Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia

Warunki i terminy rekrutacji:

Warunki rekrutacji

Studentem może być każdy, kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości. Kandydaci przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie uznaje się dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach.

 

Terminy rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Terminy rekrutacji na studia magisterskie:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od końca marca) od 25 października do 25 lutego

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na studia licencjackie i inżynierskie

 • wydrukowane podanie z platformie e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem]+ płytę ze zdjęciem cyfrowym,
 • kserokopia dowodu osobistego [dowód do wglądu],
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł oraz opłaty za ELS w kwocie 17 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu]

UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

 Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

Wymagane dokumenty na studia magisterskie:

 • wydrukowane podanie z platformie e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem] + płytę ze zdjęciem cyfrowym,
 • kserokopia dowodu osobistego [dowód do wglądu],
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł oraz opłaty za ELS w kwocie 17 zł [Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331] – nie dotyczy absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości [oryginał do wglądu],
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej [oryginał lub odpis do wglądu],

 

UWAGA: Zamieszczone przez Państwa zdjęcie w systemie zostanie wykorzystane do przygotowania Legitymacji Studenckiej.

UWAGA: Jeśli jesteś tegorocznym dyplomantem, a czas oczekiwania na dyplom i suplement do dyplomu wykracza poza terminy rekrutacji, złóż zaświadczenie o ukończeniu studiów. 

 Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

Wymagane dokumenty na studia podyplomowe:

 • wydrukowane podanie z platformie e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne (fotografia o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • kserokopia dowodu osobistego [dowód do wglądu],
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni: ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

 Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego!

 

Dodatkowo:

 • od lekarza medycyny pracy wystawione na podstawie skierowania wydawanego przez dział promocji i rekrutacji WSIiZ.

 

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2018" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty  (stan na dzień 07 maja 2018)

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

 

CenterMed Warszawa Sp z o.o.

Więcej informacji znajdziecie: www.centermed.pl

 

 

Warunki rozpoczęcia studiów na semestrze wyższym niż pierwszy

1. Warunkiem rozpoczęcia studiów w WSIiZ na semestrze wyższym niż pierwszy jest założenie konta w systemie e-dziekanat, uzupełnienie wszystkich danych z zaznaczeniem kierunku studiów, wydrukowanie podania rekrutacyjnego wygenerowanego przez system, skompletowanie dokumentów rekrutacyjnych obowiązujących podczas rekrutacji na semestr pierwszy oraz:

  • o w przypadku osób, które studiowały i przerwały naukę w innych uczelniach (zostały skreślone z listy studentów poprzedniej uczelni):
  • o w przypadku studentów przenoszących się z innych uczelni, którzy posiadają prawa studenckie (nie zostali skreśleni z listy studentów danej uczelni):

 

2. Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. osoba która zaliczyła na innej uczelni 3 semestry może zostać przyjęta najwyżej na 4 semestr. Wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem, z którego oceny mają być brane pod uwagę.

Pod uwagę przy wyliczaniu różnic programowych brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne na podstawie karty przebiegu studiów, ewentualnie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje dziekan WSIiZ właściwego Wydziału.

Różnice programowe należy zaliczyć do końca trwania studiów.

Opłaty za egzaminy uiszcza się przed sesją, w której dana różnica programowa będzie rozliczana.

Wpis z przedmiotu dokonywany jest na karcie różnic programowych (do odebrania w dziekanacie po dokonaniu opłaty).

Obcokrajowcy, którzy wyrażają chęć studiowania w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia, przed złożeniem dokumentów powinni postarać się o nostryfikację świadectw dojrzałości, które uzyskali w szkole macierzystej. Więcej informacji o procedurach nostryfikacji na stronie kuratorium oświaty

Wznowienie studiów w WSIiZ

Jeżeli byłeś/aś już studentem WSIiZ, ale zostałeś/aś skreślony/a z listy studentów z powodu:

 • rezygnacji ze studiów,
 • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
 • nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
 • niewniesienie opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

Pamiętaj, że bez żadnych przeszkód możesz wrócić na semestr wyższy niż pierwszy i kontynuować naukę na wcześniej wybranym kierunku studiów.

 

Powrót na studia jest możliwy po złożeniu w dziekanacie kompletu dokumentów:

 

Przywracając się na studia obowiązuje opłata za przywrócenie w prawach studenta zgodna z Zarządzeniem Kanclerza WSIiZ

 

Powrót na semestr wyższy niż pierwszy jest możliwy do 3 lat od momentu skreślenia z listy studentów WSIiZ.

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat
end faq

 

Jeżeli masz pytania skontaktuj się z pracownikami działu Promocji i Rekrutacji:

 Monika Gałązka WSIiZ

Michał Gembura

michal.gembura@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 90

 Monika Gałązka WSIiZ

Przemysław Jankowski

przemyslaw.jankowski@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 65

 Monika Gałązka WSIiZ

Monika Rupert Komuda

monika.rupert-komuda@wsiiz.pl
tel. 22 646 20 60

 Monika Gałązka WSIiZ

Rafał Sztyk

rafal.sztyk@wsiiz.pl
tel. 22 667 82 65