Zapomoga

Zapomoga

Zasady i tryb przyznawania zapomogi

ZAPOMOGA – Jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym studentom, którzy na skutek zdarzenia losowego, znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Przez zdarzenie losowe, które nastąpiło w przeciągu ostatnich 3 miesięcy należy rozumieć: śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, nagłą utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu przez studenta lub osobę, na której utrzymaniu student się znajduje, narodziny dziecka w małżeństwie studenta, zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, powódź, pożar itp.

Sam fakt zajścia zdarzenia losowego nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji mat6erialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Student studiujący równocześnie na kilku uczelniach lub kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne tylko na jednym z kierunków i tylko na jednej wybranej uczelni.

 

Wniosek stypendialny o zapomogę

Wniosek

O uczelni

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 studentów.