Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

SPECJALISTA W ZAKRESIE PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO I DIETETYCZNEGO

(Kształcenie specjalistyczne)

 

Terminy rekrutacji

 • na semestr zimowy (zajęcia od października) od 30 czerwca do 30 września
 • na semestr letni (zajęcia od lutego) od 25 października do 25 lutego

 

Organizacja kształcenia

Czas trwania: 1,5 roku [3 semestry]

Forma kształcenia:

 • stacjonarna [Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku [08:00-20:15]
 • niestacjonarna [Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

Poziom kształcenia: 5 poziom PRK

Tytuł zawodowy absolwenta: Dyplomowany specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

 W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego:

 • ma elementarną wiedzę w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, niezbędną do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego
 • ma ugruntowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania układu pokarmowego i układu wydalniczego człowieka
 • ma elementarną wiedzę w zakresie objawów, leczenia i zapobiegania chorobom układu pokarmowego
 • rozumie i opisuje znaczenie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej dla prawidłowej kondycji i stanu organizmu
 • ma podstawową wiedzę w zakresie poradnictwa dietetycznego
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie norm żywieniowych i klasyfikacji diet
 • posiada elementarną wiedzę w zakresie metodyki konstruowania zbilansowanych posiłków, jadłospisów i programów żywieniowych
 • ma elementarną wiedzę w zakresie wykorzystania specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces układania jadłospisów i programów żywieniowych
 • zna podstawowe metody i techniki oceny stany odżywiania
 • zna podstawowe zasady żywienia u osób w różnym wieku i stylu życia
 • zna i definiuje wskazania i przeciwskazania do wdrożenia konkretnego postępowania żywieniowego
 • zna mechanizmy komunikacji z klientem pozwalające na realizację swojego podstawowego zadania, a więc promocji zdrowego odżywiania oraz profilaktyki jego zaburzeń
 • potrafi zastosować elementarną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej przy wdrażaniu indywidualnego planu żywieniowego
 • potrafi przeprowadzić wywiad żywieniowy i udzielić porady żywieniowej
 • potrafi dokonać oceny stanu odżywiania
 • potrafi zinterpretować podstawowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych
 • potrafi prawidłowo wykorzystać elementarny sprzęt i oprogramowanie informatyczne wspomagające proces konstruowania jadłospisów i programów żywieniowych
 • potrafi korzystać z tabel wartości odżywczych wybranych produktów spożywczych
 • potrafi zaplanować odpowiednie postępowanie żywieniowe dla osób będących na redukcji
 • potrafi zaplanować odpowiednie postępowanie żywieniowe dla osób aktywnych fizycznie
 • potrafi zaplanować odpowiednie postępowanie żywieniowe dla dzieci i młodzieży
 • potrafi zaplanować odpowiednie postępowanie żywieniowe dla kobiet będących w ciąży i karmiących piersią
 • potrafi zaplanować odpowiednie postępowanie żywieniowe dla seniorów
 • potrafi rozpoznać podstawowe objawy chorób układu pokarmowego
 • potrafi identyfikować zaniedbania i błędy mające wpływ na jakość oferowanych usług
 • potrafi rozwijać różne formy własnej działalności gospodarczej
 • potrafi komunikować się z klientem i partnerem biznesowym z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii również w języku obcym
 • potrafi uczyć się samodzielnie
 • potrafi współpracować w grupie, zajmując w niej również rolę lidera
 • jest świadomy własnych ograniczeń, nie decyduje się na podejmowanie aktywności zawodowych, do których brakuje mu odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
 • potrafi współpracować z wykwalifikowanym dietetykiem oraz postępować zgodnie z jego zaleceniami
 • potrafi określić priorytety kolejnych zadań oraz rozwiązywać proste problemy pojawiające się w codziennej pracy
 • potrafi organizować swoją pracę w zgodzie z wymogami formalno - prawnymi oraz standardami sanitarno - higienicznymi
 • dba o dobro i zdrowie klienta, respektując przy tym wszystkie jego prawa wynikające z przepisów pracy oraz uwarunkowań społecznych, kulturowych i religijnych

 

 

 

SEMESTR I

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy anatomii człowieka

Z

4

 2.

 Podstawy fizjologii człowieka

Z

3

 3.

 Podstawy fizjologii wysiłku

Z

3

 4.

 Podstawy genetyki

Z

2

 5.

 Wywiad żywieniowy

Z

6

 6.

 Metody oceny stanu odżywiania

Z

6

 7.

 Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce stanu odżywiania

Z

6

 8.

 BHP

Z/BO

0

 

SEMESTR II

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy gastroenterologii

Z

3

 2.

 Podstawy chorób metabolicznych

Z

3

 3.

 Konstruowanie prawidłowo zbilansowanych jadłospisów i posiłków

Z

5

 4.

 Konstruowanie indywidualnych programów żywieniowych

Z

5

 5.

 Zatrucia pokarmowe - przyczyny, objawy, zapobieganie

Z

4

 6.

 Alergie pokarmowe - przyczyny, objawy, zapobieganie

Z

4

 7.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

SEMESTR III

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

 1.

 Podstawy diabetologii

Z

2

 2.

 Dieta redukcyjna dla osób z nadwagą i otyłych

Z

6

 3.

 Dieta dla osób aktywnych fizycznie

Z

5

 4.

 Dieta dla dzieci i młodzieży

Z

4

 5.

 Dieta dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Z

3

 6.

 Dieta dla seniorów

Z

3

 7.

 Psychodietetyka

Z

1

 8.

 Praktyka zawodowa

Z/BO

6

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku kształcenia z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy,
  • Skierowanie na badania lekarskie 
  • Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór skierowania Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetycznego

Wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy na wykonanie zadania "Uczniowie 2020" wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia zdrowotne w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu (stan na dzień 20 maja 2020 roku)
Akceptowalne są tylko zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy z prawem wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w kwocie 150 zł [obywatele UE], 200 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • świadectwo dojrzałości i/ lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowej i/ lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego[kopia].
  Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

UCZELNIA NIE PONOSI KOSZTÓW BADAŃ LEKARSKICH ORAZ WIZYTY U LEKARZA MEDYCYNY PRACY 

 

 

czesne/semestr [f. stacjonarna]: I-III 1 900 zł
cszesne/semestr [f. niestacjonarna]: I-III 1 600 zł
opłata wpisowa [obywatele UE]

150 zł

opłata wpisowa  [obywatele spoza UE]

200 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 9/2020
Zarządzenie Kanclerza 10d/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty