Zapomoga

Zapomoga

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ZAPOMOGI

 1. Zgodnie z art. 90 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student zobowiązany jest udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej oraz złożyć wniosek o przyznanie zapomogi.
 1. Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:
  1. śmierć członka najbliższej rodziny,
  2. urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student,
  3. chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,
  4. klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),
  5. inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.
 1. Zapomoga może być przyznana do wysokości 50% rocznego czesnego obowiązującego na danym kierunku studiów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do wysokości 100 % rocznego czesnego.
 1. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 1, dwa razy w roku akademickim.
 2. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

 3. Sam fakt przejściowo trudnej sytuacji życiowej, nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. W przypadku trwałego pogorszenia sytuacji materialnej student powinien ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.

 

 WNIOSEK O ZAPOMOGĘ

Wniosek

O uczelni

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 studentów.