych z dziedziny nauk o zdrowiu. Interesuje się historią medycyny.

dr Łukasz Stefaniak

dr nauk humanistycznych, filozof, socjolog, ekonomista. Zainteresowania badawcze skupiają się w problematyce z takich dziedzin jak: filozofia cywilizacji i kultury, socjologia kultury, etyka, demografia. Autor kilkudziesięciu artykułów z wymienionych dziedzin oraz monografii "Utopizm źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne". Prywatnie pasjonat historii i pieszych wędrówek.

 

dr Renata Wolinowska

Doktor nauk biologicznych, absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzi badania z zakresu genetyki drobnoustrojów i biotechnologii. Interesuje się szczególnie zjawiskami związanych z opornością bakterii na antybiotyki. Ponadto pasjonuje się dziką przyrodą, lubi dalekie, egzotyczne podróże.

 

dr n. med. Agata Wolska

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej o specjalności zdrowie publiczne. Absolwentka Wojskowej Akademii Medycznej na Wydziale wojskowo-lekarskim, na kierunku zdrowie publiczne.

Ukończona specjalizacja  w dziedzinie epidemiologii w Państwowym Zakładzie Higieny – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie. Ukończyła również studia na Wydziale pedagogicznym o specjalności promocja zdrowia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Pułtusku. W Wyższej Szkole Zarządzania w Nowym Sączu ukończyła studia podyplomowe w zakresie Innowacyjnych Badań Naukowych.

 

lek. med. Klaudia Dopytalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie młodszy asystent w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Interesuje się diagnostyką chorób skóry, wczesnym wykrywaniem nowotworów oraz chorobami autoimmunologicznymi. Wiedzę i umiejętności zdobywa regularnie na konferencjach i szkoleniach polskich oraz zagranicznych. Zwolenniczka holistycznego podejścia do leczenia i pielęgnacji skóry.

 

lek. med. Adrianna Liberska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych z Medycyny Estetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Dermatologii CSK MSWiA w Warszawie. Uczestniczy w licznych konferencjach i szkoleniach gdzie poszerza swoją wiedzę z zakresu diagnostyki i leczenia chorób skóry. Do jej szczególnych zainteresowań należy wczesna diagnostyka stanów przednowotworowych i nowotworów skóry.

   

lek. med. Julia Lanckorońska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej i Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Obecnie pracuje w Klinice Dermatologii CSK MSWiA. Swoje doświadczenie zawodowe z zakresu medycyny estetycznej poszerzyła ponadto podczas licznych kursów i konferencji międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologii i Wenerologii oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Wykłada na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Medycyna Estetyczna. W swojej codziennej pracy zawodowej zajmuje się wykonywaniem zabiegów dermatologicznych (elektrokoagulacja, krioterapia, laseroterapia) oraz wczesną diagnostyką stanów przednowotworowych oraz chorób nowotworowych skóry (dermatoskopia, wideodermatoskopia).

 

lek. med. Maria Pawlak

Pełni funkcję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie od stycznia 2014 r. Jednocześnie objęła stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Zdobyła specjalizację w zakresie chorób zakaźnych oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ukończyła także podyplomowe studia planowania i zarządzania w ochronie zdrowia. Pracę zawodową rozpoczęła na Oddziale Zakaźnym Szpitala Rejonowego w Kozienicach. Od 1989 r. przez 11 lat była ordynatorem tego Oddziału. Od 2000 r. do końca 2013 r. pełniła funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach.

 

lek. Patryk Poniewierza

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ukończył szkolenia podyplomowe z zakresu zarządzenia oraz komunikacji medialnej dla rzeczników prasowych szpitali. Doświadczenie zawodowe w zakresie położnictwa i ginekologii zdobywał w oddziale położniczo – ginekologicznym szpitala w Lęborku, którego jest również rzecznikiem prasowym. Lider ochrony zdrowia – kierownik medyczny jednego z dużych prywatnych Centrów Medycznych w Polsce. Autor i współautor publikacji z zakresu ginekologii onkologicznej oraz prawa medycznego. Prywatnie uprawia Taekwon-do ITF oraz zajmuje się pilotażem wycieczek po Bałkanach. 

