Żywność, Suplementy Diety i Produkty Kosmetyczne

ŻYWNOŚĆ, SUPLEMENTY DIETY I PRODUKTY KOSMETYCZNE

(Studia podyplomowe)

 

Cel kształcenia

Polska jest jednym z czołowych producentów kosmetyków, suplementów diety i żywności. Od lat zajmujemy wysoką pozycję w skali europejskich producentów oraz wyznaczamy nowe trendy w obu istotnych dla całej Naszej gospodarki sektorach. Wzmożony popyt konsumpcyjny pozwala przypuszczać, że rozwój zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego nie będzie słabł w najbliższych kilkunastu latach. Dążenie dzisiejszego konsumenta do idealnego wyglądu zewnętrznego, wymusza konieczność pojawienia się na rynku pracy multi profesjonalistów. Ich zadaniem jest tworzenie produktów, które przyczynią się do poprawy wyglądu zewnętrznego konsumenta, ale zapewnią mu również dostęp do zdrowych i sprawdzonych produktów. Tym sposobem konsument ma przekonanie, że stosowane produkty zapewnią mu idealną sylwetkę oraz promienną i zdrowo wyglądającą skórę, czy też włosy.

Wykształcenie nowej klasy specjalistów to właśnie główny cel, dla którego Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na uruchomienie studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne. Obecnie brak jest tego typu specjalistów na rynku, którzy będą wyróżniać się interdyscyplinarną wiedzą, a co za tym idzie stanowić będą odpowiedź na potrzeby dzisiejszych pracodawców. Słuchacze oprócz szerokiego spectrum wiedzy teoretycznej, nabędą kluczowe dla ich pracy umiejętności praktyczne w czasie zajęć laboratoryjnych. Praca w rzeczywistych warunków, pod okiem instruktorów – praktyków przyczyni się do ugruntowania już posiadanej wiedzy, czy też jej poszerzenia. Studia kierowane są do pracowników zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i spożywczego, którzy pragną nabyć nowe kwalifikacje. Niemniej wykładane treści mogą również zainteresować osoby pragnące być świadomym konsumentem, posiadającym wiedzę naukową, a nie informacje stanowiące deklaracje marketingowe producentów.

 

Partner merytoryczny kierunku

JARS S.A. jest polską firmą rodzinną, która od momentu powstania w 2002 roku, świadczy szeroki zakres wyspecjalizowanych usług. Zajmujemy wiodącą pozycję i dysponujemy unikalnym na rynku know-how w zakresie badań laboratoryjnych. Posiadamy sieć 7 nowoczesnych laboratoriów. Obsługujemy największe firmy z Polski oraz rynków Unii Europejskiej. Doradzamy w obszarach bezpieczeństwa żywności, kosmetyków i ochrony środowiska. Badamy produkty największych firm z całej Europy. Każdego dnia nasze laboratoria badają ponad 1 500 próbek. Atutem JARS S.A. jest indywidualne podejście do każdego Klienta. Wszelkie działania firmy opierają się na zgranym zespole, tworzonym przez ekspertów w swoich dziedzinach. Specjaliści JARS S.A. każdego dnia realizują zlecenia klientów oraz uczestniczą w wielu projektach badawczych, w tym na najlepszych uczelniach w Polsce. Wdrażamy nowe projekty, uczestniczymy w opracowywaniu branżowych aktów prawnych. Nasi eksperci prowadzą zajęcia na uczelniach wyższych. Kompetencje i wiarygodność badań JARS S.A. potwierdzone są licznymi certyfikatami i zatwierdzeniami. Naszym Klientom zapewniamy najwyższe standardy profesjonalizmu, jakości i bezpieczeństwa prowadzonych działań..

 

Organizacja studiów

 • Czas trwania: 1 rok (2 semestry)
 • Forma studiów: niestacjonarna – zjazdy co 2 tygodnie

Zajęcia odbywają się w piątki [17:00-20:15], soboty i niedziele [08:00-20:15]

W ramach kształcenia wspomaganego procesem online:

w semestrze I: 4 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 5 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

w semestrze II: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności.

 • Poziom kształcenia: studia podyplomowe

 

Forma kształcenia

 • tradycyjna forma lub kształcenie wspomagane procesem online [dotyczy tylko wykładów i ćwiczeń audytoryjnych]

 

Forma zajęć, metody dydaktyczne:

 • wykład: problemowy, konserwatoryjny, z prezentacją multimedialną;
 • ćwiczenia: audytoryjne, warsztatowe, laboratoryjne, specjalistyczne: analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów, gry symulacyjne, praca w parach [słuchacz vs. słuchacz] lub grupach, analiza zdarzeń krytycznych, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań;
 • proseminarium: teoretyczny egzamin końcowy.

 

Miejsca odbywania zajęć:

 • Kampus nr 1 Siedziba główna WSIiZ w Warszawie [ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18]: wykłady, ćwiczenia audytoryjne i ćwiczenia specjalistyczne;
 • Kampus nr 2 [Al. Jerozolimskie 195a]: wykłady i ćwiczenia audytoryjne.
 • Siedziba JARS. S.A. [Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo]
 • W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie na mocy Zarządzenia nr 18/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o wprowadzeniu kształcenia hybrydowego dla wszystkich kierunków i form kształcenia. W semestrze zimowym zajęcia tj. wykłady i ćwiczenia audytoryjne będą odbywały się zdalnie. Natomiast ćwiczenia laboratoryjne/ ćwiczenia specjalistyczne/ ćwiczenia kliniczne/ ćwiczenia warsztatowe/ seminaria będą organizowane w trybie stacjonarnym w Kampusie nr 1, Kampusie nr 2 oraz podmiotach zewnętrznych [dotyczy tylko studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia].

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W semestrze I: 3 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

W semestrze II: 4 zjazdy w tradycyjnej formie oraz 6 zjazdów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość*.

*Liczba może ulec zmianie na wniosek Rektora, jeżeli zajdą wyższe okoliczności.

 

NABYTE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Żywność, suplementy diety i produkty kosmetyczne:

 • zna obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa międzynarodowego regulujące procesy produkcji i kontroli produktów żywnościowych,
 • zna i definiuje mechanizmy kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów żywnościowych,
 • zna i opisuje funkcjonalne właściwości oraz przemiany biochemiczne i chemiczne składników żywności,
 • zna obowiązujące przepisy prawa polskiego i prawa międzynarodowego regulujące procesy produkcji i obrotu produktami kosmetycznymi,
 • zna zasady modelowania procesów technologicznych oraz podstawy projektowania tych procesów w przemyśle kosmetycznym,  
 • zna metodykę tworzenia receptur kosmetycznych wybranych rodzajów produktów kosmetycznych,
 • potrafi dokonać analizy sensorycznej i instrumentalnej produktów żywnościowych,
 • potrafi tworzyć i wdrażać oraz analizować już wdrożone systemy zarządzania jakością w przemyśle spożywczym,
 • potrafi posługiwać się aparaturą kontrolno – pomiarową mającą zastosowanie w przemyśle kosmetycznym,
 • dokonuje analiza jakościowej i ilościowej surowców kosmetycznych, przy zastosowaniu klasycznych i instrumentalnych metod analiz,
 • potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w codziennej pracy zawodowej,
 • rozumie dynamikę rozwoju poszczególnych gałęzi przemysłu oraz konieczność ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy.

 

 

 

SEMESTR I

wymiar godzin

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

w. ćw. inne

 1.

 Prawo żywnościowe

Z

3

12    

 2.

 Bezpieczeństwo żywności - systemy zarządzania jakością w przemyśle kosmetycznym

Z

4

12 12  

 3.

 Chemia żywności

E

6

16   24

 4.

 Analiza sensoryczna jakości produktów żywnościowych

E

4

  12 18

 5.

 Biologiczna i chemiczna analiza żywności

E

5

  12 18 

 6.

 Technologia chemiczna (w zakładach przemysłu spożywczego)

Z

4

14 14  

 7.

 Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego

Z

4

12 12  

 8.

 BHP

Z/BO

0

4    


 

SEMESTR II

wymiar godzin

 Lp.

Moduł

RYGOR

ECTS

w. ćw. inne

 1.

 Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i na świecie

Z

3

12    

 2.

 Aparatura kontrolno-pomiarowa w badaniach przemysłowych

Z

2

12 12  

 3.

 Analiza fizyczna, chemiczna i biologiczna surowców kosmetycznych

E

3

12   18

 4.

 Jakość i bezpieczeństwo produktu kosmetycznego

E

3

10  10  

 5.

 Modelowanie i projektowanie procesów technologicznych w przemyśle kosmetycznym

Z

3

12  12 18 

 6.

 Chemia substancji i środków zapachowych

Z

4

  10 18 

 7.

 Chemia kosmetyków kolorowych

Z

4

  10 18 

 8.

 Chemia kosmetyków pielęgnacyjnych i ochronnych

Z

4

  10  18 

 9.

 Chemia preparatów myjących

Z

4

  10  18 

 

Terminy rekrutacji na studia podyplomowe:

 • na semestr zimowy (zajęcia od listopada) od 15 marca do 31 października
 • na semestr letni (zajęcia od marca) od 25 października do 25 lutego

 

Wymagane dokumenty

 • wydrukowane i podpisane podanie rekrutacyjne z zakreśleniem kierunku studiów z platformy e-dziekanat,
 • fotografia przyklejona na podanie rekrutacyjne[fotografia o wymiarach 35 x 45 mm powinna być wykonana „en face” (przodem), bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł [obywatele UE], 150 zł [obywatele spoza UE]
  (Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto uczelni:
  ALIOR BANK 05 2490 0005 0000 4530 6050 7331),
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał lub odpis do wglądu).

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia zobowiązani są dostarczyć dodatkowo przetłumaczone na język polski wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 Do pobrania

 

Instrukcja rejestracji w systemie e-dziekanat

 

czesne/semestr [kształcenie wspomagane procesem online]  3 000 zł
opłata rekrutacyjna [obywatele UE]

85 zł

opłata rekrutacyjna [obywatele spoza UE]

150 zł

 

 Do pobrania

 

Wzór umowy o warunkach odpłatności
Zarządzenie Kanclerza 1/2020
Zarządzenie Kanclerza 8f/2020
Wniosek o rozłożenie czesnego na raty