Regulamin

Regulamin

 

§ 1.

 

 1. Rada Pracodawców działa przy Wydziale Inżynierii  (WI).
 2. Członkowie Rady Pracodawców wykonują swoje funkcje osobiście.
 3. Nadzór nad Radą Pracodawców W pełni Komisja ds. Jakości Kształcenia.

 

§ 2.

 

 1. Rada Pracodawców pełni funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz Wydziału Inżynierii, przy którym działa w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, dopasowanego do potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy.
 2. Rada realizuje swoje funkcje przez:
  1. opiniowanie programu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
  2. inspirowanie nowych metod kształcenia;
  3. bieżącą współpracę z Komisją ds. Jakości, Władzami Uczelni i przedstawicielami Samorządu Studenckiego na rzecz promocji kształcenia realizowanego na WI i kierunku;
  4. wskazywanie innych obszarów wspólnego działania.

 

§ 3.

 

 1. Liczba członków Rady Pracodawców powinna być dostosowana do bieżących zadań, jednak nie mniejsza niż 5, nie większa niż 20 ,
 2. Rada Pracodawców powoływana jest na kadencję 4 letnią.
 3. Członków Rady powołuje Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 4. W czasie kadencji skład i liczba Członków Rady może ulec zmianie:
  1. może zostać powiększona na wniosek innych Członków Rady, w  porozumieniu z Komisją ds. Jakości Kształcenia;
  2. może zostać powiększona na wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia, bądź Władz Uczelni.
  3. może ulec zmniejszeniu bądź rozwiązaniu wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia, bądź Władz Uczelni.
 5. W skład Rady Pracodawców WI wchodzą:
  1. przedstawiciele reprezentujący pracodawców, organizacje poszczególnych branż korespondujących z kierunkami prowadzącymi na WI;
   1. marki kosmetyczne;
   2. firmy farmaceutyczne;
   3. przedsiębiorstwa kosmetyczne;
   4. laboratoria zajmujące się analizą kosmetyków;
   5. jednostki kontrolujące jakość produktów kosmetycznych;
   6. jednostki badawcze;
   7. inne podmioty, których działalność zgodna jest z profilem kształcenia na WI.
  2. przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia;
  3. dziekan Wydziału;
 1. W pracach Rady mogą brać udział również wykładowcy akademiccy oraz Samorząd Studentów.

 

§ 4.

 

Rada Pracodawców WI może zapraszać do współpracy osoby spoza jej składu. Osoby zaproszone do współpracy mogą pełnić funkcję doradczą.

 

§ 5.

 

 1. Działalnością Rady kieruje Przewodniczący. W razie jego nieobecności funkcję tę przejmuje Wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczącym Rady może być jedyna osoba reprezentująca pracodawców. Wyklucza się zatem osoby spełniające już funkcję organów jednoosobowych  na uczelni.

 

§ 6.

 

Władze Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są zobowiązane do udostępnienia pomieszczenia umożliwiającego przeprowadzenie posiedzenia Rady.

 

§ 7.

 

 1. Główną formą wykonywania przez Radę Pracodawców jej funkcji są posiedzenia Rady.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku akademickim, a w razie potrzeby częściej.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący wskazując porządek obrad posiedzenia.
 4. Posiedzenie Rady może być także zwołane przez co najmniej 3 członków Rady lub na wniosek Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 5. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia.
 6. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie może być zwołane w innym miejscu.

 

§ 8.

 

 1. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia, członków Rady Pracodawców powiadamia się na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
 2. Każdy członek Rady ma prawo wnioskować o rozszerzenie porządku obrad. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad podlega rozpatrzeniu w trakcie posiedzenia.
 3. Przewodniczący Rady ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg posiedzenia w terminie późniejszym.

 

§ 9.

 

 1. Rada Pracodawców zajmuje stanowisko w formie opinii i wniosków w zakresie rozpatrywanych spraw.
 2. Rada może zająć stanowisko, jeśli o posiedzeniu zostali powiadomieni wszyscy jej członkowie, a w posiedzeniu uczestniczy większość członków Rady.
 3. Rada podejmuje decyzje lub zajmuje stanowisko większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 4. Rada może zajmować stanowisko w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie decyzji w tym trybie wymaga stanowiska wszystkim członkom Rady.
 5. Decyzje podjęte w trybie ust. 4 wymagają przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyniku głosowania.

 

§ 10.

 

W imieniu Rady Pracodawców dokumenty podpisuje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.

 

§ 12

 

Rada Pracodawców składa Komisji ds. Jakości Kształcenia sprawozdanie z realizacji przyjętego programu działania i innych rezultatów swojej działalności po zakończeniu pełnego roku akademickiego tj. do 30.09.

 

 

Przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia
Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia   

w Warszawie               

prof. dr hab. inż. Krzysztof F. Wierzbicki
           rektor WSIiZ w Warszawie        

 

 

O uczelni