Regulamin

Regulamin

Regulamin Samorządu Studentów WSIiZ

 

R E G U L A M I N

Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1.

 

Dokumentami stanowiącymi podstawę prawną działania Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie są:

 1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą;
 2. regulamin Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwany dalej Regulaminem;
 3. regulamin studiów uchwalony przez Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

 

 § 2.

Regulamin określa zadania i kompetencje, strukturę, sposób i tryb wyłaniania oraz zasady funkcjonowania organów Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia Warszawie, zwanego dalej Radą Samorządu Studentów.

  § 3.

 1. Studenci wszystkich prowadzonych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie kierunków tworzą Samorząd Studentów.
 2. Organy Samorządu Studentów są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zwanej dalej Uczelnią.

 

  § 4.

 1. Rada Samorządu Studentów prowadzi działalność na terenie Uczelni w zakresie spraw studenckich.
 2. Rada Samorządu Studentów ma prawo występować z wnioskami do organów Uczelni w sprawach dotyczących studentów.

 

  § 5.

 1. Odpowiednie organy Uczelni na podstawie przepisów zawartych w Ustawie zapewniają środki konieczne dla prowadzenia działalności przez Radę Samorządu Studentów.
 1. Rada Samorządu Studentów do realizacji swoich celów ma prawo korzystać z pomieszczeń oraz środków technicznych Uczelni, w zakresie uzgodnionym z władzami Uczelni.
 1. Rada Samorządu Studentów ma prawo do pozyskiwania środków z innych źródeł, zwłaszcza z prowadzonej przez siebie promocji i reklamy, dochodów ze zbiórek publicznych oraz uzyskanych z organizacji przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych.

 

II. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

 

   § 6.

 1. Rada Samorządu Studentów jest najważniejszym organem uchwałodawczym, nadrzędnym w stosunku do pozostałych organów Parlamentu i podejmujący decyzje we wszystkich sprawach.
 1. W szczególności Rada Samorządu Studentów:
  1. występuje z wnioskami do Rektora w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni;
  2. wybiera delegatów na zjazd Samorządu Studentów RP oraz innych organizacji studenckich;
  3. interpretuje i wykłada niniejszy regulamin;
  4. odpowiada za współpracę z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, działającymi w Uczelni i poza nią;
  5. współdecyduje z władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczone na cele studenckie;
  6. wyraża zgodę na treści Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat Uczelni;
  7. proponuje wprowadzenie zmian w Statucie i Regulaminie Studiów Uczelni;
  8. powołuje komisje Rady Samorządu Studenckiego (stałe i doraźne), w skład których mogą wchodzić studenci niebędący członkami Rady Samorządu Studenckiego;
  9. podejmuje rokowania w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.
 1. Rada Samorządu Studentów:
  1. zapoczątkowuje czynności skłaniające studentów do rozwijania zainteresowań naukowych i inspiruje ich aktywność;
  2. inicjuje działania prowadzące do rozwijania wśród studentów aktywności w dziedzinie sportu, rekreacji i kultury;
  3. organizuje działalność charytatywną;
  4. może uczestniczyć w różnego rodzaju akcjach badawczych mających na celu ocenę walorów dydaktycznych nauczycieli akademickich.

 

III. STRUKTURA RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW

    § 7.

 1. Ustala się, że wybranych zostanie 7 stałych członków Rady Samorządu Studentów. Pozostali studenci, którzy zgłosili swoją kandydaturę w wyborach do Rady Samorządu Studentów, a nie zostali wybrani do pełnienia stałych funkcji, utworzą Senat Rady Samorządu Studentów.
 2. Organami Rady Samorządu Studentów są:
  1. Viceprzewodniczący;
  2. Rzecznik studentów;
  3. Skarbnik;
  4. Sekretarz;
  5. Przewodnicząca Senatu Rady Samorządu Studentów
  6. Przewodnicząca Sądu koleżeńskiego

 

     § 8.

 1. Przewodniczący, Viceprzewodniczący, Skarbnik, Rzecznik studentów Sekretarz , Przewodnicząca Senatu Rady Samorządu Studentów i Przewodnicząca Sądu koleżeńskiego są organami jednoosobowymi.
 1. Senat Rady Samorządu Studentów jest organem, który nie ma ograniczeń osobowych – tworzą go wszyscy studenci, którzy zgłosili swoją kandydaturę w wyborach do Rady Samorządu Studentów, a nie zostali wybrani do pełnienia funkcji z §8 ust. 1.
 1. Pierwszeństwo do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Samorządu Studentów ma osoba posiadająca status studenta studiów stacjonarnych. W przypadku braku takiej osoby, na w/w stanowisko może zostać wybrany student studiów niestacjonarnych.
 1. Przewodniczący:
  1. reprezentuje Samorząd;
  2. zwołuje zebrania i prowadzi obrady;
  3. podpisuje uchwały Samorządu;
  4. czuwa nad prawidłowym wykonaniem postanowień;
  5. zarządza wybory uzupełniające do organów Samorządu oraz jest członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej nadzorującej wybory na kolejną, nową, kadencję;
  6. zatwierdza skład powoływanego doraźnie sądu koleżeńskiego.
 2. Przewodniczący może przekazać część swoich uprawnień na Viceprzewodniczącego.
 3. Skarbnik czuwa nad sytuacją finansową Samorządu Studentów oraz sporządza, dwa razy do roku (raz w semestrze), raporty o finansach dla właściwych organów Uczelni.
 4. Rzecznik Studentów jest bezpośrednim łącznikiem pomiędzy ogółem studentów a Samorządem – czuwa nad prawidłowym przebiegiem informacji.
 5. Sekretarz sporządza protokół z każdego spotkania Rady Samorządu Studentów. Protokół musi zostać podpisany własnoręcznie przez wszystkie organy Rady, tj. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, rzecznika studentów, skarbnika, sekretarza, przewodniczącego Senatu Rady Samorządu Studentów oraz przewodnicząca Sądu koleżeńskiego jak również, w przypadku zwołania zgromadzenia wraz z Senatem Rady, przez wszystkich członków tegoż organu.
 6. Senat Rady Samorządu Studentów wraz z przewodniczącym, viceprzewodniczącym, rzecznikiem studentów, skarbnikiem, sekretarzem, przewodniczącym Senatu Rady Samorząd. Studentów oraz przewodniczącym Sądu koleżeńskiego zbiera się dwa razy w semestrze.
 7. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpatrywanie zgłoszonych sporów pomiędzy studentami Uczelni;
  2. rozpatrywanie zgłoszonych sporów między studentami Uczelni a organami Samorządu;
  3. powołanie Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

