Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności

SPECJALISTA W ZAKRESIE ANALIZY I OCENY JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

(Kształcenie specjalistyczne)

 

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 30 czerwca do 10 październik
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Organizacja kształcenia

Czas trwania: 1,5 roku [3 semestry]

Forma kształcenia:

 • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15]
 • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

Poziom kształcenia: 5 poziom PRK

Tytuł zawodowy absolwenta: Dyplomowany specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności:

 • ma elementarną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii analitycznej, niezbędną do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie analizy i oceny jakości żywności
 • ma elementarną wiedzę w zakresie budowy, eksploatacji i konserwacji aparatury wykorzystywanej do produkcji produktów spożywczych oraz w procesach
 • kontrolno - pomiarowych
 • zna i definiuje elementarne metody wykorzystywane do analizy i oceny jakości żywności
 • zna naturalne i syntetyczne dodatki do żywności
 • charakteryzuje typy reakcji pomiędzy dodatkami do żywności, a żywnością
 • zna metody przygotowywania próbek do procesu oceny i analizy
 • ma elementarną wiedzę w zakresie oceny toksykologicznej żywności
 • ma elementarną wiedzę w zakresie oceny mikrobiologicznej żywności
 • ma wiedzę w zakresie prawidłowych zasad znakowania produktów żywnościowych
 • ma wiedzę w zakresie prawa żywnościowego
 • ma wiedzę w zakresie przechowywania i transportowania produktów spożywczych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania jakością w przemyśle spożywczym
 • posługuje się nomenklaturą właściwą dla specjalisty w zakresie analizy i oceny jakości żywności
 • potrafi prawidłowo opracować raport z przeprowadzonej analizy
 • potrafi dokonać pomiaru właściwych wielkości fizykochemicznych
 • potrafi posługiwać się aparaturą laboratoryjną wykorzystywaną w analizie i ocenie jakości żywności
 • potrafi przygotować niezbędne do analizy próbki żywności
 • dokonuje sensorycznej oceny jakości żywności
 • dokonuje instrumentalnej oceny jakości żywności, przy zastosowaniu odpowiednich metod
 • potrafi łączyć ze sobą metody ilościowe i jakościowe na różnym etapie analizy i oceny jakości żywności
 • rozpoznaje i uczestniczy w niwelowaniu szkodliwego działania substancji spożywczych mających zastosowanie w przemyśle spożywczym
 • potrafi powiązać skład produktów spożywczych z ich wartościami odżywczymi
 • prawidłowo identyfikuje wpływ metod przechowywania i transportu żywności na jej jakość
 • potrafi identyfikować zaniedbania i błędy mające wpływ na jakość produktów spożywczych
 • potrafi identyfikować możliwe zagrożenia na etapie produkcji produktów spożywczych wdrażać sposoby zapobiegania im
 • potrafi rozwijać różne formy własnej działalności gospodarczej
 • potrafi komunikować się z klientem i partnerem biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii również w języku obcym
 • potrafi uczyć się samodzielnie
 • potrafi współpracować w grupie, zajmując w niej również rolę lidera
  jest świadomy własnych ograniczeń, nie decyduje się na podejmowanie aktywności zawodowych, do których brakuje mu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 • potrafi współpracować z inżynierem chemii żywności/ technologii żywności oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami
 • potrafi określić priorytety kolejnych zadań oraz rozwiązywać proste problemy pojawiające się w codziennej pracy
 • potrafi organizować swoją pracę w zgodzie z wymogami formalno - prawnymi oraz standardami sanitarno - higienicznymi
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności praktyczne do wzmocnienia pozycji specjalisty w zakresie analizy i oceny jakości żywności

 

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Wprowadzenie do chemii ogólnej i nieorganicznej

Z

5

 2.

 Surowce chemiczne w przemyśle spożywczym

Z

5

 3.

 Aparatura stosowana w przemyśle spożywczym

Z

4

 4.

 Aparatura kontrolno - pomiarowa w przemyśle spożywczym

Z

4

 5.

 Znakowanie żywności

Z

3

 6.

 Chemia żywności cz. I

Z

6

 7.

 Bezpieczeństwo żywności - aspekty prawne

Z

3

 8.

 BHP

Z/BO

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Wprowadzenie do chemii organicznej

Z

4

 2.

 Wprowadzenie do chemii analitycznej

Z

4

 3.

 Chemia żywności cz. II

Z

6

 4.

 Ocena sensoryczna produktów spożywczych

Z

4

 5.

 Dodatki do żywności

Z

3

 6.

 Oznaczanie i badanie wartości odżywczych żywności

Z

3

 7.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Ocena instrumentalna produktów spożywczych

Z

5

 2.

 Jakość i bezpieczeństwo toksykologiczne produktów spożywczych

Z

4

 3.

 Jakość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne produktów spożywczych

Z

4

 4.

 Wpływ modyfikacji genetycznych na jakość i bezpieczeństwo żywności

Z

2

 5.

 Transport i przechowywanie produktów spożywczych

Z

3

 6.

 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Z

2

 7.

 Obróbka termiczna, a jakość produktów spożywczych

Z

4

 8.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku kształcenia z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór skierowania Specjalista w zakresie analizy i oceny jakości żywności

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)
Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia].
  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

 

czesne/semestr [f. stacjonarna]: I-III 2 000 zł
czesne/semestr [f. niestacjonarna]:  I-III 1 700 zł
opłata wpisowa [obywatele UE]

150 zł

opłata wpisowa [obywatele spoza UE]

200 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 9/2020
Zarządzenie Kanclerza 10b/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty