Regulaminy

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Dietetyka

Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu praktyk zawodowych, będących ważnym elementem przygotowania praktycznego Studentów, wprowadza się, w oparciu o regulamin studiów, następujący tryb odbywania praktyk zawodowych.

§ 1

1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku. Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.

2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

3. Każdy student zobowiązany jest zgłosić się do Działu Praktyk w celu odebrania umowy dotyczącej organizacji praktyk podpisaną przez Dyrekcję Uczelni WSIiZ.

§ 2

1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06. bieżącego roku akademickiego do 22.09. bieżącego roku. akademickiego.

2. Studenci odbywają praktykę w zatwierdzonych przez Dziekana ds. Praktyk zakładach, przedsiębiorstwach i instytucjach o charakterze zgodnym ze studiowanym kierunkiem.

3. Miejsca odbywania praktyki są proponowane studentom przez dział Praktyk. Miejsce  odbywania praktyki może być zaproponowane również przez studenta, wówczas student powinien dostarczyć najpóźniej do końca czerwca (minimum na tydzień przed rozpoczęciem praktyki) umowę dotyczącą organizacji praktyki pomiędzy Wyższa Szkolą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie a jednostką przyjmującą studenta na praktykę.

4. Student może odbyć praktyki zawodowe we wcześniejszym terminie niż wskazany (podpunkt nr.1) po wcześniejszym wypełnieniu podania do dziekana Nauk o Zdrowiu uwzględniając danym powodem, o braku możliwości odbycia praktyk we wskazanym przez uczelnie terminie.

5. Zatwierdzenie zmiany terminu wykonania praktyk wymaga zgody pisemnej dziekana.

6. Student zobligowany jest do zainteresowania się o wydanej decyzji przez dziekana, po przez zjawienie się osobiste w dziale praktyk lub kontakt telefoniczny, bądź mailowy z działem.

§ 3

1. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).

2. Student zobowiązany jest do podania na oświadczeniu danych kontaktowych w celu porozumienia się działu praktyk ze studentem w razie konieczności.

§ 4

1. Odbycie praktyki przez studenta, instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).

2. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5).

§ 5

1. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki: - posiadać osobowość prawną, - nie być w trakcie likwidacji.

§ 6

1. Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

2. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.

3. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

§ 7

1. W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

§ 8

1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 9

1. Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

§ 10

1. Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

2. Student zobowiązany jest o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z działem praktyk w celu uzyskania informacji na temat zaliczenia praktyk zawodowych.

§ 11

1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy licencjackiej.

2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy licencjackiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 12

1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy licencjackiej/inżynierskiej.

2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 13

1. Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.

 

Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Chemia Kosmetyczna

Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów I stopnia Wydziału Inżynierii.

 

 

§ 1

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia oraz przygotowania zawodowego. Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

 

§ 2

 1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku.

Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.

 1. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

 

§ 3

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

 

§ 4

Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta  instytucji  związanej z kierunkiem. Studenci mogą również być kierowani na praktyki przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią. .

 

§ 5

W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

 

§ 6

 1. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.
 2. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom
  i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

 

§ 7

 1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Inżynierii.

 

§ 8

Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za  wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

 

§ 9

 1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06.br. akademickiego do 30.09.br. akademickiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych).
 2. Student studiów stacjonarnych chcący odbyć praktykę w innym terminie niż w/w powinien złożyć podanie do dziekana wydziału. Zatwierdzenie terminu wymaga zgody pisemnej.
 3. Studenci WSIiZ skierowani na praktykę przez WSIiZ oraz Studenci chcący odbyć praktykę z własnego źródła powinien zgłosić się do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego po druk umowy o przeprowadzeniu praktyk studenckich.
 4. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).
 5. Za zatwierdzenie instytucji zewnętrznej odpowiedzialny jest Dziekan danego wydziału, decydujący o zaliczeniu praktyki.
 6. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:
  - posiadać osobowość prawną,
  - nie być w trakcie likwidacji.
 7. Odbycie praktyki przez studenta instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).
 8. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5).

