Rodzaje Stypendiów

Rodzaje Stypendiów

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz stypendia  ministra tylko na jednym, według własnego wyboru.

Świadczenia pomocy materialnej, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

*   na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia  (Dz. U. z 2020r., poz. 695),
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-21, (w semestrze letnim 2019/2020 roku) w związku
z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium
socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie
z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

https://www.gov.pl/web/nauka

Świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

W przypadku stypendium dla osób niepełnosprawnych, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymywać to świadczenie na kolejnym kierunku studiów, jednak tylko na jednym i nie dłużej niż przez okres 6 lat

Student otrzymuje stypendia, w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy.

W roku akademickim 2019/2020 student może ubiegać się w Uczelni o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie : 

 • STYPENDIUM SOCJALNE– jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
 • STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu nie przekroczenia kwoty 200,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym,
 • STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHjest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów za:
 • wysoką średnią - Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią ocen może otrzymać student, który w danym roku akademickim spełnił wszystkie wymienione niżej warunki:
 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen, nie niższą niż 4,2.
 • złożył wszystkie egzaminy i uzyskał zaliczenia przewidziane w planie studiów i programie nauczania na dany rok w pierwszych terminach bez ocen niedostatecznych, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.
 • wysokie wyniki sportowe - Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym w dwóch poprzednich semestrach
 • osiągnięcia naukowe- Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
 • publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych,
 • uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą,
 • twórczy udział w pracach badawczych,
 • czynny udział w charakterze prelegenta w konferencjach naukowych

 

Powyższe osiągnięcia naukowe muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w WSIiZ i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego.

 • osiągnięcia artystyczne - Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się:
 • jedynie osiągnięcia indywidualne,
 • osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca.

 

Obligatoryjnym warunkiem starania się o przyznanie stypendium rektora za wyniki sportowe, osiągnięcia naukowe lub artystyczne jest uzyskanie w poprzednim roku nauki średniej ocen, nie niższej niż 4,2.

ZAPOMOGA –  Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji losowej *.

*   na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia  (Dz. U. z 2020r., poz. 695),
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-21, (w semestrze letnim 2019/2020 roku)
Student może złożyć wniosek o zapomogę za każdym razem, kiedy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny.

Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:

 1. śmierć członka najbliższej rodziny,
 2. urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student,
 3. chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
 4. klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),
 5. inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

Sam fakt przejściowo trudnej sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego pogorszenia sytuacji materialnej student powinien ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

 

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą się również ubiegać o:

Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem wraz z załącznikami  o przyznanie wybranego stypendium i/lub wnioskiem o zapomogę oraz z kompletem dokumentacji. Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

Do 30 września 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wybrane świadczenie wraz z kompletem załączników w innych formach niż tradycyjna:
- listownie – stypendium socjalne, stypendium socjale w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;

Adres do wysyłki:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
Z dopiskiem: Dział Stypendiów

- elektronicznie - stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;
Adres mailowy: stypendia@wsiiz.pl

Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa  na konto uczelni.

Do Pobrania:

 

O uczelni

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 studentów.