Stypendium Socjalne/ Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium Socjalne/ Stypendium Socjalne w zwiększonej wysokości

Zasady i tryb przyznawania stypendium socjalnego

W roku akademickim 2020/2021 student może otrzymać:

STYPENDIUM SOCJALNE:

 • jest przyznawane studentowi na okres dwóch semestrów (9 mc.),z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr, wówczas świadczenie może być przyznane również na jeden semestr – do 5 miesięcy,
 • znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, maksymalny dochód uprawniający do uzyskania stypendium to 1000zł netto/osobę w gospodarstwie domowym;
 • Świadczenia pomocy materialnej wypłacane są na wskazane przez studenta konto bankowe. Wypłaty realizowane są co miesiąc, termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z Ministerstwa na konto uczelni (około 25 go dnia danego miesiąca).

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta wraz z załącznikami. Wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 marca.

W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku Uczelnia wzywa studenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku niezastosowania się do wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski stypendialne wraz z załącznikami

(WAŻNE! Na wspólnym zaświadczeniu z US małżonków, dochody każdego z nich powinny być wyodrębnione)

 

Do Działu Stypendiów należy się zgłosić z wypełnionym wnioskiem o przyznanie wybranego stypendium wraz z kompletem dokumentów.

W roku akademickim 2020/2021 wnioski stypendialne składamy:

 • mailowo – wysyłając komplet dokumentów na adres: stypendia@wsiiz.pl
 • listownie - wysyłając komplet dokumentów na adres:

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
Dział Stypendiów
Al. Jerozolimskie 195a,
02-222 Warszawa

 • osobiście – tylko w uzasadnionych przypadkach, kiedy to pojawiają się trudności w prawidłowym wypełnieniem stosownych wniosków, czy też skompletowaniu wymaganych dokumentów (po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu wizyty)

 

WAŻNE! Dokumenty powinny być uporządkowane dla każdego członka rodziny w osobnej koszulce foliowej.

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Wszystkie wnioski i dokumenty powinny być wydrukowane DWUSTRONNIE.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentacji do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego:

 • Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu za rok 2019 wszystkich pełnoletnich członków rodziny, nawet jeśli dochód wynosił 0 zł.
 • Oświadczenie Załącznik nr 1A,wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) ,
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub KRUS) wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, którzy osiągnęli dochód, o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznawane są stypendia.

Dotyczy wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochody.

Wyżej wymienione zaświadczenie nie dotyczy osób, których jedynym źródłem dochodu jest dochód z gospodarstwa rolnego.

 

 • Dochody uzyskiwane poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej

Zaświadczenie właściwego organu lub oświadczenie o dochodach pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, wydane przez właściwy organ podatkowy kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte.

 

 • Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym – Załącznik nr 1A

 

 • Obligatoryjnie każdy student wnioskujący o świadczenie, a którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

 

DODATKOWO, w zależności od rodzaju dochodu:

 • Dochody z gospodarstwa rolnego:
 • zaświadczenie z urzędu gminy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2019,
 • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.
 • Świadczenia alimentacyjne:
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny albo kopia odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub przed mediatorem,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów niższych lub wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (Załącznik 1A),
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,\
 • decyzja właściwego organu lub oświadczenie o przyznaniu świadczeń alimentacyjnych, z określeniem ich wysokości za rok 2019,
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka oraz dokumenty potwierdzające ten fakt,
 • dokument z właściwego urzędu w sprawie zobowiązań alimentacyjnych dłużnika przebywającego za granicą.

 

Ponadto, w przypadku utraty/uzyskania dochodu student jest zobowiązany przedłożyć:

 

Utrata dochodu

Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2018 nie jest już osiągany w chwili obecnej ,należy przedstawić dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy cywilno-prawnej decyzję w sprawie utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu).

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł. Nie dotyczy to jednak dochodu uzyskanego na podstawie umowy o dzieło. Dochód uzyskany na podstawie zatrudnienia o umowę o dzieło należy zawsze uwzględnić i podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od długości zatrudnienia.

 

Uzyskanie dochodu

- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 -  dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku 2020 (np.: zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja w sprawie przyznania renty itp.)