 

lek. med. Ewa Reutt – Majkowska 

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej w 1993r.Od uzyskania specjalizacji w zakresie dermatologii i wenerologii w 1999 roku pracuje  w poradni dermatologicznej. Odbyła  szereg szkoleń w zakresie medycyny estetycznej, część zabiegów wykorzystuje w codziennej pracy. Od 2018 roku wykłada na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia.

lek. med. Przemysław Styczeń

Absolwent Akademii Medycznej w Katowicach. Prowadzi Gabinet Medycyny Estetycznej w Warszawie. Ukończył program MBA in International Business w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia) oraz Politechniki Warszawskiej (Podyplomowe Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego). Ukończył z wyróżnieniem Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracował jako menedżer w przemyśle farmaceutycznym. Autor licznych prac naukowych oraz publikacji prasowych. Prowadzi strony internetowe www.drstyczen.pl oraz www.mezoterapia.pl. Członek Rady Naukowej dwumiesięcznika Kosmetologia Estetyczna. Jest wykładowcą w Europejskim Centrum Szkoleniowym Fenice oraz na Interdyscyplinarnych Studiach Menedżerów Farmacji organizowanych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie prowadzi wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotu Medycyna estetyczna i anti-aging.

 

 

 

mgr Dorota Chałubińska

Fizjoterapeutka specjalizująca się w urazach ortopedycznych i traumatologii sportowej.
Studia ukończyła na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, odbyła półroczne stypendium na Charles University w Pradze. Laureatka I miejsca na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów. Autorka prac badawczych z dziedziny fizjoterapii.
Ukończyła liczne kursy z dziedziny fizjoterapii m.in. Terapia Manualna wg IAOM, PNF, Kinesiology Taping, kursy Artroskopii, Pinoterapia, Dry Needling oraz kursy z zakresu treningu motorycznego.
W wolnym czasie pasjonatka sportów wodnych: Sędzia Kajakarstwa, Klasyfikator Medyczny w Parakajakarstwie oraz Ratownik WOPR.

 

mgr Łukasz Czerniewski

Magister kosmetologii, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Specjalista zabiegów kosmetologii estetycznej oraz z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, pasjonat chemii kosmetycznej. Konsultant prasy urodowej oraz programów telewizyjnych. Na co dzień właściciel gabinetu kosmetologicznego, gdzie na codzień wykorzystuje swoją wiedzę w pracy z pacjentami.
Finalista pierwszej edycji konkursu Kosmetyczka Roku w roku 2013.

mgr Monika Fiedurek

Z wykształcenia kosmetolog, pedagog i coach. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale pedagogiki, na kierunku andragogika, oraz kosmetologii na AWF w Warszawie ZWWF w Białej Podlaskiej. Czeladnik wizażysta – stylista. Od 2008 roku związana z zawodem kosmetologa. Ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach oraz wydarzeniach i eventach branży beauty. Od 2012 roku wykładowca i ekspert praktycznej nauki zawodu w szkołach policealnych na kierunku Technika Usług Kosmetycznych. Specjalista zabiegów kosmetologii z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Kieruje się maksymą iż najlepsze rezultaty jesteśmy w stanie uzyskać indywidualnym podejściem do klienta, łącząc dary natury z innowacyjnością aparatury. Prowadzi konsultacje gabinetowe. Autorka tekstów oraz grafik z zakresu szeroko rozumianej kosmetologii i kosmetyki, codziennej pielęgnacji oraz kosmetyki użytkowej i pielęgnacyjnej. Aktywnie przedstawia nowości oraz prowadzi różnego rodzaju relacje kosmetologiczne na faceebooku: Monika Fiedurek – Kosmetolog oraz Instagramie: @fiedurek_kosmetolog_lifestyle Lubi dzielić się swoją wiedzą oraz pasją do kosmetologii. W życiu i pracy kieruje się mottem Coco Chanel „Prostota jest kluczem do prawdziwej elegancji.”

mgr Marta Fiłoń

Trener biznesu spa&beauty i doświadczony szkoleniowiec z zakresu sprzedaży usług i produktów salonu i spa, marketingu i motywowania pracowników. Autorka publikacji w pismach branżowych oraz materiałów szkoleniowych dla managerów i specjalistów branży beauty. Prowadzi szkolenia otwarte, jak i dedykowane dla hoteli spa, salonów beauty oraz dla firm dostarczających rozwiązania dla salonów i spa.

 

mgr Renata Godlewska

Mistrzyni Polski w Makijażu Profesjonalnym. Tytuł zdobyła, zajmując I miejsce podczas Mistrzostw Makijażu MAKE-UP IX Finał Polski pt.: „Karnawał w Rio" w 2010 roku, otrzymując jednocześnie kwalifikację do Mistrzostw Świata w Makijażu Profesjonalnym w Dusseldorfie w 2011 roku. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia Społeczna (specjalności: psychologia zachowań konsumenckich oraz reklama i PR) na SWPS oraz Podyplomowych Studiów Nowoczesnej Promocji na SGH. Dyplomowany MISTRZ w zawodzie Wizażystka/Stylistka (egzamin państwowy złożony przed Lubelską Izbą Rzemieślniczą 2014r.).

 

mgr Beata Gromek

Absolwentka niepowtarzalnego – pierwszego rocznika w znakomitym Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego oraz równie wyśmienitego i wymagającego kierunku nauczycielsko-tłumaczeniowego na wydziale Lingwistyki Stosowanej na UW. Nauczyciel dyplomowany oraz egzaminator OKE z długim stażem. Nauczam języka już ponad ćwierć wieku, a nadal sprawia mi to przyjemność. WIEM, że jeśli tylko jest chęć – można i należy przełamywać bariery – językowe i cieszyć się wspólną nauką :)

 

mgr Iwona Jakubiak

Kosmetolog, specjalista zdrowia publicznego, redaktor wielu czasopism popularnonaukowych. W latach 2001 – 2006 roku pracowała na stanowisku redaktor naczelnej miesięcznika „Beauty Forum” oraz organizowała Międzynarodowy Kongres kosmetyczny i Targi kosmetyczne. Lubi dzielić się swoją wiedzą, publikuje, szkoli, posiada osiemnastoletnie doświadczenie dydaktyczne. Jest autorką bloga www.kosmetolog24.blogspot.com oraz www.gabinetzdrowiaiurody.blogspot.com

 

mgr Grzegorz Gzyl

Magister lingwistyki ogólnej i stosowanej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki języka ogólnego, biznesowego i prawniczego, języka angielskiego dla nauk humanistycznych, nauk medycznych i ekonomii. Autor i gospodarz popularnego telewizyjnego programu edukacyjnego „English Off Course”, realizowanego we współpracy z telewizją TV EDUSAT prowadzoną przez Warszawską Wyższą Szkołę Łączności. Obecnie pracuje jako specjalista ds. rozwoju talentów biznesowych w Learning Systems Poland w Warszawie oraz Nauczyciel akademicki w Warszawskiej Szkole Lingwistyki Stosowanej.

 

 

mgr Bartosz Jasłowski 

Magister farmacji, absolwent University of Nottingham. W latach 2015-2019, jako safety assessor, zrealizował w Polsce koncepcję ocen bezpieczeństwa dla wyrobów niskiego ryzyka mikrobiologicznego wspierając rozwój ruchu rzemieślniczych wytwórców kosmetyków. W ramach swojej działalności obsługiwał ponad 60 małych firm rodzinnych od dnia ich powstania. Oprócz świadczenia usług oceny bezpieczeństwa, doradzał w obszarze GMP oraz prawa kosmetycznego UE oraz Polski. Obecnie świadczy usługi doradcze w obszarze GMP dla małych i średnich przedsiębiorstw: kosmetycznegmp.pl. 

mgr Sylwia Kister

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie studiów I stopnia. Kosmetolog, właścicielka gabinetu kosmetologicznego ze specjalizacją kosmetologia estetyczna. Specjalista w zakresie kosmetologii estetycznej i pielęgnacyjnej oraz peelingów chemicznych.

 

mgr Andrzej Lazar

Fizjoterapeuta z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalista rehabilitacji ruchowej, ze szczególnym nastawieniem na rehabilitację pourazową. Zakres jego zainteresowań obejmuje także rehabilitację sportową oraz odnowę biologiczną. Uczestnik wielu kursów dokształcających oraz sympozjów naukowych. Od wielu lat związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Fizjoterapii od początku jego istnienia. Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich. Jest współautorem wielu publikacji w liczących się pismach branżowych. Prywatnie pasjonat polskich i skandynawskich kryminałów.

mgr Bartosz Lutostański 

Bartosz Lutostański, absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie,  w latach  2005-2013 zajmował się  marketingiem korporacyjnym (m.in. Grupa TAO, Group Cassino, Orange), od 2013 r. prowadzi kancelarię prawną a także  współpracuje z gminą Marki oraz starostwem Wołomińskim, udzielając pomocy prawnej na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców. Wykładowca na uczelni EWSPiA oraz aktualnie WSIiZ

   

mgr inż. Dominik Łasisz

Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Od kilku lat wykładowca informatyki w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania, kierownik ds. informatyki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji.

