Regulamin

Regulamin

Regulamin
Rady Pracodawców
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
określa zasady funkcjonowania RP,
a w szczególności misję, cel i charakter jej działalności.

§ 1.

1.    Rada Pracodawców działa przy Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie [zwanej dalej Uczelnią].
2.    Powołani członkowie Rady Pracodawców wykonują swoje funkcje osobiście.
3.    Dopuszcza się możliwości uczestnictwa w spotkaniach Rady Pracodawców delegata wyznaczonego przez powołanego członka Rady, którego zadaniem jest prezentowanie stanowiska i opinii nieobecnego członka.
4.    Nadzór nad Radą Pracodawców pełni Komisja ds. Jakości Kształcenia.

§ 2.

1.    Misją i głównym celem Rady Pracodawców jest zaangażowanie w monitorowanie, analizę i gromadzenie informacji mających na celu podnoszenie poziomu jakości kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni.
2.    Rada Pracodawców pełni funkcje opiniodawcze i doradcze, działając tym samym w trosce  o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, którego elementarnym wyznacznikiem ma być dopasowanie programów studiów, w tym planów studiów I i II stopnia oraz programów kształcenia na studiach podyplomowych, metod dydaktycznych i infrastruktury do potrzeb i wytycznych otoczenia społeczno – gospodarczego.
3.    Rada Pracodawców swoje podstawowe funkcje realizuje przez:
a)    opiniowanie programów studiów, w tym planów studiów na studiach I i II stopnia,
b)    opiniowanie programów kształcenia na studiach podyplomowych,
c)    analizowanie wykorzystywanych metod dydaktycznych,
d)    ocenianie dostępnej dla potrzeb praktycznego przygotowania zawodowego infrastruktury dydaktycznej,
e)    ocenianie sposobów weryfikacji efektów uczenia się i efektów kształcenia oraz ich zasadności w kontekście późniejszej pracy zawodowej,
f)    opiniowanie zasadności podejmowanych tematów prac dyplomowych oraz projektów rozwojowych Uczelni,
g)    udział w pracach komisji dyplomowych,
h)    udział w pracach kół naukowych oraz klubach praktycznego przygotowania zawodowego,
i)    analizowanie dostępnych zbiorów bibliotecznych i pomocy dydaktyczno – naukowych.
4.    Rada Pracodawców przy współpracy z organami samorządu studenckiego oraz Biurem Karier WSIiZ bierze czynny udział w działaniach mających na celu aktywizację zawodową studentów i absolwentów Uczelni.

§ 3.

1.    Liczba członków Rady Pracodawców, powołanych do konkretnego kierunku studiów, powinna być dostosowana do bieżących zadań, jednak nie powinna być mniejsza niż 5, i nie większa niż 30.
2.    Członków Rady Pracodawców powołuje Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia lub osoba przez niego upoważniona.
3.    Kadencja Rady Pracodawców trwa 5 lat.
4.    W skład Rady Pracodawców wchodzą przedsiębiorcy, instytucje państwowe i prywatne o kapitale krajowym lub zagranicznym, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, związaną z kierunkami studiów znajdującymi się w ofercie edukacyjnej Uczelni.
5.    W pracach Rady Pracodawców czynny udział mogą również brać: Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia, Władze Uczelni, a także nauczyciele akademiccy legitymujący się, co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zakresie treści realizowanych na wybranym kierunku studiów.
6.    Czynny udział w pracach Rady Pracodawców biorą również przedstawiciele Samorządu Studentów.
7.    Skład i liczba członków Rady Pracodawców może ulec zmianie na wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia, bądź Władz Uczelni.
8.    Przewiduje się możliwość zaproszenia na obrady Rady Pracodawców osoby spoza jej składu, które będą pełniły rolę obserwatorów, a w razie konieczności funkcję doradczą.

§ 4.

1.    Działalnością Rady Pracodawców kieruje powołany przez Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia – Przewodniczący.
2.    Przewodniczącym Rady Pracodawców może być jedynie osoba reprezentująca zewnętrzny podmiot społeczno – gospodarczy. Wyklucza się zatem osoby pełniące już funkcje kierownicze w Uczelni.
3.    W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Pracodawców, funkcję tę przejmuje osoba wyznaczona przez niego lub Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia.

§ 5.

1.    Władze Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zobowiązane są do udostępniania zasobów Uczelni, umożliwiających realizację wszystkich działań Rady pracodawców, wyszczególnionych w § 2. pkt. 3.

§ 6.

1.     Główną formą wykonywania przez Radę Pracodawców jej funkcji są posiedzenia Rady odbywające się, co najmniej raz w ciągu roku akademickiego, a w razie potrzeby częściej w siedzibie Wyższe Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
2.     Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, wskazując porządek obrad posiedzenia.
3.     Posiedzenie Rady może być także zwołane na wniosek, co najmniej 3 członków Rady lub  Przewodniczącego Komisji ds. Jakości Kształcenia. 

§ 7.

1.    O terminie, miejscu i porządku posiedzenia, członków Rady Pracodawców powiadamia się, co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
2.    Każdy członek Rady ma prawo wnioskować o rozszerzenie porządku obrad. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad podlega rozpatrzeniu w trakcie posiedzenia.
3.    Przewodniczący Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia w terminie późniejszym.

§ 8.

1.    Rada Pracodawców zajmuje stanowisko w formie opinii i wniosków w zakresie rozpatrywanych spraw.
2.    Rada Pracodawców może zająć stanowisko, jeśli o posiedzeniu zostali powiadomieni wszyscy jej członkowie, a w posiedzeniu uczestniczy większość członków Rady.
3.    Rada podejmuje decyzje lub zajmuje stanowisko większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4.    Rada może zajmować stanowisko w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie decyzji w tym trybie wymaga stanowiska wszystkich członków Rady.
5.    Decyzje podjęte w trybie pkt. 4 wymagają przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.

§ 9.

1.    W imieniu Rady Pracodawców dokumenty podpisuje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 10.

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

O uczelni