Rekrutacja

Rekrutacja

 

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY 

 

Wnioski [formularz – załącznik nr 1] o rozpoczęcie szkolenia [nabór ciągły do wyczerpania miejsc] wraz z wymaganymi dokumentami:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu w branży kosmetologicznej wystawione przez pracodawcę z określeniem zakresu obowiązków [w przypadku osób pracujących],
 • zaświadczenie o studiowaniu [w przypadku studentów],

[spełnienie 1 z poniższych warunków charakterystycznych dla kształcenia formalnego, poza formalnego lub  doświadczenia zawodowego tj. np. zatrudnienie w branży kosmetologicznej lub ukończone studia kosmetologiczne lub zaświadczenia z ukończonych kursów kosmetologicznych

KSZTAŁCENIE FORMALNE
Dodatkowo w celu potwierdzenia nabytej wiedzy w toku kształcenia formalnego (uczelnie się przez udział w procesie kształcenia w ponadgimnazjalnych szkołach kosmetycznych, systemie studiów pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia):

 • świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • dyplom ukończenia studiów I/ II/ III stopnia.

 

KSZTAŁCENIE POZAFORMALNE
Dodatkowo
w celu potwierdzenia nabytej wiedzy w toku kształcenia nieformalnego (uczenie się zorganizowane instytucjonalnie poza systemem studiów [kształcenie nieformalne obejmujące: kursy, szkolenia oraz inne dostępne formy kształcenia] oraz niezorganizowane instytucjonalnie [kształcenie pozaformalne obejmujące: realizację czynności pozwalających na nabycie umiejętności zawodowych i społecznych):

 • certyfikaty, dyplomy, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/ szkoleń, pozwalające na weryfikację nabytych efektów uczenia się, obejmujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w ramach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,
 • dokumenty potwierdzające aktywność w organizacjach społecznych/ wolontariat,
 • dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych, projektach wdrożeniowych.

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w obszarze kosmetologii – zaświadczenie o zatrudnieniu w branży kosmetologicznej wystawione przez pracodawcę z określeniem zakresu obowiązków/opcjonalnie kopia umowy o pracę [dla potwierdzenia zatrudnienia sprzed okresu przystąpienia do projektu].

 

Minimalne kwalifikacje do uczestnictwa w danym szkoleniu:

 

Kosmetologia praktyczna

 • Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków],

 

Kosmetologia bioestetyczna

 • Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków],

  

Wizaż

 • Podstawowa wiedza z zakresu makijażu zdobyta podczas pracy zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków],

 

Podologia I

 • Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków]

  

Podologia LUX

 • Wiedza z zakresu kosmetologii na poziomie średnim zdobyta podczas pracy zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków] oraz odbyte szkolenie podologiczne [warunek obligatoryjny],

 

Trychologia kosmetologiczna

 • Podstawowa wiedza z zakresu kosmetologii zdobyta podczas pracy zawodowej, kształcenia formalnego lub poza formalnego [spełnienie 1 z warunków].