Procedura postępowania antyplagiatowego

Procedura postępowania antyplagiatowego

Procedura postępowania antyplagiatowego

Załącznik nr 1 - Wydział Nauk o Zdrowiu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ANTYPLAGIATOWEGO

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

I Przepisy ogólne

 

 1. Procedura postępowania antyplagiatowego zwana dalej „Procedurą ANT”, określa zasady postępowania antyplagiatowego na Wydziale Nauk o Zdrowiu, zwanym dalej „WNoZ”. Określa ponadto zasady wykorzystania systemów antyplagiatowych w toku postępowania antyplagiatowego.  
 2. Procedurze weryfikacyjnej podlegają wszystkie prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) przygotowywane przez studentów WNoZ.

 

II Zakres i cel procedury postępowania antyplagiatowego

 1. Celem postępowania antyplagiatowego jest zweryfikowanie prac dyplomowych pod względem ich samodzielnego przygotowania przez dyplomanta.
 2. Procedura określa konsekwencje formalno – prawne stosowane wobec autorów prac, którzy próbowali popełnić plagiat.
 3. Prace dyplomowe przygotowane w ramach seminarium dyplomowego, które nie wykazują cech plagiatu zostają dopuszczone do obrony.
 4. Zastosowanie procedury postępowania antyplagiatowego sprzyja ochronie cudzej własności intelektualnej oraz przeciwdziała naruszaniu praw autorskich.

 

III Postępowanie przygotowawcze

 1. Autor pracy dyplomowej na prośbę promotora przedstawia skrócony raport z systemu antyplagiatowego przed złożeniem jej do jego akceptacji.
 2. Promotor po zapoznaniu się ze skróconym raportem z systemu antyplagiatowego zatwierdza pracę, bądź kieruje ją do weryfikacji lub poprawy w celu usunięcia nieuprawnionego zapożyczenia określonych fragmentów tekstów, które znalazły się w pracy dyplomowej.
 3. Prace dyplomowe składane są w dziekanacie Uczelni w formie papierowej (3 egzemplarze pracy) i w formie elektronicznej (w formacie PDF i RTF).
 4. Pliki elektroniczne zapisane na nośniku CD lub DVD, powinny być zgodne z wersją papierową. Identyczność obu formatów stwierdza pracownik dziekanatu weryfikujący losowo wybrane strony.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności, praca zostaje skierowana do uzupełnienia lub poprawienia.

 

IV Postępowanie antyplagiatowe

 1. Postępowanie antyplagiatowe ma na celu wykrycie nieuprawnionego zapożyczenia znacznej ilości fragmentów tekstów.
 2. Pracownicy dziekanatu po pozytywnym wyniku postępowania przygotowawczego wprowadzają prace do systemu antyplagiatowego.
 3. Weryfikacji w systemie antyplagiatowym podlega tekst zasadniczy pracy, bez: strony tytułowej, akceptacji promotora, bibliografii, spisów: tabel, zdjęć i rysunków itp.
 4. Praca zostanie dopuszczona do obrony i uznana za samodzielną tylko w przypadku, gdy:
  1. współczynnik podobieństwa 1 nie przekracza 25%,
  2. współczynnik podobieństwa 2 nie przekracza 5% (przy limicie frazy do 25 słów),
  3. w tekście nie odnaleziono fragmentów złożonych z dłuższych niż 50 słów identycznych fragmentów tekstów zapożyczonych.
 5. W przypadku dopuszczenia pracy do obrony operator systemu antyplagiatowego (pracownik dziekanatu) drukuje skróconą wersję raportu podobieństwa oraz dołącza do teczki studenta. Praca powinna zostać również przekazana do elektronicznych zbiorów prac dyplomowych Uczelni oraz baz systemu antyplagiatowego.
 6. Praca nie zostanie dopuszczona do obrony i uznana za niesamodzielną w przypadku, gdy:
  1. współczynnik podobieństwa 1 przekracza 25% i/lub,
  2. współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5% (przy limicie frazy do 25 słów),
  3. w tekście odnaleziono fragmenty złożone z dłuższych niż 50 słów identycznych fragmentów tekstów zapożyczonych.
 7. W przypadku niedopuszczenia pracy do obrony operator systemu drukuje pełną wersję raportu podobieństwa oraz przedstawia promotorowi. Autor pracy dyplomowej zostaje poinformowany o negatywnym wyniku weryfikacji przez operatora systemu.
 8. Jeżeli promotor uzna, że wykryte fragmenty nie noszą znamion plagiatu, składa w dziekanacie oświadczenie o dopuszczeniu pracy dyplomowej, na specjalnym formularzu (stanowiącym Załącznik nr 1 do Procedury).
 9. Operator systemu dołącza do teczki studenta pełną wersję raportu podobieństwa wraz z oświadczeniem promotora. Niezwłocznie po przekazaniu oświadczenia przez promotora, operator systemu przekazuje pracę do elektronicznych zbiorów prac dyplomowych Uczelni oraz baz systemu antyplagiatowego.   
 10. W przypadku, gdy praca nosi duże znamiona plagiatu, promotor kieruję pisemną opinię do Dziekana WNoZ (na specjalnym formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury), który podejmuje ostateczną decyzję.
 11. Dziekan po zapoznaniu się z opinią promotora może podjąć decyzję o (Załącznik nr 3):
  1. skierowaniu pracy dyplomowej do poprawy i po kolejnej weryfikacji dopuścić do obrony,
  2. wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec studenta, który dopuścił się plagiatu (zgodnie z art. 214 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).
 12. Operator systemu dołącza do teczki studenta pełną wersję raportu prawdopodobieństwa wraz z opinią promotora i decyzją Dziekana.
 13. Prace dyplomowe, niedopuszczone do obrony, nie zostają przekazane do elektronicznych zbiorów prac dyplomowych Uczelni oraz baz systemu antyplagiatowego.

 

Rektor
Wyższej Szkoły Inżynierii
i Zdrowia w Warszawie

prof. dr hab. inż. Krzysztof F. Wierzbicki

end faq

 

Załączniki do procedury antyplagiatowej