Regulaminy

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych 2019/2020 (Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.)

§1

 1. Studenckie praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów, w tym planu studiów, których celem jest poszerzanie zdobytej wiedzy i kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.
 2. Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:
 3. poszerzanie wiedzy zdobytej w czasie studiów i rozwiania umiejętności rzeczywistego radzenia sobie w środowisku pracy,
 4. kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej oraz weryfikacji nabytych w czasie zajęć umiejętności praktycznych tożsamych dla danego zawodu,
 5. nabycie i pogłębienie wiedzy o sektorach gospodarki tożsamych dla studiowanego kierunku studiów,
 6. poznanie rzeczywistych warunków pracy, zasad organizacji i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji w tym krajowych i zagranicznych, których główna działalność skupia się na obszarach tożsamych dla studiowanego kierunku studiów.
 7. Wszyscy studenci zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze czasowym oraz terminach określonych każdorazowo w programach studiów, w tym planie studiów.
 8. Moduł studenckich praktyk zawodowych ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów ECTS, gdzie na 1 ECTS przypada 25-30h.
 9. Studencka praktyka na studiach I stopnia nie może trwać krócej niż 6 miesięcy, natomiast na studiach II stopnia minimalny wymiar praktyki to 3 miesiące.

 

§2

 1. Studenci odbywają praktykę w zatwierdzonych przez Rektora podmiotach gospodarczych i instytucjach krajowych oraz zagranicznych, których główna działalność gospodarcza jest tożsama z kierunkiem studiów.
 2. Praktyki mogą się odbywać w wybranej przez studenta instytucji. Studenci mogą również być kierowani na praktykę przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych.
 3. Student może odbyć praktyki zawodowe w innym terminie [tj. wcześniejszym lub późniejszym] niż obowiązujący, po wcześniejszym złożeniu wniosku do Rektora wraz z argumentacją dotyczącą niemożliwości odbycia praktyki w obowiązującym programem studiów, w tym planie studiów terminie. Do wniosku student powinien przedłożyć stosowne dokumenty.
  W przypadku braku kompletu dokumentów Rektor ma prawo do odmowy zmiany terminu odbycia studenckiej praktyki zawodowej. Od decyzji Rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który powinien zostać złożony do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się z pierwszą decyzją Rektora.  
 4. Student nie może się powoływać na odbywanie praktyki zawodowej jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

 

§3

 1. W przypadku postawienia wymogu przez przyjmującego na praktykę zawodową wystawienia skierowania, dokument zostaje wystawiony przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

 

§4

 1. Student powinien dostarczyć najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej umowę o przeprowadzenie praktyki studenckiej, zawartą pomiędzy Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, a instytucją przyjmującą studenta na praktykę. Do umowy dołączone powinno zostać oświadczenie praktykanta, będące integralną częścią umowy.
 2. Dokumentację obowiązującą przy realizacji studenckich praktyk zawodowych należy dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego osobiście, w celu bieżącej weryfikacji poprawności dokumentów. Dokumenty wysłane w formie mailowej lub listownej nie podlegają weryfikacji.

 

§5

 1. Po zakończonej praktyce zawodowej student zobowiązany jest dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna kartę praktyk obowiązującą dla konkretnego kierunku i semestru studiów, a co za tym idzie stopnia zaawansowania i złożoności zadań przewidzianych w programie studiów.

 

§6

 1. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełnić określone warunki: posiadać osobowość prawną, nie być w trakcie likwidacji.
 2. Student w czasie odbywania studenckiej praktyki zawodowej zobowiązany jest do:
 3. przestrzegania Regulaminu studenckich praktyk zawodowych oraz aktualnie obowiązującego programu praktyk,
 4. przestrzegania przyjętego przez instytucję przyjmującą praktykanta regulaminu organizacyjnego oraz porządku i dyscypliny pracy,
 5. przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 6. przestrzegania zasad zachowania poufności i ochrony danych osobowych na zasadach powszechnie obowiązującego prawa oraz wewnętrznych regulacji organizatora praktyki.
 7. Każdy student przystępujący do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zobligowany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§7

 1. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem studiów, bądź ścieżką kształcenia.
 2. Przeprowadzenie praktyk w danej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów i ścieżce kształcenia.
 3. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

 

§8

 1. Nadzór merytoryczny ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje osoba wyznaczona przez Rektora.
 2. Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego przeprowadza stały monitoring odbywanych studenckich praktyk zawodowych poprzez cyklicznie prowadzone hospitacje oraz stały kontakt z opiekunami praktyk.

