Dla cudzoziemców

ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW

 

 

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie przebiega w dwóch etapach:

  • rekrutacja internetowa za pośrednictwem internetowego systemu rekrutacyjnego znajdującego się na stronie Uczelni wsiiz.pl, w zakładce „Rekrutacja”, pod linkiem: e-dziekanat.wsiiz.pl
  • dostarczenie wymaganych dokumentów do Działu Promocji  i Rekrutacji mieszczącego się w siedzibie Uczelni (Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920, nr 18 pokój 0.1). Kandydat na studia na miejscu powinien potwierdzić swoją tożsamość okazując dowód tożsamości lub paszport.

Informacja o zasadach rekrutacji w języku ukraińskim – JĘZYK UKRAIŃSKI

 

Tymczasowe zaświadczenie lekarskie

 WAŻNE: W związku z obecną sytuacją epidemii i ograniczeniami w przemieszczaniu się, w przypadku rekrutacji cudzoziemców możliwe jest dostarczenie TYMCZASOWEGO zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku. TYMCZASOWE zaświadczenie może zostać wydane przez dowolnego lekarza, wg wzoru zamieszczonego poniżej. Jeśli zaświadczenie zostało wydane w języku innym niż polski, musi zostać  przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Właściwe zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (na podstawie Dz. U z 2019 r.) o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku należy dostarczyć do 31 grudnia 2020 roku.

 

 

Dokumenty wymagane przy rekrutacji na studia w WSIIZ -

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

  • podanie rekrutacyjne (generowane z systemu rekrutacyjnego „e-dziekanat”),
  • zdjęcie do podania rekrutacyjnego,
  • płyta CD z wgranym zdjęciem w formacie .jpg,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości/polskiej matury(oryginał do wglądu w Dziale Promocji i Rekrutacji, w siedzibie Uczelni),
  • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski *,
  • dokumenty dla kandydatów niepełnoletnich – jeżeli kandydat w chwili wpisu nie ma ukończonych 18 lat,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dla określonego kierunku studiów,
  • oświadczenie znajomości języka polskiego potwierdzające znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2

wzór oświadczenia o znajomości języka polskiego kandydat może uzyskać klikając >tutaj<

  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE],
  • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł.

UWAGA: opłata rekrutacyjna i opłata za ELS (elektroniczną legitymację studencką) dokonywane są wyłącznie kartą płatniczą w Dziale Promocji i Rekrutacji w Uczelni lub przelewem na konto Uczelni:

ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

Termin odbioru ELS (elektronicznej legitymacji studenckiej) – 2 października 2020 r.

 

* wymagane tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski

 

Studia II stopnia (magisterskie)

  • podanie rekrutacyjne (generowane z systemu rekrutacyjnego „e-dziekanat”),
  • zdjęcie do podania rekrutacyjnego,
  • płyta CD w wgranym zdjęciem w formacie jpg,
  • kserokopia świadectwa dojrzałości /polskiej matury lub jej zagranicznego odpowiednika (wraz z oryginałem do wglądu
   w Dziale Promocji i Rekrutacji Uczelni, w siedzibie Uczelni),
  • kserokopia dyplomu studiów (wraz z oryginałem do wglądu
   w Dziale Promocji i Rekrutacji Uczelni, w siedzibie Uczelni),
  • apostille lub legalizację dla świadectwa zagranicznego wydanego poza granicami Polski *,
  • pełnomocnictwo – gdy kandydata wpisuje pełnomocnik,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy dla określonego kierunku studiów i formy kształcenia,
  • oświadczenie znajomości języka polskiego potwierdzające znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2,

wzór oświadczenia znajomości języka polskiego kandydat może uzyskać klikając >tutaj<

  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE] - absolwenci WSIiZ zwolnieni z opłaty,
  • potwierdzenie dokonania opłaty za ELS [elektroniczną legitymację studencką] w kwocie 22 zł - absolwenci WSIiZ zwolnieni z obu opłat.

UWAGA: opłata rekrutacyjna i opłata za ELS (elektroniczną legitymację studencką) dokonywane są wyłącznie kartą płatniczą w Dziale Promocji i Rekrutacji w Uczelni lub przelewem na konto Uczelni:

ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331

Termin odbioru ELS (elektronicznej legitymacji studenckiej) – 2 października 2020 r.

 

UWAGA: tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów.

 

Opis dokumentów

Podanie rekrutacyjne

Podanie rekrutacyjne należy pobrać na swój komputer ze znajdującego się w internetowym systemie rekrutacyjnym „e-dziekanat” pliku. Kandydat przed pobraniem pliku powinien sprawdzić, czy wypełnił wszystkie wymagane pola oraz czy wgrał zdjęcie w odpowiednim formacie elektronicznym. Zdjęcie powinno być zgodne ze zdjęciem dostarczonym w wersji papierowej!

Kandydat powinien wydrukować podanie, czytelnie podpisać imieniem i nazwiskiem  oraz złożyć razem z kompletem wymaganych dokumentów.

 Świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia

O przyjęcie na studia w Polsce można ubiegać się na podstawie polskiej matury lub świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia, jednolitych studiów mgr) bądź też dokumentu zagranicznego, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia.

UWAGA! Świadectwa wydane poza Polską muszą być:

  • opatrzone apostille,
  • przetłumaczone na język polski (tłumaczenie przysięgłe).

 

Apostille

Świadectwo zagraniczne uzyskane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz dyplomu matury międzynarodowej - International Baccalaureate) i świadectwa matury europejskiej (EuropeanBaccalaureate) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji. Na tej podstawie zagraniczne dokumenty uznawane są za ważne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku dokumentów, które wydano w państwach będących stroną konwencji haskiej z 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938), należy uzyskać dokument o nazwie apostille.

Listę państw oraz instytucji, które w każdym z nich odpowiadają za wydawanie apostille kandydat na studia może znaleźć pod linkiem: hcch.net

Przykładowo, jeżeli dyplom został wydany na Ukrainie, apostille wyda Ministerstwo Oświaty w Kijowie. Należy pamiętać, że apostille jest dokumentem sporządzanym w języku innym niż polski i dlatego powinno zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, jeśli kandydat składa dokumenty na studia w języku polskim.

Legalizacja, podobnie jak apostille, potwierdza autentyczność dokumentu wydanego w innym niż Polska państwie. Trzeba ją wykonać, jeśli nie jest możliwe uzyskanie apostille, bo kraj, który wydał dokument nie przyjął konwencji haskiej. Jeżeli świadectwo zostało wydane w takim państwie to oznacza, że należy zgłosić się do instytucji, która w tym właśnie państwie odpowiada za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu za granicą. Zazwyczaj są to ministerstwa właściwe ds. zagranicznych, czy też edukacji. Po uzyskaniu w takiej instytucji wymaganego potwierdzenia należy zgłosić się do polskiego konsulatu, który ostatecznie zalegalizuje dokument.

 

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez:

  • polskiego tłumacza przysięgłego (wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Lista tłumaczy przysięgłych dostępną jest pod linkiem: arch-bip.ms.gov.pl, lub/
  • tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego), lub/
  • konsula RP właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub/
  • akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie prawnym wydano dokument, lub/
  • tłumaczenie może wykonać biuro tłumaczeń, ale wtedy powinno ono zostać poświadczone przez polską placówkę dyplomatyczną lub tłumacza przysięgłego. Jeżeli legalność dyplomu poświadczona jest przez apostille, należy przetłumaczyć również i ten dokument.

 

Zdjęcie do podania rekrutacyjnego i płyty CD

Zdjęcie kandydat powinien wgrać do systemu rekrutacyjnego („e-dziekanat”) na etapie dokonywania zgłoszenia rekrutacyjnego. Kandydaci mają obowiązek wgrać do systemu zdjęcie, które będzie wykorzystane do wydruku elektronicznej legitymacji studenckiej.

Zdjęcie w formie papierowej o wymiarach 35 mm x 45 mm, powinno być wykonane „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

Ten sam rodzaj zdjęcia należy wgrać na płytę CD w formacie .jpg oraz rozdzielczości 300 dpi.

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie powinno pokrywać okres kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej.

Studenci nieposiadający ubezpieczenia zdrowotnego w okresie kształcenia będą pokrywać koszty leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we własnym zakresie.

 

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Działu Promocji i Rekrutacji zaświadczenia od lekarza medycyny pracy (na podstawie Dz. U z 2019 r.) o braku przeciwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Akceptowane są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy posiadającego prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Badania lekarskie przeprowadza lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania. Wzory skierowania i zaświadczenia dostępne do pobrania poniżej:

 

Pełnomocnictwo (kandydaci pełnoletni)

Kandydat, który nie może dostarczyć dokumentów na studia osobiście, może wyznaczyć pełnomocnika, który złoży wymagane dokumenty związane z procesem rekrutacji w jego imieniu. Pełnomocnik będzie mógł odebrać również zaświadczenie o przyjęciu kandydata na studia.

Aby było to możliwe, pełnomocnik musi posiadać ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się:

  • swój dokument tożsamości do wglądu (paszport lub dowód tożsamości obywatela UE);
  • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się poniżej;

Wzór pełnomocnictwa kandydat może uzyskać klikając >tutaj<                                                                      

 

Kandydaci niepełnoletni

Osoby, które podczas rekrutacji na studia nie mają skończonego 18 roku życia składają dodatkowe dokumenty - oświadczenie przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest to rodzic lub inny opiekun prawny) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu kandydat może podpisać podanie rekrutacyjne i złożyć wymagane dokumenty.

Wzór zgody przedstawiciela ustawowego na rekrutację kandydata niepełnoletniego można uzyskać klikając >tutaj<

W przypadku wpisu przez pełnomocnika potrzebne jest również odpowiednie pełnomocnictwo. Jest to inny dokument niż
w przypadku wpisu pełnoletnich kandydatów.

Dokument może uzyskać klikając >tutaj<

UWAGA! Załącznikiem do oświadczenia jest najczęściej akt urodzenia niepełnoletniego kandydata.

 Do pobrania

 

Oświadczenie o znajomości języka polskiego
Oświadczenie przedstawiciela ustawowegoo
pełnomocnictwo - kandydat dorosły
pełnomocnictwo - kandydat niepełnoletni
skierowanie i zaświadczenie Chemia kosmetyczna
skierowanie i zaświadczenie Chemia żywności
skierowanie i zaświadczenie Dietetyka
skierowanie i zaświadczenie Kosmetologia

Kontakt:

Dział Promocji i Rekrutacji

adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 18
02-366 Warszawa
tel. 22 646 20 60
e- mail: rekrutacja@wsiiz.pl

CZĘSTE PYTANIA

       

Kto powinien być obecny podczas dostarczania dokumentów rekrutacyjnych osoby niepełnoletniej?

Do wpisu na studia, niepełnoletni kandydat może przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym, który osobiście przy pracowniku Uczelni, podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów. Na podstawie tego dokumentu kandydat może osobiście podpisać podanie rekrutacyjne oraz inne dokumenty wymagane przez Uczelnie.

 

Czy rodzic/opiekun prawny może dostarczyć dokumenty rekrutacyjne niepełnoletniego kandydata bez jego obecności?

Tak.

 

Czy niepełnoletni kandydat na studia może na Uczelnie przyjść sam aby dostarczyć dokumenty rekrutacyjne?

Tak. Musi mieć wtedy przy sobie oświadczenie podpisane przez jednego z rodziców oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Co w sytuacji, gdy przy dostarczaniu dokumentów rekrutacyjnych na studia nie może przyjść ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny może wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dostarczy oświadczenie (z podpisem rodzica). Pełnomocnik musi mieć ze sobą pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość do wglądu.