 

mgr Patrycja Marciniak

Z wykształcenia kosmetolog, Project Manager oraz Trener Rozwoju Osobistego. Absolwentka Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu (studia licencjackie), Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (studia magisterskie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (studia podyplomowe). Pasjonuje się holistycznym podejściem do profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych. Uważa, że połączenie manualnych technik relaksacji z preparatami o innowacyjnym składzie chemicznym i przy zastosowaniu urządzeń high tech daje najlepsze efekty, porównywalne z inwazyjnymi zabiegami medycyny estetycznej. Wykładowca i trener z wieloletnim doświadczeniem, brała również czynny udział w komisjach egzaminacyjnych zawodowych i maturalnych. Przez wiele lat pracowała jako trener dla kosmetycznych marek włoskich, francuskich, hiszpańskich oraz niemieckich, była też Brand Managerem marki SKEYNDOR w Polsce oraz kierowała Działem Szkoleń, koordynując pracę trenerów. Współautorka podręcznika „Kosmetologia i trądzik pospolity” (wyd. Indygo 2012). Autorka publikacji w branżowym czasopiśmie „Postępy Kosmetologii” („Mikrobiologia i kosmetologia – zależności, wspólne obszary badań, perspektywy”, 2009. Autorka cyklu publikacji o ziołolecznictwie w miesięczniku „Ekonatura” („Zdrowie”, 2008-2009). Autorka licznych publikacji w czasopiśmie „Beauty Forum” (2014-2017). Prelegent podczas ogólnopolskich targów kosmetyki profesjonalnej „Beauty Forum”( w 2014 oraz w 2017 roku). Obecnie właściciel Instytucji Szkoleniowej IRBK, specjalizującej się w szkoleniach biznesowych i kosmetycznych dla kosmetologów i kosmetyczek. Ekspert rynku kosmetyki profesjonalnej o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

 

mgr Magdalena Owczarek

Dyplomowany kosmetolog - podolog. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu oraz WSZKiPZ w Warszawie studia podyplomowe na kierunku podologia. Jest współpromotorem wielu prac magisterskich i licencjackich z dziedziny podologii i kosmetologii. Od 2005 roku prowadzi wykłady w zakresie kosmetologii leczniczej i podologii kosmetycznej oraz zajęcia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej i podologii na studiach magisterskich, licencjackich oraz na kursach zawodowych. Jest szkoleniowcem firm: Yonelle i Secret Lashes. Ma w swoim dorobku publikacje w pismach branżowych tj. „Beauty Forum” oraz na blogu firmy Noble Healt. Od trzech lat jest członkiem jury konkursu Beauty Premium.

 

mgr Piotr Parjaszewski

Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Adwokat nie wykonujący zawodu wpisany na listę prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Członek Sekcji prawa medycznego i farmaceutycznego działającej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W przeszłości związany z Ministerstwem Zdrowia – Wydziałem Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe realizującego szkolenia specjalizacyjne m.in. dla lekarzy oraz lekarzy dentystów.

mgr Krystyna Powierża 

Dyplomowana starsza pielęgniarka i nauczyciel. Od 25 lat pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a  od 10 lat jest  nauczycielem w CNiB ŻAK. W 2007 roku na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku, na kierunku: pedagogika (pedagogika zdrowia) specjalność: edukacja zdrowotna i promocja zdrowia uzyskała tytuł zawodowy magistra. W 2012 roku na  Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego ukończyła studia doskonalące : Żywienie w zdrowiu i chorobie. W 2017 roku uzyskała tytuł  Pielęgniarki specjalisty  w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Jako wolontariusz prowadzi szkolenia z zakresu  pierwszej pomocy  na kursach prawo jazdy. Ma na swoim koncie wiele kursów i szkoleń z dziedziny medycyny

mgr Dorota Rożek

Absolwentka Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych: Wiedza o Kosmetykach i Suplementach Diety Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia. Od wielu lat związana z przemysłem kosmetycznym, pracuje na stanowisku specjalisty do spraw dokumentacji, oceny bezpieczeństwa oraz badań fizykochemicznych kosmetyków, Zastępca Kierownika Zakładu Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodarczej, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2015, członek grup roboczych w Polskim Związku Przemysłu Kosmetycznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej (nauczyciel, Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych).