 

§9

 1. Praca studenta na rzecz Przyjmującego na praktykę ma charakter nieodpłatny i z tytułu
  jej wykonania studentowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe.
 2. W przypadku, gdy organizator praktyki zdecyduje się na przyznanie wynagrodzenia studentowi odbywającemu praktykę, powinna zostać zawarta oddzielna umowa pomiędzy organizatorem, a studentem, w której Uczelnia nie występuje jako strona.
 3. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki. Stąd odbywającemu praktykę nie przysługuje żadne roszczenie finansowe w stosunku do Uczelni.

 

§10

 1. Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych weryfikuje i zalicza Rektor lub osoba przez niego wyznaczona po dostarczeniu karty praktyk przez studenta do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego.
 2. Student jest informowany o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów.

 

§11

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność gospodarczą, nie krócej niż 6 miesięcy , która jest związana z kierunkiem studiów, mogą zaliczyć praktyki zawodowej na podstawie złożonego wniosku do Rektora wraz z odpowiednimi dokumentami:

1a. W przypadku wykonywanej pracy w zawodzie razem z wnioskiem należy złożyć: skan umowy o pracę / zlecenia, potwierdzoną przez pracodawcę listę wykonywanych czynności zgodną z programem praktyk, skany dyplomów/certyfikatów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

1b. W przypadku posiadania własnej działalności gospodarczej razem z wnioskiem należy złożyć: wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, listę wykonywanych czynności zgodną z programem praktyk, skany dyplomów/certyfikatów potwierdzających dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

 1. Praca zawodowa studenta powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem studiowania.
 2. Każdorazowo na podstawie złożonego wniosku student ma możliwość zaliczenia jednego modułu studenckiej praktyki zawodowej, przewidzianej w programie studiów, tym planie studiów.

 

§12

 1. W przypadku nieterminowego rozliczenia praktyk zawodowych, w terminie 7 dni od dnia ostatecznego terminu rozliczenia semestru, należy złożyć wniosek o warunkowe zaliczenie semestru, ze względu na brak realizacji studenckiej praktyki zawodowej.
 2. Terminarz realizowania praktyki studenckiej jest wyszczególniony w programach studiów, w tym planie studiów.
 3. Brak realizacji praktyk w odpowiednim wymiarze i terminie jest podstawą do warunkowego zaliczenia semestru, a także wyklucza możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

 

§13

 1. Zarówno opiekun praktyk po stronie Uczelni, jak i organizator praktyki mają prawo do zakończenia odbywania praktyki przed planowanym terminem ukończenia, w przypadku:
 2. nie wywiązywania się przez studentów z określonych obowiązków §6 pkt 2,
 3. podjęcia przez studenta działań narażających organizatora praktyki na utratę zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych zaangażowanych w codzienną działalność danej instytucji, a także narażenie przyjmującego na praktykę na straty finansowe,
 4. nie posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i innych zaświadczeń wymaganych przez organizatora praktyki, w momencie przebywania na terenie instytucji i realizacji działań określonych w programie studenckiej praktyki zawodowej.

 

§14

 1. Każdy student chcący podejść do egzaminu dyplomowego, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.
 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informację, zawiadamiającą o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do egzaminu dyplomowego.

§15

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzje podejmuje Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 3. Praktyki rozpoczęte przed datą wejścia w życie Regulaminu odbywają się i są zaliczane według zasad dotychczasowych.
Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Dietetyka

Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu praktyk zawodowych, będących ważnym elementem przygotowania praktycznego Studentów, wprowadza się, w oparciu o regulamin studiów, następujący tryb odbywania praktyk zawodowych.