 

Przykład:

Matka studenta rozpoczęła pracę w marcu 2020 r. i nadal pracuje.

W pole: „miesięczny dochód uzyskany w 20019 roku ” należy wpisać wysokość wynagrodzenia netto za kwiecień 2020 r. Jeżeli zaś matka studenta pracowałby w okresie marzec – maj 2020 r. dochodu tego nie uwzględnia się we wniosku o stypendium.

 

Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną:

 • zaświadczenie o pobycie członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu niepracującego członka rodziny i pobieraniu bądź nie pobieraniu przez niego świadczeń z tego tytułu (zaświadczenie powinno zawierać informacje o wysokości netto uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania) lub oświadczenie o niezarejestrowanym bezrobotnym członku rodziny,
 • zaświadczenie o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie, na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia,
 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • aktualne zaświadczenie lub decyzja o pobieranych świadczeniach rodzinnych wraz ze stałymi dodatkami, wydane przez właściwy organ,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta, powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta,
 • zaświadczenia ze szkół średnich lub wyższych o uczących się lub studiujących członkach rodziny pozostających na jej utrzymaniu,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek małoletnich członków rodziny,
 • zaświadczenie z Policji o zaginięciu członka rodziny. Istnienie rodzeństwa lub dzieci do 18 roku życia, w przypadku nieuczęszczania ich do szkoły należy udokumentować odpisem skróconym aktu urodzenia,
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • dodatkowe dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • Kartę Polaka;

 

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust.1 pkt 2.
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny  dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 5, nie jest mniejszy niż 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (kwota 930,35 zł).

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa  (bez względu na wiek studenta).

 

Do pobrania:

Wskazówki dla stypendystów

W roku akademickim 2020/2021 miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta oblicza się w następującej kolejności:

 • należy obliczyć miesięczny dochód każdego członka rodziny,
 • zsumować dochody miesięczne wszystkich członków gospodarstwa domowego studenta (jest to miesięczna kwota dochodu wszystkich członków rodziny studenta),
 • następnie podzielić na liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (liczba powinna również uwzględniać samego wnioskodawcę).

 

WAŻNE! Kwota końcowa, czyli miesięcznych dochód na osobę w gospodarstwie domowym studenta, nie powinna wynosić więcej niż 1000,00 zł.

WAŻNE! Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (obecnie 528,00 zł) obligatoryjnie wymagane jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny obejmujący okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia.
W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania lub nie korzystania z form pomocy społecznej, uznaje się jako niedołączenie do wniosku ww. zaświadczenia.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Miesięczny dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział I)

JAK OBLICZYĆ SAMODZIELNIE DOCHÓD RODZINY ?

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Stąd też należy wykonać następujące działanie:

Od kwoty dochodu z zaświadczenie Urzędu Skarbowego należy odjąć:

 • kwotę składki społecznej z zaświadczenia z US
 • kwotę podatku należnego z zaświadczenie z US
 • kwotę składki zdrowotnej z zaświadczenia z ZUS-u lub w wyjątkowych sytuacjach od pracodawcy

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Stąd też należy wykonać następujące działanie:

kwota dochodu z zaświadczenie US – kwota składki społecznej z zaświadczenia z US – kwota podatku należnego z zaświadczenie z US – kwota składki zdrowotnej z zaświadczenia z ZUS-u lub w wyjątkowych sytuacjach od pracodawcy = roczny dochód netto

Aby obliczyć miesięczny dochód netto członka rodziny należy roczny dochód netto podzielić na liczbę miesięcy, przez które osiągany był dochód w 2019 r. (czas trwania umowy, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej, okres na jaki przyznany został zasiłek).

WAŻNE! W przypadku osiągania dochodu na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło lub z wynajmu lokalu mieszkalnego lub usługowego roczny dochód po odliczeniu należy zawsze podzielić na liczbę 12 miesięcy.

WAŻNE! Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2019 nie jest już osiągany w chwili obecnej należy udokumentować np. dostarczając świadectwo pracy, zaświadczenie o wypowiedzeniu umowy lub umowę zlecenie na podstawie której będzie można potwierdzić okres zatrudnienia.