 

mgr Julitta Siemiątkowska

Kosmetolog, fizjoterapeuta , trycholog, absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Autorka pierwszej w Polsce książki z zakresu trychologii „ Zarys trychologii kosmetycznej”. Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, pomysłodawczyni Pierwszego Sympozjum Trychologicznego. Współautorka programu na studiach podyplomowych „Trychologia kosmetologiczna” w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Autorka programów pielęgnacyjnych i diagnostycznych do skóry głowy i włosów, twórczyni autorskiego masażu trychologicznego. Właścicielka gabinetów trychologicznych Trichomed w Warszawie i Stargardzie. Od 2011 jej firma Trichomed jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce kosmeceutyków trychologicznych Vivipharma San Marino. Od wielu lat zaangażowana w rozwój trychologii i usług trychologicznych w Polsce. Stara się, aby trychologia w Polsce jako główny kierunek rozwoju przyjęła naukowe ukierunkowanie na prawidłową pielęgnację skóry głowy i włosów w gabinecie trychologicznym.

mgr Agata Skiwska

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia. Kosmetolog z zamiłowania i pasji do pielęgnacji ciała i zdrowia. Od ponad 13 lat prowadzi własną praktyką w Gabinecie Kosmetologii w Radzyminie. Swoje umiejętności podwyższa na szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą, między innymi w USA. Wieloletni wykładowca i egzaminator w studium kosmetycznym Centrum Nauki i Biznesu Żak w Wołominie. Od 2015 r. związana z WSIiZ w Warszawie.

mgr Weronika Słupek

Od 5 lat zajmuje się trychologią. Posiada wykształcenie socjologiczne, kosmetologiczne i fryzjerskie. Wiedza z tych dziedzin jest idealnym połączeniem. Pozwala zrozumieć procesy jakie wpływają na pogorszenie stanu naszej skóry głowy oraz włosów. Daje również możliwości by w jak najbardziej skuteczny sposób poradzić sobie z problemami. Współtwórca i szkoleniowiec Akademii Organics Beauty oraz autor programów szkoleniowych. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego i współorganizator Pierwszego w Polsce Sympozjum Trychologicznego. Jako ekspert w swojej dziedzinie jest konsultantem wielu artykułów, udziela porad na łamach prasy oraz w programach telewizyjnych.

mgr Larysa Sobiech

Licencjonowany kosmetolog spec. podolog oraz magister Zarządzania Zdrowiem. Podolog z pasji, szkoleniowiec Metody Arkady i Systemu UniBrace, trener umiejętności podologicznych, przedsiębiorczyni, właścicielka PODOpractica.com. Za nią już 12 lat pracy zawodowej jako podolog i manager gabinetu. Z Metodą Arkady oraz Systemem UniBrace związana od samego początku ich istnienia. Bierze czynny udział w rozpowszechnianiu właściwych praktyk związanych z obiema metodami. Z uwagi na innowacyjne rozwiązania szkoleniowe wdraża autorskie metody warsztatu podologicznego. Ambasadorka oprogramowania Versum. Autorka artykułów podologicznych portalu Moment.pl. Bliskie są jej tematy związane z social media, grafiką, produktywnością, rozwojem osobistym oraz biznesem. Uwielbia książki, tańczyć salsę i supportować duże eventy.

 

mgr Żaneta Stanisławska

Wykładowca akademicki, trener biznesu, szkoleniowiec z zakresu makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej, członek SPCP USA. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Jako prelegentka uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i pokazach. Prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i zarządzania w placówkach Beauty&SPA. Przekazuje swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w sferze kosmetologicznej, jak i biznesowej. Redaktorka naczelna pierwszego w Polsce magazynu o makijażu permanentnym „Forever”. Właścicielka i pomysłodawczyni firmy z profesjonalnymi kosmetykami Nano Medic, linii odzieżowej I am Beauty oraz sieci szkół BB College

mgr Beata Stasiewicz

Lektor języka angielskiego; absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczony praktyk nauczania języka angielskiego na poziomach: akademickim oraz ponadgimnazjalnym. Od 2007 roku związana z WSIiZ.