 

IV. SPOSÓB I TRYB WYŁANIANIA

      § 9.

 1. Organy Samorządu Studentów pochodzą z wyborów.
 1. Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.
 1. Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci Uczelni, z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta.
 1. Głos może oddać osoba uprawniona do głosowania jedynie osobiście po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej.
 1. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie krzyżyka przy nazwisku jednego wybranego kandydata. Głosy powyżej jednego zaznaczenia będą nieważne.
 1. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

      § 10.

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do wszystkich organów Samorządu Studentów przysługuje każdemu studentowi.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię kandydata, adres jego zamieszkania, aktualny numer telefonu oraz rok studiów, wydział, kierunek, tryb studiów oraz pisemną zgodę kandydata.
 1. Liczba kandydatów nie jest ograniczona, przy czym lista powinna zawierać więcej nazwisk niż wynosi liczba miejsc w Samorządzie.
 1. Do Samorządu może kandydować każdy student posiadający bierne i czynne prawo wyborcze.

 

      § 11.

 1. Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów, zwana dalej UKW, organizuje, przeprowadza oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem wyborów.
 1. W skład UKW wchodzą: Kierownik ds. rozwoju i administracji lub wyznaczony przezeń pracownik administracji, Starszy Specjalista ds. Studenckich oraz Przewodniczący kończącego kadencję Samorządu Studentów.
 1. UKW kontaktuje się z wyborcami za pomocą komunikatów zamieszczanych na tablicach ogłoszeń w budynkach Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni.
 1. Wybory organów Samorządu Studentów odbywają się w miejscu i czasie określonym przez UKW.
 1. Szczegółowe terminy zgłaszania kandydatów oraz termin i godziny wyborów podawane są przez UKW do wiadomości publicznej co najmniej 2 tygodnie przed planowaną datą wyborów.
 1. UKW w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia ogłoszenia wyników wyborów zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranych organów Samorządu Studentów.
 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Samorządu prowadzi Przewodniczący Samorządu poprzedniej kadencji, na którym przekazuje swoje stanowisko nowo wybranemu Przewodniczącemu.
 1. Wyborca ma prawo do wniesienia protestu przeciwko wynikowi wyborów oraz sposobowi ich przeprowadzenia w ciągu 7 dni od momentu ogłoszenia wyników przez UKW, jeśli doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu.

 

 

V. ZASADY FUNKCJONOWANIA

      § 12.

 

Rada Samorządu Studentów podejmuje uchwały w obecności quorum bezwzględną większością głosów (50% plus jeden ważnych głosów).

 

  § 13.

 1. Student, która otrzyma w głosowaniu ogółu studentów największą liczbę głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Studentów.
 1. Posiedzeniami Samorządu Studentów kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Viceprzewodniczący.
 1. Posiedzenia Samorządu są jawne.
 1. Samorząd bezwzględną większością ważnych głosów może zarządzić utajnienie posiedzenia.

     

  § 14.

 1. Kadencja organów Samorządu Studentów trwa 2 lata i zaczyna się nie później niż 1 lutego roku wyborów, natomiast kończy nie później niż 31 stycznia roku, w którym upływa dwuletnia kadencja.
 1. Rada Samorządu Studentów ma prawo do odwołania Przewodniczącego przed upływem jego kadencji, jeśli zostaną przedstawione uzasadnione okoliczności tej decyzji, lub może przyjąć jego dymisję. Decyzja dotycząca odwołania ze stanowiska musi zostać podjęta bezwzględną ilością głosów.
 1. Mandat członków organów Samorządu Studentów wygasa w momencie:
  1. ukończenia studiów na Uczelni;
  2. utraty statusu studenta;
  3. złożenia pisemnej rezygnacji;
  4. odwołania przez Samorząd bezwzględną ilością głosów na wniosek członków Samorządu lub na wniosek studentów Uczelni. 
 1. Ukończenie studiów przez członka Samorządu Studentów w przypadku podjęcia nowych studiów na Uczelni nie powoduje utraty mandatu. Studenci studiów trwających 3,5 roku mają prawo posiadania statusu członka Samorządu Studentów najpóźniej do dnia 30 września roku akademickiego, w którym nastąpiło przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
 1. W przypadku utraty mandatu przez danego członka Rady Samorządu, Samorząd zarządza wybory uzupełniające, które przeprowadzone są na zasadach wyborów właściwych.

 

VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

      § 15.

 1. Pierwsze wybory organów kolegialnych Samorządu Studentów zostaną rozpisane w terminie do 30 dni od wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 

 

      § 16.

 1.  Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez właściwe organy Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 1. W sprawach dotyczących funkcjonowania oraz wykonywania zadań przez Samorząd Studentów nieobjętych niniejszym regulaminem, decyduje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.
 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

O uczelni