Rekrutacja

Rekrutacja

 

REKRUTACJA NA KURSY SPECJALISTYCZNE

Wnioski [formularz – załącznik nr 1a] o rozpoczęcie szkolenia [nabór ciągły do wyczerpania miejsc] wraz z wymaganymi dokumentami:

  • kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu
REKRUTACJA NA KURSY KWALIFIKACYJNE

Wnioski [formularz - załącznik 1b

o rozpoczęcie szkolenia [nabór ciągły do wyczerpania miejsc] wraz z wymaganymi dokumentami:

  • kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;
  • dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych).

Najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym Pielęgniarstwo geriatryczne, należy potwierdzić że pielęgniarka posiada zaświadczenie o ukończeniu:

  1. Kursu specjalistycznego: Resuscytacja krążeniowo – oddechowa;
  2. Kursu specjalistycznego: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

 

Warunki, o których mowa w ppkt a) i b) nie dotyczą pielęgniarek, które:

- są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) lub

- posiadają dyplom ratownika medycznego lub

- zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).

 

end faq

 

Dokumenty należy składać:

  • pocztą tradycyjną/osobiście na adres:

Każdy kandydat proszony jest o wskazanie adresu mailowego, na którego będzie można kierować wszystkie informacje organizacyjne. W przypadku jego braku prosimy o założenie konta mailowego, co ułatwi Państwu udział w wybranych kursach. 

Przypominamy o konieczności zarejestrowania się na kursy poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK)

Biuro Projektu [pok. 0.1]

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
02-366 Warszawa,
Bitwy Warszawskiej 1920 nr 18

 

Szczegółowych informacji o warunkach rekrutacji i udziału w projekcie udziela biuro projektu: biuro.powr@wsiiz.pl 22 646 20 60.