§ 1

1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku. Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.

2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

3. Każdy student zobowiązany jest zgłosić się do Działu Praktyk w celu odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk podpisaną przez Dyrekcję Uczelni WSIiZ.

§ 2

1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06. bieżącego roku akademickiego do 22.09. bieżącego roku. akademickiego.

2. Studenci odbywają praktykę w zatwierdzonych przez Dziekana ds. Praktyk zakładach, przedsiębiorstwach i instytucjach o charakterze zgodnym ze studiowanym kierunkiem.

3. Miejsca odbywania praktyki są proponowane studentom przez dział Praktyk. Miejsce  odbywania praktyki może być zaproponowane również przez studenta, wówczas student powinien dostarczyć najpóźniej do końca czerwca (minimum na tydzień przed rozpoczęciem praktyki) umowę dotyczącą organizacji praktyki pomiędzy Wyższa Szkolą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie a jednostką przyjmującą studenta na praktykę.

4. Student może odbyć praktyki zawodowe we wcześniejszym terminie niż wskazany (podpunkt nr.1) po wcześniejszym wypełnieniu podania do dziekana Nauk o Zdrowiu uwzględniając danym powodem, o braku możliwości odbycia praktyk we wskazanym przez uczelnie terminie.

5. Zatwierdzenie zmiany terminu wykonania praktyk wymaga zgody pisemnej dziekana.

6. Student zobligowany jest do zainteresowania się o wydanej decyzji przez dziekana, po przez zjawienie się osobiste w dziale praktyk lub kontakt telefoniczny, bądź mailowy z działem.

§ 3

1. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).

2. Student zobowiązany jest do podania na oświadczeniu danych kontaktowych w celu porozumienia się działu praktyk ze studentem w razie konieczności.

§ 4

1. Odbycie praktyki przez studenta, instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).

2. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5).

§ 5

1. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki: - posiadać osobowość prawną, - nie być w trakcie likwidacji.

§ 6

1. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

2. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.

3. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

§ 7

1. W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

§ 8

1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 9

1. Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

§ 10

1. Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

2. Student zobowiązany jest o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z działem praktyk w celu uzyskania informacji na temat zaliczenia praktyk zawodowych.

§ 11

1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy licencjackiej.

2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy licencjackiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 12

1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy licencjackiej/inżynierskiej.

2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 13

1. Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.

 

Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Chemia Kosmetyczna

Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów I stopnia Wydziału Inżynierii.

 

 

§ 1

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia oraz przygotowania zawodowego. Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

 

§ 2

 1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku.

Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.

 1. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

 

§ 3

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

 

§ 4

Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta  instytucji  związanej z kierunkiem. Studenci mogą również być kierowani na praktyki przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią. .

 

§ 5

W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

 

§ 6

 1. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.
 2. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom
  i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

 

§ 7

 1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Inżynierii.

 

§ 8

Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za  wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

 

§ 9

 1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06.br. akademickiego do 30.09.br. akademickiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych).
 2. Student studiów stacjonarnych chcący odbyć praktykę w innym terminie niż w/w powinien złożyć podanie do dziekana wydziału. Zatwierdzenie terminu wymaga zgody pisemnej.
 3. Studenci WSIiZ skierowani na praktykę przez WSIiZ oraz Studenci chcący odbyć praktykę z własnego źródła powinien zgłosić się do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego po druk umowy o przeprowadzeniu praktyk studenckich.
 4. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).
 5. Za zatwierdzenie instytucji zewnętrznej odpowiedzialny jest Dziekan danego wydziału, decydujący o zaliczeniu praktyki.
 6. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:
  - posiadać osobowość prawną,
  - nie być w trakcie likwidacji.
 7. Odbycie praktyki przez studenta instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).
 8. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5).

 

 

§ 10

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność związaną z kierunkiem studiów mogą zaliczyć praktykę na podstawie złożonego podania do Dziekana danego kierunku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. kserokopia umowy o pracę, umowy
  o dzieło lub zlecenie wraz z wykazem pełnionych obowiązków podpisanym przez pracodawce) jeżeli udokumentowane doświadczenie zawodowe, bądź prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyk.
 2. Praca zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem/specjalnością studiowania w WSIiZ.

 

§ 11

 1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy inżynierskiej.
 2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy inżynierskiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, , jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.
 3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

 

§ 12

Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.


Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Kosmetologia I

Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących naukę na poszczególnych kierunkach studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 1

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia oraz przygotowania zawodowego. Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

§ 2

1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku. Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.

2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

 

§ 3

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

§ 4

Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta instytucji bądź salonie związanym z kierunkiem. Studenci mogą również być kierowani na praktyki przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią.

§ 5

W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

§ 6

1. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.

2. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

§ 7

1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 8

Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

§ 9

1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06.br. akademickiego do 30.09.br. akademickiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych).

2. Student studiów stacjonarnych chcący odbyć praktykę w innym terminie niż w/w powinien złożyć podanie do dziekana wydziału. Zatwierdzenie terminu wymaga zgody pisemnej.

3. Studenci WSIiZ skierowani na praktykę przez WSIiZ oraz Studenci chcący odbyć praktykę z własnego źródła powinien zgłosić się do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego po druk umowy o przeprowadzeniu praktyk studenckich.

4. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).

5. Za zatwierdzenie instytucji zewnętrznej odpowiedzialny jest Dziekan danego wydziału, decydujący o zaliczeniu praktyki.

6. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki: - posiadać osobowość prawną, - nie być w trakcie likwidacji.

7. Odbycie praktyki przez studenta instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).

8. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5).

§ 10

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność związaną z kierunkiem studiów mogą zaliczyć praktykę na podstawie złożonego podania do Dziekana danego kierunku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. kserokopia umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenie wraz z wykazem pełnionych obowiązków podpisanym przez pracodawce) jeżeli udokumentowane doświadczenie zawodowe, bądź prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyk.

2. Praca zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem/specjalnością studiowania w WSIiZ.

§ 11

1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy licencjackiej.

2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy licencjackiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 12

Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.

 


Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Kosmetologia II

Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących naukę na poszczególnych kierunkach studiów II stopnia  Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 1

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia oraz przygotowania zawodowego. Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

§ 2

 1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca czwartego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku. Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.
 2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

§ 3

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

§ 4

Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta  instytucji bądź salonie związanym z kosmetologią. Studenci mogą również być kierowani na praktyki przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią. .

§ 5

W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

§ 6

 1. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.
 2. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom
  i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

§ 7

 1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 8

Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za  wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

§ 9

 1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06.br. akademickiego do 30.09.br. akademickiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych).
 2. Student studiów stacjonarnych chcący odbyć praktykę w innym terminie niż w/w powinien złożyć podanie do dziekana wydziału. Zatwierdzenie terminu wymaga zgody pisemnej.
 3. Studenci WSIiZ skierowani na praktykę przez WSIiZ oraz Studenci chcący odbyć praktykę z własnego źródła powinien zgłosić się do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego po druk umowy o przeprowadzeniu praktyk studenckich.
 4. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).
 5. Za zatwierdzenie instytucji zewnętrznej odpowiedzialny jest Dziekan danego wydziału, decydujący o zaliczeniu praktyki.
 6. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:
  - posiadać osobowość prawną,
  - nie być w trakcie likwidacji.
 7. Odbycie praktyki przez studenta instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).
 8. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5). 

§ 10

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność związaną z kierunkiem studiów mogą zaliczyć praktykę na podstawie złożonego podania do Dziekana danego kierunku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. kserokopia umowy o pracę, umowy
  o dzieło lub zlecenie wraz z wykazem pełnionych obowiązków) jeżeli udokumentowane doświadczenie zawodowe, bądź prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyk.
 2. Praca zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem/specjalnością studiowania w WSIiZ. 

§ 11

 1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy magisterskiej.
 2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy magisterskiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca czwartego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.
 3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego wiadomość, zawiadamiającą o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 12

Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.


end faq

 

O uczelni

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 studentów.