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł. Nie dotyczy to jednak dochodu uzyskanego na podstawie umowy o dzieło. Dochód uzyskany na podstawie zatrudnienia o umowę o dzieło należy zawsze uwzględnić i podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od długości zatrudnienia.

WAŻNE! Jeżeli dochód członka rodziny wykazany na zaświadczeniu z US pochodzi z różnych źródeł:

 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest taki sam, a stosunek pracy nie wygasł – miesięczny dochód członka rodziny można zsumować i podzielić przed odpowiednią liczbę miesięcy,
 • w przypadku kiedy czas trwania zatrudnienia u większej liczby pracodawców jest inny, bądź stosunek pracy wygasł – miesięczny dochód członka rodziny należy policzyć oddzielnie dla każdego członka rodzinny, a dopiero w ostatniej kolejności zsumować pojedyncze wyniki.

 

Miesięczny dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział II)

Należy pamiętać, że kwota rocznego dochodu członka rodziny nie występuje na żadnym dokumencie. Każdy student musi ją obliczyć samodzielnie. Roczny dochód członka rodziny należy podzielić na liczbę miesięcy kiedy rzeczywiście był on osiągany.

 WAŻNE! Dochód członka rodziny opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ale nie osiągany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy zawsze podzielić na 12 miesięcy, niezależnie od rzeczywistego okresu uzyskiwania dochodu.

Ważne! Dochód utracony tzn. dochód uzyskiwany w roku 2019 nie jest już osiągany w chwili obecnej należy udokumentować np. dostarczając zaświadczenie o wyrejestrowaniu lub zawieszeniu działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że dochód utracony nie powinien być wliczany do dochodu członka rodziny. W takim przypadku dochód członka rodziny wyniesie 0 zł.

 

Miesięczny dochód członka rodziny nie podlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział III)

WAŻNE! Kwota rocznego dochodu członka rodziny nie podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być zawsze podzielona przez 12 miesięcy, w celu uzyskania kwoty dochodu miesięcznego.

WAŻNE! W celu obliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego należy liczbę hektarów przeliczeniowych widniejącą na zaświadczeniu z gminy pomnożyć przez przeciętny dochód pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego ogłoszony w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

WAŻNE! W sytuacji zasądzenia alimentów na członka rodziny, ale ich nieotrzymywania należy przedstawić zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji alimentów w roku 2019. Brak tego zaświadczenia skutkuje koniecznością wliczenia kwoty zasądzonych alimentów do uzyskiwanego dochodu w gospodarstwie domowym. 

 

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny

 

Załącznik 1A do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (dział IV)

Miesięczny dochód uzyskany przez członka rodziny wlicza się do dochodu uzyskanego w roku 2020 tylko, gdy zostały spełnione następujące warunki:

 • dochód po raz pierwszy został uzyskany po 01 stycznia 2020 r.,
 • dochód jest uzyskiwany w chwili składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego,
 • dochód jest uzyskiwany nie na podstawie zatrudnienia na umowę o dzieło.

 

WAŻNE! Wysokość dochodu uzyskiwanego od 01.01.2020 r. należy udokumentować na podstawie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu netto z uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

WAŻNE! Dochód, który pojawił się po 01.01.2020 r., ale w momencie składania dokumentów już nie jest uzyskiwany nie powinien być uwzględniany we wniosku.

WAŻNE! proszę zapoznać się z przyznawaniem stypendiów przy programie 500+

WAŻNE! Lista źródeł dochodu w gospodarstwie domowym, które mimo już nie występowania należy uwzględnić we wniosku:

 • dochody z umów o dzieło,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • dochody z wynajmu,
 • dochody z alimentów (tylko alimenty z 2019 r. od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym"),
 • dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.

 

STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

Wysokość stypendium socjalnego może być zwiększona z tytułu nie przekroczenia kwoty 200,00 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym, studentowi wnioskującemu o przyznanie stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta złożony na formularzu.

Wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 października.

W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium, składa się w terminie do 20 marca.

 

end faq

 

O uczelni

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 studentów.