 

 

§ 10

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność związaną z kierunkiem studiów mogą zaliczyć praktykę na podstawie złożonego podania do Dziekana danego kierunku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. kserokopia umowy o pracę, umowy
  o dzieło lub zlecenie wraz z wykazem pełnionych obowiązków podpisanym przez pracodawce) jeżeli udokumentowane doświadczenie zawodowe, bądź prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyk.
 2. Praca zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem/specjalnością studiowania w WSIiZ.

 

§ 11

 1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy inżynierskiej.
 2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy inżynierskiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, , jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.
 3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

 

§ 12

Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.


Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Kosmetologia I

Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących naukę na poszczególnych kierunkach studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 1

1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia oraz przygotowania zawodowego. Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

§ 2

1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku. Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.

2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

 

§ 3

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

§ 4

Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta instytucji bądź salonie związanym z kierunkiem. Studenci mogą również być kierowani na praktyki przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią.

§ 5

W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

§ 6

1. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.

2. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

§ 7

1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 8

Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

§ 9

1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06.br. akademickiego do 30.09.br. akademickiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych).

2. Student studiów stacjonarnych chcący odbyć praktykę w innym terminie niż w/w powinien złożyć podanie do dziekana wydziału. Zatwierdzenie terminu wymaga zgody pisemnej.

3. Studenci WSIiZ skierowani na praktykę przez WSIiZ oraz Studenci chcący odbyć praktykę z własnego źródła powinien zgłosić się do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego po druk umowy o przeprowadzeniu praktyk studenckich.

4. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).

5. Za zatwierdzenie instytucji zewnętrznej odpowiedzialny jest Dziekan danego wydziału, decydujący o zaliczeniu praktyki.

6. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki: - posiadać osobowość prawną, - nie być w trakcie likwidacji.

7. Odbycie praktyki przez studenta instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).

8. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5).

§ 10

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność związaną z kierunkiem studiów mogą zaliczyć praktykę na podstawie złożonego podania do Dziekana danego kierunku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. kserokopia umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenie wraz z wykazem pełnionych obowiązków podpisanym przez pracodawce) jeżeli udokumentowane doświadczenie zawodowe, bądź prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyk.

2. Praca zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem/specjalnością studiowania w WSIiZ.

§ 11

1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy licencjackiej.

2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy licencjackiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca ostatniego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.

3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego informacje, zawiadamiające o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 12

Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.

 


Regulamin Praktyk Zawodowych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018, 2018/2019 Kosmetologia II

Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów kontynuujących naukę na poszczególnych kierunkach studiów II stopnia  Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 1

 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia oraz przygotowania zawodowego. Studenckie praktyki zawodowe służą poszerzaniu zdobytej wiedzy i kształtowaniu umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej.

§ 2

 1. Wszyscy studenci WSIiZ zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych do końca czwartego semestru studiów, w wymiarze czasowym określonym w programie praktyk dla danego kierunku. Na wniosek studenta Dziekan może wydłużyć czas trwania praktyk.
 2. Studenci studiów stacjonarnych odbywają praktyki w przerwach od zajęć, natomiast studenci studiów niestacjonarnych – w dni powszednie lub dni wolne od zajęć.

§ 3

Miejsce odbywania praktyk musi być zgodne z wybranym przez studenta kierunkiem, bądź specjalnością.

§ 4

Praktyki mogą odbywać się w wybranej przez studenta  instytucji bądź salonie związanym z kosmetologią. Studenci mogą również być kierowani na praktyki przez Uczelnię do instytucji, które podpisały Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych z Uczelnią. .

§ 5

W przypadku postawienia wymogu przez organizatora praktyk wystawienia skierowania na praktykę zawodową (załącznik nr 2), skierowanie zostaje wystawione.

§ 6

 1. Przeprowadzenie praktyk w określonej instytucji musi być zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku studiów.
 2. Na terenie instytucji, w której odbywa się praktyka, student podlega przepisom
  i regulaminom w niej obowiązującym. Nadzór nad praktyką sprawuje wówczas opiekun praktyk wyznaczony przez instytucję.

§ 7

 1. Nadzór merytoryczne ze strony Uczelni nad studentem odbywającym praktyki zawodowe sprawuje Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

§ 8

Praktyki są nieodpłatne, tzn., że studenci nie otrzymują wynagrodzenia za  wykonywaną pracę w czasie trwania praktyk.

§ 9

 1. Praktyki zawodowe odbywać można w terminie od 01.06.br. akademickiego do 30.09.br. akademickiego (dotyczy studentów studiów stacjonarnych).
 2. Student studiów stacjonarnych chcący odbyć praktykę w innym terminie niż w/w powinien złożyć podanie do dziekana wydziału. Zatwierdzenie terminu wymaga zgody pisemnej.
 3. Studenci WSIiZ skierowani na praktykę przez WSIiZ oraz Studenci chcący odbyć praktykę z własnego źródła powinien zgłosić się do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego po druk umowy o przeprowadzeniu praktyk studenckich.
 4. Na 7 dni przed rozpoczęciem praktyki w określonej instytucji student zobowiązany jest do dostarczenia do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego podpisanej umowy (załącznik nr 3a) przez osobę przyjmującą na praktykę oraz samodzielnie wypełnionego oświadczenia praktykanta (załącznik nr 3).
 5. Za zatwierdzenie instytucji zewnętrznej odpowiedzialny jest Dziekan danego wydziału, decydujący o zaliczeniu praktyki.
 6. Instytucja przyjmująca praktykanta powinna spełniać określone warunki:
  - posiadać osobowość prawną,
  - nie być w trakcie likwidacji.
 7. Odbycie praktyki przez studenta instytucja potwierdzi wydaniem studentowi, bądź przesłanie pocztą na adres WSIiZ zaświadczenia o odbyciu praktyki (załącznik nr 4).
 8. Wraz z zaświadczeniem studenci zobowiązani są dostarczyć do Działu Praktyk i Doradztwa Personalnego uzupełnioną i podpisaną przez opiekuna praktyk kartę praktyk (załącznik nr 5). 

§ 10

 1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pracujący w zawodzie bądź prowadzący własną działalność związaną z kierunkiem studiów mogą zaliczyć praktykę na podstawie złożonego podania do Dziekana danego kierunku wraz z odpowiednimi dokumentami (np. kserokopia umowy o pracę, umowy
  o dzieło lub zlecenie wraz z wykazem pełnionych obowiązków) jeżeli udokumentowane doświadczenie zawodowe, bądź prowadzenie działalności gospodarczej odpowiada programowi praktyk.
 2. Praca zawodowa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych powinna pokrywać się z wybranym kierunkiem/specjalnością studiowania w WSIiZ. 

§ 11

 1. Celowe jest powiązanie praktyki z tematem pracy magisterskiej.
 2. Każdy student chcący podejść do obrony pracy magisterskiej w terminie, powinien rozliczyć się z praktyk zawodowych do końca czwartego semestru studiów i co najmniej na miesiąc przed obroną przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w Dziale Praktyk i Doradztwa Personalnego celem weryfikacji, jeżeli praktyki nie zostały zrealizowane w terminie podstawowym.
 3. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej przez studenta, Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego wysyła do niego wiadomość, zawiadamiającą o niedopełnieniu obowiązku odbycia praktyki zawodowej. W konsekwencji nieuregulowania praktyk zawodowych w terminie, student nie może podejść do obrony pracy dyplomowej.

§ 12

Praktyki realizowane na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zalicza dziekan konkretnego wydziału po dostarczeniu zaświadczenia o odbyciu praktyki wraz z kartą praktyk przez studenta oraz po wcześniejszej weryfikacji informacji zawartych w piśmie przez Dział Praktyk i Doradztwa Personalnego.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Rektor WSIiZ.


end faq

 

O uczelni

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 studentów.