Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium Dla Osób Niepełnosprawnych

Zasady i tryb przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (Załącznik 2) składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 20 marca.

Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu w ust. 1 stypendium dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wydane przez właściwy organ.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w drodze zarządzenia. 

Do 30 września 2020 r. istnieje możliwość złożenia wniosku o wybrane świadczenie wraz z kompletem załączników w innych formach niż tradycyjna:
listownie – stypendium socjalne, stypendium socjale w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;

Adres do wysyłki:
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa
Z dopiskiem: Dział Stypendiów

elektronicznie - stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomoga;
Adres mailowy: stypendia@wsiiz.pl 

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,

3) stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

 

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3) częściowa niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,

4) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

 

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

  1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  3. stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku i nie utraciło mocy po tym dniu,
  4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

 

WAŻNE! W przypadku upływu okresu ważności orzeczenia, wypłata świadczenia zostaje zawieszona od następnego miesiąca. Wznowienie wypłaty stypendium następuje po dostarczeniu przez studenta nowego orzeczenia. Wyrównanie stypendium za okres zawieszenia następuje w przypadku kontynuacji poprzedniego orzeczenia. 

Wniosek stypendialny

WNIOSKI STYPENDIALNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

end faq

O uczelni

Odwiedza nas 63 gości oraz 1 studentów.