Regulamin

Regulamin

Regulamin organizacji i funkcjonowania

Studenckich Kół Naukowych

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  1. „Koło”– grupa studentów mającą wspólny program działania, cel i zadania, funkcjonująca  przy jednostkach wydziałowych Uczelni;
  2.  „Opiekun”- osoba kierująca i sprawująca nadzór nad działalnością Koła.
 2. Podstawą prawną działalności Studenckich Kół Naukowych jest Zarządzenie nr 5/2015 Komisji ds. Jakości Kształcenia Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie z dnia 1 października 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania uczelnianych organizacji
 3. Siedzibą Koła jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366 Warszawa, która sprawuje nad nim opiekę.
 4. Koło działa na kierunku chemia kosmetyczna studiów pierwszego stopnia.
 5. Koło może     podejmować      współpracę      z     organizacjami      krajowymi i zagranicznymi o takich samych prawach lub
 6. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 7. Koło jest w całości finansowane ze środków własnych Uczelni.

 

Rozdział II

 

Cele i zadania:

 1. Celem Koła jest:
  1. rozwój zainteresowań studentów problematyką związaną z kierunkiem kształcenia oraz praktycznym wykorzystaniem ich wiedzy;
  2. rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych z dziedziny chemii kosmetycznej w odniesieniu do nauk pokrewnych, czyli biotechnologii, technologii kosmetyków, produktów chemii gospodarczej i przemysłowej;
  3. propagowanie badań  naukowych  i  promowanie  osiągnięć  związanych    z działalnością Koła;
  4. przygotowanie studentów do przyszłej pracy oraz ułatwienie lepszego startu zawodowego członków Koła;
  5. integracja studentów i pracowników naukowych;
  6. rozwijanie osobowości członków Koła;
  7. pogłębianie wiedzy, zainteresowań naukowych i pasji
 1. Zadania Koła:
  1. organizowanie i   udział    w   seminariach,     sympozjach,     konferencjach i zjazdach naukowych;
  2. uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych;
  3. organizowanie zebrań, wyjazdów i innych spotkań towarzyskich;
  4. udział w specjalistycznych wystawach;
  5. zwiedzanie laboratoriów i pracowni chemicznych;
  6. umożliwienie publikacji studenckiego dorobku naukowego;
  7. udzielanie koleżeńskiej pomocy w zrozumieniu wybranych zagadnień naukowych;
  8. współudział w promocji kierunku studiów chemia kosmetyczna w regionie;
  9. wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z innymi organizacjami, kołami naukowymi i ośrodkami.

 

Rozdział III

Zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Kół

 1. Podstawą członkostwa w Kole jest złożenie deklaracji członkowskiej (zał. 1)
 2. Członkiem Koła może zostać każdy student podzielający cele Koła i jest zainteresowany obszarem wiedzy typowym dla chemii kosmetycznej.
 3. Każdy członek Koła ma prawo do:
  1. swobodnego wyrażania swoich opinii na forum Koła;
  2. udziału w specjalistycznych wystawach,
  3. udziału w pokazach i warsztatach specjalistycznych prowadzonych przez firmy ukazujących nowości kosmetyczne.
 4. Każdy członek Koła jest zobowiązany do:
  1. podporządkowania się       postanowieniom  Regulaminu organizacji i funkcjonowania Koła;
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach Koła i sumiennego spełniania swoich obowiązków;
  3. dbanie o dobre imię Koła oraz brania czynnego udziału w działalności Koła.
 5. Prawo członkowskie wygasa wskutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie;
  2. skreślenia z listy członków wskutek naruszenia praw i obowiązków zawartych w Regulaminie;
  3. ukończenia studiów.

 

Rozdział IV

Opiekun Koła

 1. Opiekunem Koła może być pracownik zatrudniony i prowadzący zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
 2. Do obowiązków Opiekuna należy:
  1. kieruje działalnością Koła i uczestniczy w jego przedsięwzięciach;
  2. reprezentuje Koło wobec Władz Uczelni i na zewnątrz;
  3. prowadzi ewidencję członków Koła;
  4. ustala budżet oraz prowadzi rachunkowość Koła;
  5. bezpośredni nadzór nad działalnością Koła, zwłaszcza nad zgodnością jego działań z celami zadaniami.
 3. W przypadku czasowej niezdolności do sprawowania opieki nad Kołem, opiekun wyznacza swojego następcę na ten okres czasu.
 4. Zmiana Opiekuna jest możliwa po uzyskaniu zgody Dziekana Wydziału.

 

 

Rozdział V

Zgłoszenia

 1. Zgłoszenia należy dostarczyć do Działu Promocji I Rekrutacji najpóźniej do dnia pierwszego spotkania koła naukowego.
 2. Limit miejsc jest ograniczony.
 3. W przypadku przekroczenia limitu miejsc o przyjęciu do koła naukowegp decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Wszelkie pytania proszę kierować na adres: przemyslaw.jankowski@wsiiz.pl

 

Postanowienia końcowe VI

 1. Regulamin Koła   obowiązuje   z   chwilą   przyjęcia   go   przez   Komisję ds.  Jakości Kształcenia WSIiZ w Warszawie i zatwierdzenie przez Władze Uczelni.
 2. Zmian Regulaminu dokonuje Komisja ds.  Jakości Kształcenia. Wprowadzone zmiany wymagają zatwierdzenia przez Władze Uczelni.
 3. Rozwiązanie Koła  może  nastąpić  na   mocy  uchwały Komisji ds.  Jakości Kształcenia.
 4. Opiekun składa Władzom Uczelni coroczne sprawozdania ze swojej działalności.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2018.

 

 

 

 

O uczelni