Spotkania

Spotkania

SPOTKANIE INAUGURACYJNE SAMORZĄDU STUDENCKIEGO WYŻESZEJ SZKOŁY INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE 

W dniu 20.07.2018r. w budynku Uczelni przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r, nr 18 odbyło się inauguracyjne spotkanie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie , które poprowadziła Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Pani Monika Brodniewicz. Na spotkaniu zostały poruszone kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem Samorządu Studenckiego. Poza tym omówiono prawa i obowiązki studenta oraz zwyczaje akademickie, a także opracowano plan działania na r/a 2018/2019.

 

Samorząd Studencki

  1. występuje z wnioskami do Rektora w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni;
  2. wybiera delegatów na zjazd Samorządu Studentów RP oraz innych organizacji studenckich;
  3. interpretuje i wykłada regulamin;
  4. odpowiada za współpracę z organizacjami studenckimi i młodzieżowymi, działającymi w Uczelni i poza nią;
  5. współdecyduje z władzami Uczelni o rozdziale środków finansowych przeznaczone na cele studenckie;
  6. wyraża zgodę na treści Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat Uczelni;
  7. proponuje wprowadzenie zmian w Statucie i Regulaminie Studiów Uczelni;
  8. powołuje komisje Rady Samorządu Studenckiego (stałe i doraźne), w skład których mogą wchodzić studenci niebędący członkami Rady Samorządu Studenckiego;
  9. podejmuje rokowania w imieniu ogółu studentów w przypadku powstania sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.

 

 

Skład Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Monika Gałązka WSIiZ

Monika Brodniewicz
Przewodniczący Samorządu Studentów

mbrodniewicz@wsiiz.pl

 Monika Gałązka WSIiZ

Natalia Bukowska
Wiceprzewodniczący

 

 

  
Monika Gałązka WSIiZ

Wiktoria Bończak
Rzecznik studentów

 

Monika Gałązka WSIiZ  

Julita Szmagara
Przewodniczący Rady Senatu Samorządu Studenckiego

 

Monika Gałązka WSIiZ

Anna Barańska
Sekretarz Samorządu

 

Monika Gałązka WSIiZ

Wiktoria Dąbkowska 
Skarbnik Samorządu

 

Monika Gałązka WSIiZ

Adrianna Banach
Przewodnicząca Sądu koleżeńskiego

 

 

 

 

O uczelni