Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDENCKICH

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

 

Senat Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie w porozumieniu z Samorządem Studentów określa Regulamin organizacji studenckich, a co za tym idzie sposób powoływania i funkcjonowania kół naukowych i klubów praktycznego przygotowania zawodowego działających w Uczelni.

Prawo studentów do zrzeszania się w organizacjach studenckich określa
Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 uchwalony przez Senat WSIiZ w Warszawie uchwałą nr 12/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Postanowienia ogólne

 1. W Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie funkcjonują oficjalnie dwa typy organizacji studenckich, zrzeszające studentów Uczelni, a mianowicie:
  1. koło naukowe – jednostka, której celem jest działalność naukowa i samokształcenie jej członków;
  2. klub praktycznego przygotowania zawodowego – jednostka, której celem jest działalność skupiająca się na rozwoju umiejętności praktycznych jej członków, jak również rozwoju ich kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku.
 1. Dopuszcza się powołanie innych podmiotów, zrzeszających studentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, na wniosek złożony przez, co najmniej 25 studentów. Stosowny wniosek przedkładany jest do zaopiniowania przez Samorząd Studentów, a w dalszej kolejności do wiadomości Rektora.
 1. Nad każdą z organizacji studenckich nadzór sprawuje Opiekun.
 1. Organizacje studenckie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mogą podejmować współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o takich samych celach i obszarach działalności.
 1. Działalność organizacji studenckich Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia
  w Warszawie jest całkowicie finansowana z pozyskanych przez nich środków własnych. Opiekunowie organizacji studenckich mają prawo do wnioskowania o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych na swoją działalność do Władz Uczelni.

 

Cele i zadania organizacji studenckich

 1. Celem działalności organizacji studenckich jest:
  1. zainteresowanie studentów problematyką związaną ze studiowanym kierunkiem studiów lub ścieżką kształcenia,
  2. zastosowanie zdobytej w procesie uczenia się wiedzy w rozwijaniu zainteresowań naukowo – badawczych studentów,
  3. rozwijanie umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów,
  4. propagowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć studentów Uczelni, zarówno w obszarze badań empirycznych, jak i pracach rozwojowych,
  5. międzykierunkowej integracji studentów oraz pracowników Uczelni,
  6. rozwijanie osobowości swoich członków i pobudzanie w nich postaw sprzyjających do rozwoju zawodowego.
 1. Do zadań organizacji studenckich należy:
  1. organizowanie różnych form kształcenia pozaformalnego, zgodnych z ofertą edukacyjną Uczelni,
  2. organizowanie wspólnych inicjatyw o charakterze szkoleniowym, naukowym, kulturalnym i towarzyskim z organizacjami studenckimi reprezentującymi inne uczelnie wyższe,
  3. organizowanie wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym i kulturalnym z ośrodkami i laboratoriami badawczymi, których działalność jest zbieżna z ofertą edukacyjną Uczelni,
  4. nawiązywanie, dbanie i umacnianie kontaktów z przedstawicielami środowiska społeczno – gospodarczego, poprzez zaangażowanie w swoje działania całej społeczności akademickiej WSIiZ w Warszawie.

 

Zasady członkostwa

oraz prawa i obowiązki członków organizacji studenckich

 

 1. Podstawą członkostwa w organizacji studenckiej jest złożenie deklaracji członkowskiej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Członkiem organizacji studenckiej może być tylko osoba posiadająca status studenta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, która w chwili składania deklaracji członkowskiej nie jest zawieszona w prawach studenta oraz nie jest wobec niej prowadzone postępowanie dyscyplinarne.
 1. Członkowie danej organizacji studenckiej powinni wykazywać się determinacją w dążeniu do zdobywania wiedzy, umiejętności praktycznych oraz rozwijania kompetencji społecznych w obszarze zgodnym z jej działalnością.
 1. Każdy członek ma prawo do:
  1. swobodnego wyrażania swoich opinii w zakresie prowadzonej działalności i podejmowanych inicjatyw,
  2. udziału w wydarzeniach organizowanych na terenie Uczelni oraz w siedzibie podmiotów wspierających działalność organizacji studenckiej,
  3. rezygnacji z dalszego członkostwa bez podawania przyczyny.
 1. Każdy członek organizacji studenckiej jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach wybranej organizacji studenckiej, a co za tym idzie sumiennego wypełniania swoich obowiązków wyznaczonych przez Opiekuna,
  3. dbania o wizerunek organizacji studenckiej oraz nieposzlakowaną opinię swoją oraz pozostałych członków, a także dobre imię Opiekuna,
  4. natychmiastowego poinformowania Opiekuna o podjęciu decyzji o rezygnacji z dalszego udziału w strukturach organizacji studenckiej. Ponadto do przekazania wszystkich informacji, które są w posiadaniu tylko i wyłącznie studenta, a które mogą mieć wpływ na dalsze sprawne działanie reprezentowanej dotychczas organizacji studenckiej.
 1. Członkostwo w wybranej organizacji studenckiej wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego złożenia rezygnacji do wiadomości Opiekuna,
  2. skreślenia z listy studentów WSIiZ w Warszawie,
  3. ukończenia studiów.
 1. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w pracach organizacji studenckich absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, ale tylko i wyłącznie jako przedstawicieli środowiska społeczno – gospodarczego. Pełniąc tym samym rolę doradcy i obserwatora zewnętrznego.

 

Opiekun organizacji studenckiej

 1. Opiekunem organizacji studenckiej może być nauczyciel akademicki, którego wykształcenie, dorobek naukowy lub doświadczenie zawodowe jest zbieżne z podstawą działalności danej organizacji studenckiej.
 1. Rektor dopuszcza możliwość powołania na Opiekuna klubu praktycznego przygotowania zawodowego przedstawiciela ze środowiska społeczno – gospodarczego, którego działalność zawodowa skupia się na obszarze działania klubu.
 1. Do obowiązków Opiekuna organizacji studenckiej należy:
  1. wyznaczenie jej podstawowego celu działalności,
  2. kierowanie jej działalnością poprzez samodzielne podejmowanie bieżących decyzji koniecznych do sprawnego funkcjonowania,
  3. sprawowanie nadzoru, a przede wszystkim kontroli zgodności podejmowanych inicjatyw z postawionym głównym celem działalności i celami szczegółowymi,
  4. reprezentowanie jej interesów wobec Władz WSIiZ w Warszawie i podmiotów zewnętrznych,
  5. ewidencjonowanie jej członków,
  6. dbanie o prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi będącymi w jej posiadaniu.
 1. W przypadku czasowej niezdolności do sprawowania opieki nad organizacją studencką, Opiekun wyznacza swojego czasowego zastępcę.
 1. W przypadku całkowitej niezdolności do sprawowania opieki nad organizacją studencką przez Opiekuna, Rektor podejmuje decyzję o jej rozwiązaniu, bądź wyznaczeniu nowego Opiekuna.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin organizacji studenckich wchodzi w życie od r/a 2019/2020.
 2. Regulamin organizacji i funkcjonowania uczelnianych organizacji studenckich uchwalony w dniu 1 października 2015 r. traci swoją moc.

 

Do pobrania

O uczelni