Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Specjalne Dla Osób Niepełnosprawnych

Zasady i tryb przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁENOSPRAWNYCH

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 2) składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 20 marca.

Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu stypendium specjalnego dla osób nie-pełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w drodze zarządzenia.

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Fun-duszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

WAŻNE! W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia.

Wniosek stypendialny

WNIOSKI STYPENDIALNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

end faq

O uczelni

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 studentów.