Specjalista technolog produktów kosmetycznych

SPECJALISTA TECHNOLOG PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

(Kształcenie specjalistyczne)

 

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 15 marca do 25 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Organizacja kształcenia

Czas trwania: 1,5 roku [3 semestry]

Forma kształcenia:

 • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15]
 • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

Poziom kształcenia: 5 poziom PRK

Tytuł zawodowy absolwenta: Dyplomowany specjalista technolog produktów kosmetycznych

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Specjalista technolog produktów kosmetycznych:

 • ma elementarną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, niezbędną do wykonywania zawodu specjalisty technologa produktów kosmetycznych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji aparatury wykorzystywanej do produkcji kosmetyków oraz w procesach kontrolno - pomiarowych
 • zna i opisuje poszczególne etapy procesu produkcji preparatów kosmetycznych
 • zna półprodukty i surowce wykorzystywane do produkcji preparatów kosmetycznych
 • zna i rozumie metodykę opracowywania receptur kosmetycznych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie optymalizacji receptur formulacji kosmetycznych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • rozumie istotę badań mikrobiologicznych w procesie produkcji preparatów kosmetycznych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie zapewnienia jakości w produkcji kosmetyków
 • ma wiedzę w zakresie prawnych aspektów produkcji i wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu
 • ma wiedzę w zakresie ekonomicznych aspektów produkcji i wprowadzania produktów kosmetycznych do obrotu
 • ma wiedzę w zakresie dobrych praktyk marketingowych i reklamy produktów kosmetycznych
 • posługuje się nomenklaturą właściwą dla specjalisty technologa produktów kosmetycznych
 • potrafi prawidłowo dobrać półprodukty i surowce kosmetyczne niezbędne do produkcji preparatów kosmetycznych
 • potrafi posługiwać się aparaturą laboratoryjną wykorzystywaną na różnych etapach produkcji kosmetyków
 • potrafi ocenić bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktów kosmetycznych
 • potrafi zaprojektować opakowanie produktu kosmetycznego oraz wdrożyć prawidłowe oznakowanie
 • potrafi prowadzić szczegółową dokumentację produktu kosmetycznego
 • potrafi przeprowadzić proces wdrożenia produktu kosmetycznego do obrotu
 • potrafi oszacować koszty finansowe i nakłady pracy zarówno na etapie produkcji, jak i wdrożenia produktu kosmetycznego
 • potrafi tworzyć i krytycznie oceniać komunikację produktów kosmetycznych
 • potrafi określić wskazania i przeciwskazania do stosowania wybranych produktów kosmetycznych
 • potrafi recepturować formulacje kosmetyczne w zależności od pożądanej do osiągnięcia funkcji preparatu kosmetycznego
 • potrafi identyfikować zaniedbania i błędy mające wpływ na jakość produktów kosmetycznych
 • potrafi identyfikować możliwe zagrożenia na etapie projektowania receptur i wdrażać sposoby zapobiegania im
 • potrafi rozwijać różne formy własnej działalności gospodarczej
 • potrafi komunikować się z klientem i partnerem biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii również w języku obcym
 • potrafi uczyć się samodzielnie
 • potrafi współpracować w grupie, zajmując w niej również rolę lidera
 • jest świadomy własnych ograniczeń, nie decyduje się na podejmowanie aktywności zawodowych, do których brakuje mu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 • potrafi współpracować z inżynierem chemii kosmetycznej oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami
 • potrafi określić priorytety kolejnych zadań oraz rozwiązywać proste problemy pojawiające się w codziennej pracy
 • potrafi organizować swoją pracę w zgodzie z wymogami formalno - prawnymi oraz standardami sanitarno - higienicznymi
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne do wzmocnienia pozycji specjalisty technologa na rynku pracy

 

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Wprowadzenie do chemii ogólnej i nieorganicznej

Z

5

 2.

 Półprodukty i surowce kosmetyczne

Z

6

 3.

 Aparatura stosowana w produkcji kosmetyków

Z

4

 4.

 Aparatura kontrolno - pomiarowa w przemyśle kosmetycznym

Z

3

 5.

 Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków

Z

5

 6.

 Wprowadzenie do technologii kosmetyków

Z

5

 7.

 Przepisy prawne regulujące działalność przemysłu kosmetycznego

Z

2

 8.

 BHP

Z/BO

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Wprowadzenie do chemii organicznej

Z

5

 2.

 Wprowadzenie do chemii analitycznej

Z

5

 3.

 Dossier produktu kosmetycznego

Z

3

 4.

 Etykietowanie i opakowania kosmetyczne

Z

3

 5.

 Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków

Z

4

 6.

 Badania mikrobiologiczne kosmetyków

Z

4

 7.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Dobre praktyki deklaracji marketingowych i reklamy kosmetyków

Z

2

 2.

 Recepturowanie produktów pielęgnujących i ochronnych

Z

5

 3.

 Recepturowanie produktów myjących

Z

4

 4.

 Recepturowanie produktów zapachowych

Z

5

 5.

 Recepturowanie produktów kolorowych

Z

4

 6.

 Wdrożenie produktu kosmetycznego do obrotu wraz z szacowaniem kosztów

Z

2

 7.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

2

 8.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z platformy e-dziekanat,
 • zdjęcie cyfrowe do wgrania w systemie e-dziekanat sekcja Dane osobowe. Wymagania: wymiary 35 x 45 mm, rozdzielczość 300dpi, na jasnym tle, dobrze widoczna twarz w ujęciu  „en face” (przodem), bez ciemnych okularów, nakrycia głowy, twarz nieosłonięta włosami,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór skierowania Specjalista technolog produktów kosmetycznych

Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia] - oryginał lub odpis do wglądu
  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

 

czesne/semestr [f. stacjonarna]: I-III 1 900 zł
cszesne/semestr [f. niestacjonarna]: I-III 1 600 zł
opłata wpisowa [obywatele UE]

150 zł

opłata wpisowa  [obywatele spoza UE]

200 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 9/2020
Zarządzenie Kanclerza 10c/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty