Stypendium Socjalne/ Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium Socjalne/ Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości

Zasady i tryb przyznawania stypendium socjalnego

W roku akademickim 2019/2020 student może otrzymać:

STYPENDIUM SOCJALNE:

 • jest przyznawane studentowi na okres dwóch semestrów (9 mc.),z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy,
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000zł netto/osobę w gospodarstwie domowym;
 • Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa na konto uczelni.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta wraz z załącznikami. Wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 marca.

W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa studenta 
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami

Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem o przyznanie wybranego stypendium wraz z kompletem dokumentów.

WAŻNE! Dokumenty powinny być uporządkowane dla każdego członka rodziny w osobnej koszulce foliowej.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 • Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2018wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet jeśli dochód wynosił 0 zł.
 • Oświadczenie Załącznik nr 1A,wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) ,
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.

Dotyczy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody.

Wyżej wymienione zaświadczenie nie dotyczy osób, których jedynym źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego.

 

 • Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie o dochodach pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

 

 • Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – Załącznik nr 1A

 

 • Obligatoryjnie każdy student wnioskujący o świadczenie, a którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

 

DODATKOWO, w zależności od rodzaju dochodu:

 • Dochody z gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie z urzędu gminylub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2018,
 • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 • Świadczenia alimentacyjne
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimentyna rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny albo kopia odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub przed mediatorem,
 • przekazy lub przelewy pieniężnedokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów(Załącznik 1A),
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
 • decyzja właściwego organu lub oświadczenie o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych, z określeniem ich wysokości za rok 2018,
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dzieckaoraz dokumenty potwierdzające ten fakt,
 • dokument z właściwego urzędu w sprawie zobowiązań alimentacyjnych dłużnika przebywającego za granicą.

 

Ponadto, w przypadku utraty/uzyskania dochodu student jest zobowiązany przedłożyć:

 

Utrata dochodu

Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2018 nie jest już osiągany w chwili obecnej ,należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy cywilno-prawnej decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu).

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł. Nie dotyczy to jednak dochodu uzyskanego na podstawie umowy o dzieło. Dochód uzyskany na podstawie zatrudnienia o umowę o dzieło należy zawsze uwzględnić i podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od długości zatrudnienia.

 

Uzyskanie dochodu

- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 -  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 

Przykład:

Matka studenta rozpoczęła pracę w marcu 2019 r. i nadal pracuje.

W pole: „miesięczny dochód uzyskany w 2019 roku ” należy wpisać wysokość wynagrodzenia netto za kwiecień 2019 r. Jeżeli zaś matka studenta pracowałby w okresie marzec – maj 2018 r. dochodu tego nie uwzględnia się we wniosku o stypendium.

 

Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną:

 • zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu (zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania) lub oświadczenie o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny,
 • zaświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami, wydane przez właściwy organ,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta,
 • zaświadczenia ze szkół średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek małoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenie z Policji o zaginięciu członka rodziny. Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania ich do szkoły należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • Kartę Polaka;
 • w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przez studenta, który zamieszkuje w domu studenckim lub obiekcie innym obiekcie niż dom studencki, należy przedłożyć umowę najmu lokalu oraz zaświadczenie o zameldowaniu stałym.

 

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w roku podatkowym 2018 (udokumentować zaświadczeniem z urzędu skarbowego);
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym ;
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 945,70 zł netto;
 • nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa (bez względu na wiek studenta).

 

Do pobrania:

Wskazówki dla stypendystów

W roku akademickim 2019/2020 miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta oblicza się w następującej kolejności:

 • należy obliczyć miesięczny dochód każdego członka rodziny,
 • zsumować dochody miesięczne wszystkich członków gospodarstwa domowego studenta (jest to miesięczna kwota dochodu wszystkich członków rodziny studenta),
 • następnie podzielić na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (liczba powinna również uwzględniać samego wnioskodawcę).

 

WAŻNE! Kwota końcowa, czyli miesięcznych dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta, nie powinna wynosić więcej niż 1000,00 zł.

WAŻNE! Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie 528,00 zł) obligatoryjnie wymagane jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny obejmujący okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia.
W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania lub nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku ww. zaświadczenia.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Miesięczny dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (Dział I)

 

JAK OBLICZYĆ SAMODZIELNIE DOCHÓD RODZINY ?

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Stąd też należy wykonać następujące działanie:

Od kwoty dochodu z zaświadczenie Urzędu Skarbowego należy odjąć:

 • kwotę składki społecznej z zaświadczenia z US
 • kwotę podatku należnego z zaświadczenie z US
 • kwotę składki zdrowotnej z zaświadczenia z ZUS-u lub w wyjątkowych sytuacjach od pracodawcy

 = roczny dochód netto

Aby obliczyć miesięczny dochód netto członka rodziny należy roczny dochód netto podzielić na liczbę miesięcy, przez które osiągany był dochód w 2018 r. (czas trwania umowy, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, okres na jaki przyznany został zasiłek).

WAŻNE! W przypadku osiągania dochodu na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło lub z wynajmu lokalu mieszkalnego lub usługowego roczny dochód po odliczeniu należy zawsze podzielić na liczbę 12 miesięcy.

 

WAŻNE! Jeżeli dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z US pochodzi z różnych źródeł:

 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest taki sam, a stosunek pracy nie wygasł – miesięczny dochód członka rodziny można zsumować i podzielić przed odpowiednią liczbę miesięcy,
 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest inny, bądź stosunek pracy wygasł – miesięczny dochód członka rodziny należy policzyć oddzielnie dla każdego członka rodzinny, a dopiero w ostatniej kolejności zsumować pojedyncze wyniki

 

Miesięczny dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział II)

WAŻNE! Dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ale nie osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zawsze podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od rzeczywistego okresu uzyskiwania dochodu.

Ważne! Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2018 nie jest już osiągany w chwili obecnej należy udokumentować np. dostarczając zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł.

 

Miesięczny dochód członka rodziny nie podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział III)

WAŻNE! Kwota rocznego dochodu członka rodziny nie podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być zawsze podzielona przez 12 miesięcy, w celu uzyskania kwoty dochodu miesięcznego

WAŻNE! W celu obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego należy liczbę hektarów przeliczeniowych widniejącą na zaświadczeniu z gminy pomnożyć przez przeciętny dochód pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego ogłoszony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WAŻNE! W sytuacji zasądzenia alimentów na członka rodziny, ale ich nieotrzymywania należy przedstawić zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w roku 2018. Brak tego zaświadczenia skutkuje koniecznością wliczenia kwoty zasądzonych alimentów do uzyskiwanego dochodu w gospodarstwie domowym.

 

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział IV)

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny wlicza się do dochodu uzyskanego w roku 2019 tylko, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • dochód po raz pierwszy został uzyskany po 01 stycznia 2019 r.,
 • dochód jest uzyskiwany w chwili składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
 • dochód jest uzyskiwany nie na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło.

WAŻNE! Wysokość dochodu uzyskiwanego od 01.01.2019 r. należy udokumentować na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu netto z uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

WAŻNE!  Dochód, który pojawił się po 01.01.2019 r., ale w momencie składania dokumentów już nie jest uzyskiwany nie powinien być uwzględniany we wniosku.

WAŻNE! proszę zapoznać się z przyznawaniem stypendiów przy programie 500+

WAŻNE! Lista źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, które mimo już nie występowania należy uwzględnić we wniosku:

 • dochody z umów o dzieło,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody z alimentów (tylko alimenty z 2018 r. od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym"),
 • dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

WAŻNE! Lista źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, które mimo, że wystąpiły po 01.01.2019 r. nie należy uwzględniać we wniosku:

 • dochody z umów o dzieło,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody z alimentów,
 • dochody ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Wysokość stypendium socjalnego może być zwiększona z tytułu nie przekroczenia kwoty 200,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym, studentowi wnioskującemu o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu.

Wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 października.

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 marca.

end faq

 

O uczelni

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 studentów.