mgr inż. Agnieszka Stateczna Mędrek

Absolwentka Politechniki na Wydziale Chemii o specjalności Technologia Kosmetyków i Chemia Artykułów Gospodarstwa Domowego. Magister, Inżynier oraz Manager Jakości. Technolog z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu receptur kosmetyków, produktów naturalnych, produktów perfumeryjnych i produktów biobójczych. Kierowała działem badań i rozwoju oraz kontroli jakości w dużych firmach kosmetycznych. Nadzorowała proces wprowadzania produktów kosmetycznych, biobójczych na rynki europejskie. Posiada ugruntowaną wiedzę o surowcach i procesach technologicznych. Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem, kierowała kilkoma pracami zleconymi, dotyczącymi opracowania innowacyjnych receptur i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady, warsztaty i laboratoria z zakresu kosmetykologii, produktów i surowców kosmetycznych, receptury kosmetycznej, technologii kosmetyków. Od 2015 roku właścicielka firmy, której profil i działalność pokrywa się z wykształceniem - zajmuje się opracowaniem receptur, kosmetyków zarówno naturalnych wg obowiązujących standardów jak i klasycznych, dokumentacją itp, 

mgr Magdalena Szaniawska

Doktorantka Zakładu Zjawisk Międzyfazowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z wykształcenia chemik. W pracy naukowej zajmuje się fizykochemią surfaktantów i biosurfaktantów, a także badaniami procesu solublizacji związków nierozpuszczalnych w wodzie, szczególnie biologicznie aktywnych, w micelach surfaktantów. Autorka licznych wystąpień na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie związana od 2018r.

 

mgr Anna Szewczyk

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej, udział w wielu szkoleniach i kursach z dziedziny chemii kosmetycznej, fizycznej, analitycznej (chromatografia gazowa, spektrometria atomowa ICP, metody miareczkowania potencjometrycznego, kulometrycznego) oraz statystycznych opracowaniach metod badawczych (walidacja i niepewność metod, spójność pomiarowa). Wieloletnie doświadczenie jako specjalista chemik oraz kierownik ds. technicznych w laboratorium chemicznym, audytor wewnętrznego systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025. Wieloletnie doświadczenie w recepturze, znajomość surowców kosmetycznych, doświadczenie w technologii i pomiarach chemicznych.

 

mgr Marta Szwed

Specjalista odnowy biologicznej - kosmetolog oraz psycholog w zarządzaniu. Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej na kierunku Zdrowie Publiczne oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od niemal 10 lat trener kosmetyczny i masażu (poprzednio Academie Scientifique de Beaute, Phytomer, Yonelle) oraz współtwórca specjalistycznych masaży. Aby efektywnie przekazywać wiedzę ukończyła Studium trenerskie Akademii SET. Pasjonatka nowoczesnej kosmetologii leczniczej i estetycznej, masażu oraz szeroko pojętej promocji zdrowego stylu życia w ujęciu interdyscyplinarnym. Obecnie trener w Centrum Szkoleniowym Body-relax oraz właściciel własnego gabinetu kosmetycznego i masażu.

 


mgr Magdalena Wasilewska

Magister prawa Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii-Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego .Wykonuje zawód radcy prawnego. Prowadzi własną kancelarie prawną. W pracy dydaktycznej i naukowej wykorzystuje zdobyte doświadczenie zawodowe.

mgr inż. Małgorzata Wodecka

Z wykształcenia: absolwentka Technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na Politechnice Radomskiej oraz Studiów Podyplomowych - Stosowanie, wytwarzanie i ocena wyrobów kosmetycznych w WSZKiPZ w Warszawie. Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. Wieloletnie doświadczenie w technologii oraz recepturowaniu kosmetyków (kosmetyka pielęgnacyjna, zapachowa oraz kolorowa), projektowanie produktów zapachowych do wnętrz. Tworzenie dokumentacji kosmetyków (dossier), rejestracja produktów kosmetycznych - notyfikacja w CNPN. Specjalista ds. badań i jakości w laboratoriach kosmetycznych i chemicznych.

mgr Katarzyna Wójcik-Brylska

Kosmetolog, fizjoterapeuta, trener – szkoleniowiec, Interim Manager, wykładowca akademicki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Absolwent studiów magisterskich na wydziale Politologia ze specjalizacją Polityka zdrowotna w Polsce i UE w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Swoje zainteresowania naukowe rozwija w zakresie nauk społecznych przygotowując się do otwarcia przewodu doktorskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania zawodowe to przede wszystkim Komunikacja medyczna i Medycyna narracyjna.

mgr Agnieszka Żuralska

W branży kosmetycznej od ponad 20-stu lat. Przez 10 kierowała i rozwijała dział pielęgnacji ciała w warszawskim Instytucie Dermika Salon &Spa przekształconym w YONELLE Zwolińska Beauty Institute. Doświadczona masażystka, z długoletnim stażem, konsultantka, opracowuje autorskie metody masażu ciała i procedur zabiegowych oraz bada właściwości aplikacyjne i sensoryczne preparatów do pielęgnacji ciała. Ekspert wielu pism kobiecych i programów telewizyjnych w zakresie problemów pielęgnacyjnych ciała. Doświadczona specjalistka w zakresie pielęgnacji w ciąży i po porodzie. Wieloletnie doświadczenie praktyczne i wiedza teoretyczna zaowocowały powstaniem autorskiego programu szkoleniowego” Mama w Spa” skierowanego do masażystów i kosmetologów z nauką autorskiego masażu prenatalnego. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET® - kompleksowy projekt rozwojowy, który przygotowuje do pracy w zawodzie Trenera Biznesu oraz szkoleniowca. Obecnie dyrektor ds. kluczowych klientów profesjonalnych Marki Yonelle i Yonelle Medesthetic, szkoleniowiec i wykładowca .Prywatnie mama 12-letniego Maćka i entuzjastka wszelkich aktywności sportowych i ich wpływu na jakość życia.

Agata Farfan Trojanowska

Trener, stylistka, projektantka, ekspert branży Fashion & Beauty, wykładowca estetyki WSIiZ w Warszawie oraz Kostiumografii w szkole makijażu Mokotowska. Twórca kobiecej marki mody Brilliance. Kosmetolog z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym oraz doświadczeniem w zakresie prowadzenia marki. Konsultant ds. tworzenia zdrowych receptur kosmetycznych dla kilku polskich firm produkujących kosmetyki m.in. dla firmy Tenex. Autorka wykładów i warsztatów z zakresu kobiecości i wizerunku wygłoszonych podczas wielu kobiecych konferencji m.in. „Pięknie być kobietą” oraz „Kobiecość nie jedno ma imię”. Twórca wielu szkoleń dla profesjonalistów w branży Spa&Wellness, autorka artykułów eksperckich dla prasy branży kosmetyki profesjonalnej oraz lifestyle magazynu „C’est la vie” . Telewizyjny Ekspert TVP2 w programie „Pytanie na Śniadanie”a także „Stylowe spotkania Gali” oraz „Gotowe na zmiany” w Polsat Cafe.

 

Wioletta Uzarowicz

Wizażystka profesjonalnych marek kosmetycznych. Założycielka Warszawskiej Akademii Wizerunku Uzarowicz Art Visage. Autorka podręcznika dla wizażystów "Sztuka Makijażu Profesjonalnego"(2012), oraz kursu dvd "Wizaż - odnajdź naturalne piękno"(2006), oraz współautorka poradnika "W sukience do sukcesu"(2013). Ekspert programów telewizyjnych TVN , TVP2, Super Stacja.
Wizażystka i juror konkursów piękności Elite Model Look, Miss Word, Miss Polonia. Ekspert w dziedzinie wizerunku biznesowego. Współautorka projektów: "Profesjonalny sekretariat", "Wizerunek w pracy", "Kosmetyczka, wizażystka - Twój nowy zawód".
Autorka skryptów szkoleniowych i programów nauczania, opartych na autorskich technikach wykonania makijaży profesjonalnych. Autorka felietonów i artykułów z zakresu kreowania wizerunku, psychologii koloru, trendów i stylizacji publikowanych w prasie branżowej. Pasjonatka kreowania wizerunku w oparciu o analizę osobowości i psychologicznych predyspozycji człowieka. Podsumowaniem 13 lat pracy w zawodzie wizażysty było uzyskanie duplomu Mistrza Wizażu i Stylizacji, zdanego w 2014 roku w Izbie Rzemieśliczej.

O uczelni

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 studentów.